01.10.2017

Koniec z doradcami i asystentami

Zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych przewidują likwidację gabinetów politycznych funkcjonujących na szczeblu samorządowym przy wójtach, burmistrzach, prezydentach miast, starostach i marszałkach województw. W praktyce oznacza to likwidację stanowisk doradców i asystentów w samorządach…

Za przyjęciem nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych autorstwa Kukiz’15 głosowało 263 posłów, 164 było przeciw, a 8 wstrzymało się od głosu.

Do tej pory wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), starostowie i marszałkowie województw mieli możliwość zatrudniania asystentów i doradców na podstawie umowy o pracę odpowiednio w urzędzie gminy, starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim. Ustawa określała również, że liczba zatrudnionych doradców i asystentów nie może przekroczyć w gminach do 20 000 mieszkańców – 3 osób, w gminach do 100 000 mieszkańców oraz w powiatach – 5 osób, a w pozostałych gminach oraz województwach – 7 osób.

Zdaniem autorów projektu gabinety polityczne stały się przyczółkiem do tworzenia miejsc pracy dla osób związanych partyjnie z urzędującym obecnie wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), starostą czy marszałkiem województwa, a doradcy i asystenci nie posiadają żadnych kwalifikacji do zajmowania takiego stanowiska. Poza tym brak ustawowego określenia kompetencji członków gabinetów politycznych, opłacanych przecież z publicznych pieniędzy, często prowadzi do swoistej patologii i zatrudniania osób nieposiadających żadnych kompetencji, których jedyną „kwalifikacją” jest bycie członkiem tego samego ugrupowania politycznego, do którego należy i z którego ramienia startował obecnie urzędujący wójt, starostwa czy marszałek województwa. Zdaniem pomysłodawców na uwagę zasługuje również fakt, że zasady wynagradzania doradców i asystentów są takie same, jak dla pozostałych pracowników samorządowych. Doradcom i asystentom przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych, w tym wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Doradcy i asystenci mogą otrzymywać nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Poza tym może być im przyznawany dodatek specjalny oraz dodatek funkcyjny na takich samych zasadach, jak innym pracownikom samorządowym. Pomysłodawcy twierdzą, że w dobie kryzysu, w czasach kiedy wiele gmin i powiatów jest poważnie zadłużona, utrzymywanie gabinetów politycznych to bezsensowy wydatek.

Uchwalona przez sejm nowelizacja usuwa z obowiązującej ustawy przepis, na podstawie którego wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i marszałek województwa może zatrudniać osoby na stanowiskach doradców i asystentów odpowiednio w urzędzie gminy, starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim na czas pełnienia swojej funkcji.

  • kg
Zaprezentuj swoją firmę

Wystaw stoisko na naszych targach tematycznych

Masz problem?

Nasi specjaliści z dziedziny prawa, finansów, medycyny, ekonomii odpowiedzą na każde pytanie. Odpowiedzi publikować będzimey w piątkowych wydaniach gazety Życia Częstochowy i Powiatu.

Życie i środowisko

Raj dla każdego miłośnika ekologii - najświeższe wiadomości i wydarzenia, porady, ciekawostki, kalendarium ekologiczne.

Okiem kamery

Chcesz wiedzieć, co aktualnie dzieje się w naszej redakcji? A może chcesz zerknąć na III aleję? Nic prostszego - skorzystaj z naszej kamery!

Ruch drogowy

Chcesz uniknąć korków? Nie wiesz, gdzie czekają utrudnienia? Sprawdź naszą mapę i bądź zawsze na bieżąco!

Pogoda

Nie daj się zaskoczyć pogodzie! Dzięki naszemu serwisowi będziesz zawsze na bieżąco. Aktualne informacje meteorologiczne dla Częstochowy.

Najnowsze artykuły