http://zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_978/GJ_ZycieCzestochow_1000x70.png
03.04
Kasa na odwodnienia Kiedrzyna
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_64564/kasa-na-odwodnienia-kiedrzyna_1_639653532152412.jpg

Częstochowa wywalczyła unijne dofinansowanie na odwodnienie Kiedrzyna. Wartość kosztorysowa tej inwestycji to prawie 25,3 mln zł, z czego poziom dofinansowania ma wynieść 85% wartości kosztów kwalifikowanych. Niedawno miasto zdobyło środki europejskie na podobną inwestycję na Grabówce.

- To ważne, że udało się zdobyć środki unijne na kolejną istotną dla mieszkańców inwestycję służącą bezpieczeństwu, ekologii i rozwojowi dzielnicy - komentuje prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.   

Inwestycja w Kiedrzynie umożliwi odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, które będą podczyszczane przed wprowadzeniem do zbiornika retencyjnego - chłonno-odparowującego. Jej zakres obejmie budowę odwodnienia od ul. Ludowej do zbiornika przy ul. Zakopiańskiej. W ramach zadania wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa (rurowy kolektor deszczowy, otwarty kolektor deszczowy - rów, zbiornik retencyjny), przebudowana będzie kanalizacja sanitarna wraz z siecią wodociągową oraz sieć elektroenergetyczna; nasadzona zostanie zieleń. Dla ułatwienia dostępu do rowu i zbiornika planuje się także budowę dróg technologicznych o łącznej długości ponad 1025 m i szerokości 3 m.

Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wód w Kiedrzynie i jej odpowiednie zagospodarowanie. Przełoży się to m.in. na: zwiększenie ilości retencjonowanej wody deszczowej, oczyszczenie wód opadowych; zabezpieczenie terenów zurbanizowanych przed lokalnymi podtopieniami i powodziami. Planowany  koszt inwestycji to 25 mln 287 tys. zł.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu przetarg na roboty budowlane zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku, a prace będą wykonane w latach 2018-2019.

Warto przypomnieć, że miasto niedawno otrzymało potwierdzenie dofinansowania do odwodnienia Grabówki. W ramach tego zadania powstanie kanalizacja deszczowa (główny kolektor o długości 2,4 km)  z systemem oczyszczania wód i zbiornikiem odparowująco-infiltracyjnym. System umożliwi czasową retencję wód opadowych i roztopowych. Dzięki inwestycji zwiększy się „odporność” tej części miasta na zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz możliwość zapobiegania zagrożeniom. Dodatkowo  - w ramach kosztów niekwalifikowanych - wybudowana zostanie droga publiczna, jako boczna od ul. św. Rocha - w pobliżu ul. Krzemiennej. Całkowita szacunkowa wartość tej inwestycji to ponad 24,5 mln zł (w tym koszty niekwalifikowane miasta - wykupy gruntów i budowa drogi to ponad 8,6 mln zł, a kwalifikowane 15,9 mln zł; wkład własny miasta w ramach kosztów kwalifikowanych ma wynieść ok. 2,4 mln zł). Prace powinny się zostać sfinalizowane w 2018 roku.

Kosztorysowa wartość obu inwestycji, które pozwolą uporządkować gospodarkę wód opadowych i zapobiegną zalewaniu terenów w dwóch dzielnicach, sięga więc blisko 50 mln zł.

 

kg, zdj. UM Cz-wa
facebook
pogoda