http://zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_990/GJ__zycieczestochow_1000x70.png
10.01
Seniorze! Spędzaj czas aktywnie
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_63736/seniorze-spedzaj-czas-aktywnie_1_732559247113831.jpeg

Gmina Dąbrowa Zielona ogłasza nabór uczestników do Dziennego Domu "Senior - WIGOR".

 

1. Cel zadania
Celem głównym realizacji zadania jest wsparcie seniorów poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Realizacja zajęć będzie odbywała się w Dziennym Domu "Senior - WIGOR", zlokalizowanym w budynku przy ulicy Plac Kościuszki 5 w Dąbrowie Zielonej. Seniorom zostanie udostępniona infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego.

2. Grupa docelowa
Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" mogą być osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ zarówno kobiety jak i mężczyźni, będący mieszkańcami Gminy Dąbrowa Zielona. Zakłada się objęcie wsparciem - 15 osób.

3. Rekrutacja
Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" proszone są o składanie wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej  Pl. Kościuszki 31, tel. 34 3555 051 wew. 46 lub 31; od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wniosek uczestnictwa można pobrać na stronie internetowej www.dabrowazielona.pl; w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej, lub w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Dąbrowa Zielona.

Na miejscu należy wypełnić specjalny druk podania, należy mieć ze sobą odcinek emerytury lub renty. 

kg, zdj. arc
facebook
pogoda