http://zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_990/GJ__zycieczestochow_1000x70.png
04.01
Co z rentą i emeryturą?
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_3373/co-z-renta-i-emerytura_1_1577491985171729.JPG

Zawarliśmy z mężem umowę o rozdzielczości majątkowej. Czy w przypadku śmierci jednego z nas drugi małżonek

będzie mógł pobierać po nim rentę lub emeryturę?


Szanowna Pani

Wdowie przysługuje renta rodzinna, jeżeli w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy. Prawo do renty ma również wdowa wychowująca co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa zmarłego,

jeśli ono również ma prawo do renty po nim i nie ukończyło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole - 18 lat. Wdowa sprawująca opiekę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowicie

niezdolnym do pracy i uprawnionym do renty rodzinnej ma prawo do renty bez względu na wiek dziecka i własny. O rentę rodzinną może ubiegać się także wdowa, która skończyła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy już po

śmierci męża, jednak nie później niż w ciągu 5 lat od od jego śmierci albo od zaprzestania wychowywania wymienionych wcześniej osób. Prawo do renty rodzinnej ma również wdowa, która do dnia śmierci męża nie

pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej. Oprócz opisanych powyżej warunków, musi spełniać jeszcze jeden: w dniu śmierci męża miała orzeczone prawo do alimentów z jego strony (art. 70 ust. 3 ustawy o emeryturach i

rentach z FUS).

Przepis mówi o wspólności małżeńskiej. Z orzecznictwa wynika, że wspólność małżeńska to więcej niż wspólność majątkowa. Samo istnienie wspólności majątkowej nie oznacza pozostawania we wspólności małżeńskiej. Może też

istnieć wspólność małżeńska nawet, jeśli nie ma wspólności majątkowej, gdyż rozdzielność majątkowa nie zwalnia z obowiązku przyczyniania się do zaspakajania potrzeb rodziny i nie musi prowadzić do całkowitego zerwania

więzi małżeńskich. Innymi słowy "wspólność małżeńska" nie ustaje przez to, że małżonkowie ustanowili rozdzielność majątkową. Tak uzasadnił Sąd Najwyższy swoją uchwałę z 26 października 2006 r. (sygn. akt III UZP 3/06),

w której stwierdził, że jeśli organ rentowy podważa istnienie wspólności małżeńskiej, to sam musi przedstawić na to dowody. SN nadał uchwale moc zasady prawnej.

--

Marcin Szymański

ADWOKAT

KANCELARIA ADWOKACKA

ul. Jasnogórska 108/6

42-217 Częstochowa

facebook
pogoda