Czy jest szansa na usunięcie nielegalnych odpadów przy Filomatów?

22.09.2022

Czy jest szansa na usunięcie nielegalnych odpadów przy Filomatów?

Temat nielegalnego składowiska niebezpiecznych odpadów przy ul. Filomatów powrócił. Częstochowski magistrat złożył do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o 25 mln złotych na dofinansowanie usunięcia beczek z toksycznymi substancjami, które zalegają od kilku lat w hali dawnego Wełnopolu. To jednak zaledwie część kosztów, jaki musi ponieść miasto, by rozwiązać problem, który jest efektem działań mafii odpadowej.

– 15 września Miasto Częstochowa złożyło do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego nr 2.7 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Usuwanie porzuconych odpadów”, który został ogłoszony, oczywiście z ograniczoną – w stosunku do potrzeb – pulą środków. Celem jest usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych, które zostały nielegalnie zdeponowane i porzucone przy ul. Filomatów w halach dzierżawionych przez prywatne firmy, oczywiście w miejscu nieprzeznaczonym do magazynowania lub składowania odpadów – informuje Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM Częstochowy.  Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk przekazał już informację o złożeniu wniosku do NFOŚiGW częstochowskim parlamentarzystom i zwrócił się do nich z prośbą o wsparcie starań miasta.

Przypomnijmy, że dotąd nie udało się ustalić w postępowaniu karnym, kto jest jednoznacznie odpowiedzialny za składowisko niebezpiecznych odpadów przy ul. Filomatów, a w postępowaniu administracyjnym przed organami odwoławczymi decyzja na usunięcie odpadów wydana przez Prezydenta Miasta Częstochowy została uchylona do ponownego rozpoznania.

Zgodnie z obowiązującą nowelizacją ustawy o odpadach to samorządy są zobligowane do prowadzenia procedur administracyjnych, aby w sytuacji niemożności obciążenia właściciela lub dzierżawcy gruntu – zastępczo, we własnym zakresie zadbać o unieszkodliwienie i utylizację takich „porzuconych” odpadów. Częstochowy jednak na to nie stać. Oszacowano, że koszt tego przedsięwzięcia to ponad 68 mln złotych. Dofinansowanie jest więc konieczne, choć kwota, o którą wnioskuje miasto jest stosunkowo niewielka. Niestety, zgodnie z programem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 25 mln złotych to ok. 40% przewidywanych kosztów kwalifikowalnych zadania – to maksymalna wysokość dofinansowania, o jaką częstochowski magistrat może się ubiegać. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, a środki na zadanie przyznane, Miasto będzie chciało ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie w wysokości do 15% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Niebezpieczne odpady byłyby wówczas sukcesywnie usuwane etapami, co zmniejszyłoby znacznie ekologiczne zagrożenie dla środowiska. – Oszacowany koszt utylizacji odpadów zwiezionych nielegalnie do prywatnych hal w Częstochowie jest bardzo wysoki i miasto nie ma środków, by zrobić to wyłącznie własnym sumptem (w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na kolejne lata mógł zostać zapisany plan zabezpieczenia tylko części środków na to zadanie). Poza tym finansowanie tej utylizacji wyłącznie ze środków lokalnych byłoby rażąco niesprawiedliwe wobec społeczności miasta, bo ani mieszkańcy ani samorząd nie ponoszą winy za to, że w wyniku przestępczej, mafijnej działalności, niebezpieczne odpady zostały zmagazynowane w naszym mieście (na działkach użytkowanych przez podmioty prywatne) – wyjaśnia Urząd Miasta Częstochowy. Takich sytuacji jak ta, jest w Polsce wiele – mafia odpadowa daje się we znaki różnym miastom i gminom, a sam proceder to często katastrofa nie tylko ekologiczna, ale także finansowa dla samorządów. Zarówno instytucje, jak i służby państwowe, pomimo wprowadzanych reformom, nie są w stanie w stosowym czasie przeciwdziałać. Częstochowski magistrat zwraca uwagę na to, że temat prowadzenia spraw związanych z porzuconymi odpadami niebezpiecznymi był ostatnio przedmiotem kontroli ze strony Najwyższej Izby Kontroli, która potwierdziła prawidłowość działań miasta w tym zakresie.’

fot. UM Częstochowy

 

  • pn
Najnowsze artykuły