escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Głosowanie poza miejscem zamieszkania: wnioski tylko do 30 czerwca

29.06.2020

Głosowanie poza miejscem zamieszkania: wnioski tylko do 30 czerwca

Częstochowianki i częstochowianie, którzy chcą za niecałe dwa tygodnie zagłosować korespondencyjnie muszą do 30 czerwca złożyć wniosek online lub w Urzędzie Miasta Częstochowy. Osoby podlegające kwarantannie lub izolacji mają na to czas do wtorku 7 lipca, a jeśli zostaną skierowani na kwarantannę lub izolację po 7 lipca, to do piątku, 10 lipca.

Pakiety wyborcze Poczta Polska dostarczy pod wskazany na pakiecie wyborczym adres najpóźniej 5 dni przed wyborami albo 2 dni przed wyborami, jeśli 12 lipca wyborcę będzie obowiązywać kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych.

Osoby, które już przed pierwszą turą wyraziły chęć głosowania korespondencyjnego nie muszą podejmować żadnych czynności w związku z drugą turą.

Każda osoba wpisana do rejestru wyborców miasta Częstochowy, która zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów w drugiej turze – np. wyjechać na urlop – może w Urzędzie Miasta otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia należy złożyć najpóźniej do 10 lipca.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców miasta Częstochowy.

W przypadku utraty zaświadczenia – niezależnie od przyczyny – nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego takiego dokumentu, Nie będzie można też głosować w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania

W celu otrzymania zaświadczenia uprawniającego do głosowania wyborca wpisany do rejestru wyborców składa wniosek w Urzędzie Miasta Częstochowy, w Wydziale Spraw Obywatelskich, przy ul. Waszyngtona 5, w pokoju 111(sala obsługi), I piętro, w godzinach pracy urzędu.

  • oprac. kg
Najnowsze artykuły