http://zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_990/GJ__zycieczestochow_1000x70.png
31.01
O szkoleniach, świadczeniach i dofinansowaniach
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_9096/o-szkoleniach-swiadczeniach-i-dofinansowaniach_1_861917936140738.JPG

Chcę się zarejestrować w „pośredniaku”. Z czym muszę przyjść do urzędu?

To pytanie powtarza się po wielokroć. Ale wiem, że odpowiedź na nie jest bardzo ważna. Przypominam więc po raz kolejny. Osoba zamierzająca się zarejestrować osobiście musi mieć ze sobą dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, dyplom, świadectwo ukończenia szkoły, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. W szczególnych wypadkach wymagane są dodatkowe dokumenty - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jeżeli osoba je posiada, zaświadczenie o pobieraniu renty, zasiłku chorobowego, świadczenia  rehabilitacyjnego, decyzja o likwidacji działalności gospodarczej, zaświadczenie o okresach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Dodam, że istnieje możliwość internetowej rejestracji osób bezrobotnych. 

 

Ile wynoszą stypendia dla bezrobotnych w okresie odbywania szkolenia?

Wysokość stypendium wynosi 120% zasiłku dla bezrobotnych pod warunkiem ze liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku mniejszego miesięcznego wymiaru szkolenia wysokość stypendium ustala sie proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku.

 

Czy w tym roku wzorem poprzednich lat będą jakieś szkolenia?

Kursy, czyli szkolenia  pozwalające na uzyskanie nowych, zmianę lub rozszerzenie posiadanych kwalifikacji zawodowych realizowane są zgodnie z planem szkoleń.  Właśnie teraz  przygotowywany jest taki plan. Uwzględnia od oczekiwania pracodawców i bezrobotnych. W przypadku bezrobotnych mogli oni wypełnić ankietę badającą ich  potrzeby szkoleniowe. Zawarliśmy w niej pytania dotyczące  zapotrzebowania na niektóre zawody i specjalności. Wszystkim bezrobotnym zainteresowanym szkoleniami przypominam, że informacje o nich zamieszczamy na naszej stronie internetowej (www.pup.czestochowa.pl). 

 

Jakie dokumenty są wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach EU/EOG? Czy długo trwa taka rejestracja?

Osoby, które były zatrudnione lub wykonywały inną pracę zarobkową u pracodawcy zagranicznego w krajach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego przedkładają u nas druk E301 lub U1. Jeżeli bezrobotny nie posiada go, powinien okazać w filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Częstochowie zaświadczenie wystawione przez zagranicznego pracodawcę. Na jego podstawie urzędnicy wystąpią do pracodawcy zagranicznego o wystawienie wspomnianych druków. Z nimi bezrobotny przychodzi do naszego Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie w celu dokonania rejestracji. Na pytanie, ile trwa rejestracja trudno odpowiedzieć. Wszystko zależy od bezrobotnego - jeśli wrócił do kraju bez wspomnianych druków może potrwać znacznie dłużej niż w normalnych okolicznościach. 

 

Czy Częstochowie otwiera sie jakiś duży zakład, który zatrudni większą ilość osób?

Nie jest tajemnicą, że poprawia się sytuacja gospodarcza w naszym mieście. W nowych strefach ekonomicznych, o które wzbogaciła się Częstochowa w roku 2014,  przedsiębiorcy już zapowiadają nowe inwestycje. W tym  roku miejsca pracy będą tworzyć spółki X-Kom i Retail Service. Ale zgłaszają się kolejni pracodawcy zainteresowani otwarciem biznesu w strefach.

 

Czy osoba, zarejestrowana jako bezrobotna, musi przedstawiać zaświadczenia z urzędu pracy w placówkach medycznych celem potwierdzenia posiadania ubezpieczenia zdrowotnego?

Teoretycznie nie musi składać żadnych zaświadczeń. Jeżeli jednak któraś z placówek medycznych o nie poprosi, my takie zaświadczenie możemy wystawić. Zgłaszają się już do nas bezrobotni w prośbą o przygotowanie dokumentu, bo Narodowy Fundusz Zdrowia ma wątpliwości, czy posiadają ubezpieczenie. 

 

Jakie są formy wsparcia dla bezrobotnych? Czy każdy bezrobotny może z nich skorzystać?

Tych form wsparcia jest bardzo wiele. Dotychczasowe to staże, szkolenia, środki na działalność gospodarczą, refundacje tworzonych miejsc pracy, roboty publiczne, prace interwencyjne, czy prace społecznie użyteczne. Teraz pojawiły się bony stażowe, bony szkoleniowe, bony zatrudnieniowe, bony na zasiedlenie i szereg innych możliwości pomocy dla osób zarejestrowanych u nas i pracodawców. Wszystkie nowe formy wsparcia wprowadziła nowelizacja ustawy   o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 27 maja 2014 r. Szerzej nowe formy wsparcia opisujemy je na naszej stronie internetowej.

 

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych i kto może sie o niego ubiegać?

Od 1 czerwca 2014 roku wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi -  podstawowego (100%) w okresie pierwszych 3 miesięcy 831,10 zł, w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 652,60 zł.

 

Czy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który jest zarejestrowany w urzędzie pracy, a nie skończył 30 roku życia otrzymam jakieś ulgi?

Przedsiębiorcy zainteresowani zatrudnieniem w pełnym wymiarze godzin osoby bezrobotnej do 30 roku życia, które podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu mogą skorzystać z refundacji poniesionych składek na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy. Refundacja kosztów przysługuje przez okres do 12 miesięcy w kwocie określonej w umowie nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie.

 

Jakie dokumenty wymagane są do ponownej rejestracji osoby bezrobotnej? 

Osoba która zgłasza się do ponownej rejestracji musi przedłożyć do wglądu pracownika dowód osobisty lub inny dokument tożsamości wraz z oświadczeniem, że wcześniejsze dane nie uległy zmianie. W przypadku wykonywania pracy w oparciu o umowę z pracodawcą nieodzowne będzie dostarczenie dokumentu potwierdzającego ten fakt. Najczęściej chodzi tu o świadectwo pracy.

 

Czy, aby zarejestrować się i otrzymać status osoby bezrobotnej, muszę to uczynić w mieście, w którym jestem zameldowany? Czy mogę zrobić to w miejscu właściwym dla miejsca zamieszkania? 

W celu dokonania rejestracji osoba bezrobotna zgłasza się do odpowiedniego urzędu pracy  ze względu na miejsce zameldowania - stałe lub tymczasowe. Ale jeżeli nie jest nigdzie zameldowana zgłasza się do urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa. W ustawie określany on jest  jako właściwy powiatowy urząd pracy. Trzeba jednak pamiętać, aby osoba która nie jest zameldowana albo jest zameldowana na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, złożyła przy ubieganiu sie o zarejestrowanie oświadczenie, że nie jest zarejestrowana jako bezrobotna w innym powiatowym urzędzie pracy

 

W naszym częstochowskim urzędzie pracy wykreślono mnie z rejestru osób bezrobotnych. Po jak długim czasie ustanie moje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej?

Z chwilą, gdy osoba z różnych przyczyn utraciła status osoby bezrobotnej ubezpieczenie zdrowotne chroni nas jeszcze przez 30 dni.

 

Czy istnieje taka forma pomocy jak dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia? Jeśli istnieje, kto może się ubiegać o taką pomoc? Jak długo  można z niej korzystać i w jakiej wysokości jest udzielana?

Przedsiębiorca, który zainteresowany jest zatrudnieniem osoby po 50 roku życia może skorzystać z dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie takiej osoby bezrobotnej. Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, a nie przekroczył 60 roku życia i 24 miesiące w przypadku zatrudnienia osób po 60 roku życia. Dofinansowanie przysługuje w kwocie nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie.

 

Kto może się ubiegać o dofinansowanie na podjecie działalności gospodarczej?

O dotacje na działalność gospodarcza mogą sie starać osoby bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie, absolwenci centrum integracji społecznej lub absolwent klubu integracji społecznej, dla których w szczególności ustalony jest drugi profil. Osoba starająca sie o dotacje nie może prowadzić działalności gospodarczej przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzające dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Informacje szczegółowe o dotacji można uzyskać na stronie internetowej lub u doradcy klienta. Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji zachęcam do uważnego przeglądania aktualności na naszej stronie internetowej lub kontakt z doradcą klienta.

 

Czy ktoś w urzędzie pomaga pisać wnioski, dzięki którym mogę ubiegać się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej? 

Pomoc w przygotowaniu biznesplanu i wypełnieniu wniosku tak jak w ubiegłych latach można uzyskać w częstochowskiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach przy ulicy Niepodległości 20/22.

 

Komu przysługuje dodatek aktywizacyjny?

Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobie bezrobotnej, która z własnej inicjatywy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Wniosek o dodatek aktywizacyjny można pobrać ze strony urzędu. Osoba pobierająca dodatek aktywizacyjny jest zobowiązana do informowania urzędu pracy – przypomnę, że w terminie siedmiu dni - o wszelkich zmianach mających wpływ na wypłatę dodatku aktywizacyjnego.

 

Jakie dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny, własnych dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego?

W przypadku dzieci, które nie zostały jeszcze wpisane do naszej ewidencji jako rodzina bezrobotnego potrzebne jest okazanie aktu urodzenia i dostarczenie numeru pesel dziecka. Trochę inaczej wygląda cała sprawa, gdy dziecko posiada świadczenie w postaci renty rodzinnej. Wtedy musimy dokładnie sprawdzić, czy składki na ubezpieczenie zdrowotne nie są  odprowadzane z tytułu renty.

 

Jak długo może trwać refundacja wynagrodzeń i składek ZUS pracodawcom z tytułu zatrudnienia bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych?

W przypadku prac interwencyjnych refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenia społeczne może być udzielna nawet do 12 miesięcy. Pracodawca zobowiązany jest do utrzymaniu w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 lub 6 miesięcy po zakończeniu refundacji w zależności od warunków zawartych w umowie. Po szczegółowe wyjaśnienia odsyłam na naszą stronę internetową.

 

Gdzie znaleźć druk oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi? Gdzie w urzędzie pracy mogę złożyć taki dokument?

Takie oświadczenie jest umieszczone na naszej stronie internetowej. Wystarczy przejść do zakładki pracodawcy -zatrudnianie cudzoziemców. Tam znajduje się nie tylko informacja o przepisach i procedurach dotyczących zatrudniania pracowników zagranicznych, ale i wnioski, które możemy pobrać. Przed ich złożeniem można je jeszcze dokładnie sprawdzić zgłaszając się do pokoju numer 222 w naszym urzędzie. 

 

Jestem pracodawcą. Czy mogę starać się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego? Kiedy w najbliższym czasie można składać wnioski?

Oczywiście, że może pan się starać jeśli spełnia wymogi ustawodawcy. Wnioski będzie można składać w naszym urzędzie dokładnie od 16 lutego 2015 r. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do śledzenia naszej strony internetowej.  

 

Ile mam dni urlopu po udziale w miesięcznym stażu? Czy muszę wykorzystać urlop po każdym miesiącu udziału w stażu? Czy mogę skumulować dni wolne przysługujące mi za udział w stażu.

Za każde 30 dni udziału w stażu przysługują dwa dni urlopu. Urlopu nie trzeba wykorzystywać natychmiast. Można skumulować go i odebrać po kilku miesiącach. Wtedy automatycznie sumujemy ilość dni urlopowych.

 

Gdzie mogę znaleźć oferty pracy dla bezrobotnych, którymi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie? Czy urząd pracy posiada oferty zatrudnienia osób niepełnosprawnych?

Oferty pracy są prezentowane na stronie internetowej naszego urzędu. Jeżeli szukamy oferty pracy dla osób niepełnosprawnych w wyszukiwarce ofert zaznaczamy, że chcemy odszukać ofertę dla osoby niepełnosprawnej. Z ofertami pracy można się też zapoznać zgłaszając się bezpośrednio w naszym urzędzie. 

facebook
pogoda