http://zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_990/GJ__zycieczestochow_1000x70.png
08.12
Czat z zastępcą dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, Piotrem Krawczykiem.
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_2909/czat-z-zastepca-dyrektora-powiatowego-urzedu-pracy-w-czestochowie-piotrem-krawczykiem--_1_2040153345191653.JPG

O bezrobociu, dofinansowaniach na rozpoczęcie działalności gospodarczej, sytuacji hutników

 

Czy w ostatnich miesiącach wzrosło nam bezrobocie?

W listopadzie tego roku, w porównaniu do października, odnotowano tylko niewielki wzrost liczby bezrobotnych. Dokładnie o 246 osób. W samej Częstochowie wystąpił jednak spadek bezrobocia. Dokładnie o 24 osoby. Natomiast wzrost dotyczy powiatu częstochowskiego. Tutaj liczba bezrobotnych urosła nam o 270 osób. W końcu listopada w naszym urzędzie pracy zarejestrowanych było 15 205 osób z miasta Częstochowy i 9 492 osoby z terenu powiatu częstochowskiego. 

 

Ile urząd pracy zdobył w tym roku środków na pomoc dla bezrobotnych?

Ponad 45 mln zł. Sięgnęliśmy po wsparcie praktycznie ze wszystkich możliwych źródeł – Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Jestem niepełnosprawny - czy macie jakieś oferty pracy?

Tak, mamy. Wystarczy odwiedzić siedzibę naszego Powiatowego Urzędu Pracy lub zajrzeć na naszą stronę internetową www.pup.czestochowa.pl Część ofert pracy stanowią te, które refundowane są z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szukamy bezrobotnych osób niepełnosprawnych na stanowisko operatora komputerowych urządzeń peryferyjnych, operatora urządzeń przetwórstwa owocowo-warzywnego. Posiadamy też oferty pracy pozyskane bezpośrednio od pracodawców, którzy poszukają osób bezrobotnych z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.  

 

Słyszałem o dofinansowaniach na rozpoczęcie działalności gospodarczej, czy są jeszcze?

Od 11 grudnia tego roku rozpocznie się rekrutacja do projektu pn. „Kierunek przedsiębiorczość”. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, w tym w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu zainteresowanych uzyskaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Jak wygląda sytuacja z hutnikami?

Hutnicy zatrudnieni do niedawna w ISD Hucie Częstochowa, ale też byli pracownicy z firm kooperujących z tym przedsiębiorstwem uczestniczą w naszym programie „Pomoc dla hutników”. Oczywiście nie wszyscy, ale ci którzy zdecydowali się skorzystać z naszej oferty. Wśród tych, którzy skorzystali z pomocy największym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia. Dawały one szansę na zmianę lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych. A te na zmieniającym się rynku pracy mają kolosalne znaczenie. Bezrobotni hutnicy decydowali się też na zakładanie firm przy naszym wsparciu finansowym przekazywanym na ten cel.

 

Czy mogę chorować na stażu i komu dostarczyć zwolnienie? Jakie mam prawa na stażu - ile wolnego?

Ja mam nadzieję, że będziemy mieli jak najmniej chorujących stażystów. Gdy jednak choroba się zdarzy, musimy usprawiedliwić naszą nieobecność zwolnieniem lekarskim, popularnym L4. Zwolnienie należy dostarczyć do kancelarii urzędu w ciągu pięciu dni od daty wystawienia. Koniecznie z NIP-em naszego urzędu pracy. Za każde 30 dni odbywanie stażu przysługują stażyście dwa dni urlopu. Te dni mogą oczywiście zostać skumulowane, jeśli ktoś w danym miesiącu nie skorzysta z przysługującego mu odpoczynku. 

 

Jakie macie obecnie oferty pracy?

Z ofertami pracy można zapoznać się odwiedzając naszą stronę internetową. Powtórzę jej adres www.pup.czestochowa.pl. Oczywiście można też zajrzeć bezpośrednio do urzędu pracy i już na miejscu skontaktować się z naszymi pośrednikami pracy. 

 

Czy można obecnie zostać skierowanym na staż do jakiejś firmy?

W tym roku dysponujemy jeszcze miejscami stażowymi w ramach programu „Pomoc dla hutników”. Realizację innych stażów i rekrutację firm zainteresowanych ich zorganizowaniem rozpoczniemy na początku przyszłego roku.

 

Zakończyłam działalność gospodarczą - czy należy mi sie zasiłek.  Do kogo sie zgłosić? Jak długo będę go pobierała?

Na to pytanie już kiedyś odpowiadałem na łamach gazety. Wszystko zależy jak długo była prowadzona działalność gospodarcza i w jakiej wysokości opłacane były składki na ubezpieczenie społeczne. Jeśli były one pomniejszone, czyli przysługiwała danej osobie ulga w związku z tym, że po raz pierwszy założyła firmę, zasiłek dla bezrobotnych nie może zostać przyznany.

 

Jestem osobą bezrobotną. Myślę o założeniu działalności. Czy można liczyć na dotacje? Jaka to kwota?  I kiedy najlepiej o nią się ubiegać?

Dotacje na prowadzenie działalności można otrzymać w najbliższym czasie w ramach projektu „Kierunek przedsiębiorczość”, z którym niedawno ruszyliśmy. Już o tym wspominałem. Rekrutację do projektu rozpoczynamy 11 grudnia tego roku. Kwota dotacji to prawie 22 tys. zł.

 

Czy jeśli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z winy pracownika, osobie rejestrującej się jako bezrobotna przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Jeśli pracownik sam wypowiedział umowę o pracę zasiłek dla bezrobotnych przysługuje po 90 dniach od momentu rejestracji. W przypadku, gdy pracownik spowodował rozwiązanie stosunku pracy ze swej winy bez wypowiedzenia, zasiłek przysługuje po 180 dniach. W obu przypadkach okres pobierania zasiłku jest więc skrócony. 

 

Czy ktoś w urzędzie pracy może pomóc mi w przygotowaniu biznes planu? A może doradzi mi, czy warto taki biznes w ogóle otwierać?

Jeśli chodzi o doradzanie i przygotowanie samego biznes planu, to w pierwszej proponuję udać się do specjalistów z Agencji Rozwoju Regionalnego. W kamienicy kupieckiej przy al. NMP 24 działa specjalny punkt konsultacyjny dla początkujących przedsiębiorców. Naprawdę warto go odwiedzić, by na początku zweryfikować poprawność przygotowanych dokumentów.  

 

Mam pytanie dotyczące staży. Skorzystałam kiedyś z dwóch półrocznych. Czy mogę skorzystać z tej formy raz jeszcze, zwłaszcza, że znalazłam pracodawcę, który po odbyciu takiego stażu, chciałby mnie zatrudnić?

Niestety staż jednej osoby może trwać maksymalnie 12 miesięcy. Nie ma tu znaczenia fakt, kiedy takie staże się obywały. Czy rok temu, czy kilka lat temu. 

 

Wyszedłem z więzienia czy należy mi sie zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych będzie przysługiwał, jeśli pracował pan w zakładzie karnym w okresie pozbawienia wolności lub w czasie 18 miesięcy przed pozbawieniem wolności i łączny okres zatrudnienia wyniesie 365 dni. Najlepiej zgłosić się jednak do urzędu pracy celem uzyskania szczegółowych informacji.

 

Komu przysługuje dodatek aktywizacyjny?

Dodatek przysługuje bezrobotnemu z prawem do zasiłku, który podjął zatrudnienie z własnej inicjatywy. Jego wysokość wynosi obecnie 411 zł brutto.   

 

Aby zarejestrować się i otrzymać status osoby bezrobotnej, czy muszę to zrobić w mieście w którym jestem zameldowany.  Czy mogę zrobić to w miejscu właściwym dla miejsca zamieszkania?

Bezrobotny może się zarejestrować w miejscu stałego lub czasowego zameldowania. W przypadku braku meldunku, a są takie osoby, które go nie posiadają, bezrobotny może zarejestrować się w miejscu zamieszkania. 

 

Jakie dokumenty są wymagane do rejestracji jako osoba bezrobotna?

Osoba zamierzająca się zarejestrować musi mieć ze sobą dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, dyplom, świadectwo ukończenia szkoły, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. W szczególnych wypadkach wymagane są dodatkowe dokumenty – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jeżeli osoba je posiada, zaświadczenie o pobieraniu renty, zasiłku chorobowego, świadczenia  rehabilitacyjnego, decyzja o likwidacji działalności gospodarczej, zaświadczenie o okresach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych i kto może się o niego ubiegać?

Zasiłek dla bezrobotnych liczony jest w zależności od stażu pracy. Podstawowy zasiłek, czyli 100% w okresie pierwszych trzech miesięcy pobierania wynosi 823,60 zł brutto, a w okresie kolejnych miesięcy 646,70 zł brutto. O zasiłek mogą się ubiegać osoby posiadające w okresie 18 miesięcy przed rejestracją, 365 dni uprawniających do nabycia prawa do zasiłku. Szczegółowe informacje można uzyskać w naszym urzędzie pracy.

 

Jak i kiedy powiadomić urząd pracy o podjęciu pracy?

Najlepiej przyjść osobiście z umową o pracę i złożyć ją w naszej kancelarii. Kserokopię umowy o pracę można przesłać też drogą pocztową. 

 

Na jaką pomoc mogą liczyć osoby korzystające z usług doradcy zawodowego?

Osoba zgłaszająca się do doradcy zawodowego może liczyć na pomoc udzielaną w formie porady indywidualnej bądź grupowej. Podczas indywidualnych spotkań doradca m.in. określa predyspozycje psychofizyczne wskazane przy wyborze zawodu, wykonuje specjalistyczne badania testowe, określa przydatność zawodową kandydatów do pracy i planuje wraz z klientem dalszą ścieżkę rozwoju kariery zawodowej. Natomiast grupowe poradnictwo zawodowe ma na celu zdobycie umiejętności ułatwiających samodzielne i efektywne poruszanie się po rynku pracy. 

 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom Częstochowy i powiatu częstochowskiego składam życzenia zdrowia i radości. Oby ten świąteczny czas dał nam energię na następne miesiące. Mam nadzieję, że jeśli chodzi o nasz lokalny rynek pracy najbliższy okres będzie lepszy od obecnego.

 

facebook
pogoda