Interwencja w sprawie hałasu z A1

12.10.2022

Interwencja w sprawie hałasu z A1

Mieszkańcy Częstochowy i sąsiednich gmin skarżą się na nadmierny poziom hałasu generowany przez nowo wybudowaną Autostradę Bursztynową. Miasto przeprowadziło badania, które potwierdziły przekroczenie norm w newralgicznych punktach pomiarowych. W wyniku nacisków ze strony Prezydenta Częstochowy i włodarzy sąsiednich gmin GDDKiA dokona oceny oddziaływania autostrady A1 w zakresie emisji hałasu na odcinku, na którym wcześniej Miasto przeprowadziło pomiary.

– Przekroczenia norm hałasu w newralgicznych punktach pomiarowych przy autostradzie zostały potwierdzone badaniami natężenia hałasu realizowanymi w celu wykonania Strategicznej Mapy Hałasu dla Miasta Częstochowy. W związku z tym prezydent Krzysztof Matyjaszczyk – razem z innymi samorządowcami z subregionu północnego województwa śląskiego – wielokrotnie występował do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskami o przeprowadzenie oceny oddziaływania Autostrady na środowisko w zakresie emisji hałasu i podjęcia stosownych działań ograniczających uciążliwości – informuje częstochowski magistrat. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiedziała na tę interwencję i przystąpiła do oceny oddziaływania analizowanego odcinka autostrady A1 na środowisko, w szczególności w zakresie emisji hałasu. Analiza ma zostać przeprowadzona w ciągu czterech miesięcy. Wykonuje ją firma Ekkom z Krakowa za kwotę 208 tys. 485 zł. Dzięki analizie określone zostanie rzeczywiste oddziaływanie drogi na jakość powietrza oraz oceny skuteczności zastosowanej ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej przed hałasem. – W tym celu zostaną wykonane pomiary stężenia dwutlenku azotu oraz pomiary hałasu. Ponadto zweryfikowane i porównane ze stanem rzeczywistym zostaną założenia i symulacje komputerowe, przedstawione w raporcie do ponownej oceny oddziaływania na środowisko – zapowiada Marek Prusak, rzecznik prasowy GDDKiA. GDDKiA wyjaśnia, że pomiary oraz obliczenia hałasu drogowego muszą być zrealizowane przez akredytowane laboratorium. W każdym z wyznaczonych 17 punktów pomiarowych wykonane będą ciągłe, 24-godzinne pomiary poziomu hałasu. Pomiary stężenia dwutlenku azotu (NO2) zostaną wykonane w ośmiu punktach. Równolegle, w tym samym czasie i w tych samych lokalizacjach, wykonane zostaną pomiary natężenia ruchu (z podziałem na pojazdy lekkie i ciężkie), prędkości pojazdów i panujących warunków atmosferycznych (siła i kierunek wiatru, temperatura, wilgotność, ciśnienie). Uzyskane wyniki pomiarowe zostaną porównane z wartościami dopuszczalnymi. Wskazane zostaną miejsca ewentualnych przekroczeń standardów akustycznych i jakości powietrza. – Jeżeli badania hałasu wykażą przekroczenia standardów akustycznych, wykonawca przedstawi propozycje odpowiednich zabezpieczeń. W przypadku ekranów akustycznych określi ich lokalizację, parametry (długość, wysokość), rodzaj (pochłaniające/odbijające) i kolorystykę (ze względu na konieczność ochrony krajobrazu przyrodniczo-kulturowego) – informuje Urząd Miasta i dodaje – Jeżeli pomiary stężenia dwutlenku azotu wykażą przekroczenia jakości powietrza, wykonawca zaproponuje działania naprawcze, np. wykonanie pasów zielni izolacyjnej, ich lokalizację, szerokość, długość oraz gatunki roślin.

W przypadku wskazań nowych lub dodatkowych rozwiązań ochrony środowiska wykonawca ma przedstawić różne możliwe warianty zabezpieczeń. Jeżeli zajdzie taka konieczność, musi ustalić i uzasadnić konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. To obejmie także określenie granic terenu, na którym należy utworzyć ten obszar, ze wskazaniem możliwych sposobów jego wykorzystania. Wykonane będą całodobowe pomiary poziomu hałasu. Przeprowadzone będą wyłącznie w dni robocze. Początek pomiarów nie powinien następować wcześniej niż w poniedziałek lub dzień poświąteczny o godzinie 22, a koniec później niż w piątek lub dzień poprzedzający dzień świąteczny o godzinie 6. Pomiarów nie można prowadzić m.in. w przypadku zakłóceń akustycznych niezwiązanych z ruchem drogowym, w trakcie i po opadach atmosferycznych oraz kiedy nawierzchnia drogowa jest mokra, pokryta błotem, śniegiem lub lodem. Punkty pomiarowe będą zlokalizowane w miejscach o największym oddziaływaniu hałasu drogowego na ludzi.

  • opr. pn
Najnowsze artykuły