Inżynier przyszłości

25.02.2022

Inżynier przyszłości

Od nowego roku akademickiego 2022/2023 Politechnika Częstochowska planuje rozszerzyć swoją ofertę edukacyjną o trzy nowe kierunki studiów: inżynierię gospodarki obiegu zamkniętego, odnawialne źródła energii i architekturę krajobrazu.

Pierwszy z nich to inżynieria gospodarki obiegu zamkniętego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki – studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim trwające 7 semestrów realizowane w systemie stacjonarnym.

Celem tych studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry, do pracy w sektorach gospodarki wytwarzających dużą ilość odpadów, w tym dla przemysłu wydobywczego, energetyki, budownictwa oraz przemysłu przetwórczego i chemicznego, a także w dedykowanych firmach zajmujących się odbiorem, selekcją oraz przetwarzaniem odpadów w produkty rynkowe.

Student kierunku inżynieria gospodarki obiegu zamkniętego zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie zamykania obiegu produktów, surowców i materiałów, redukcji ilości odpadów, szeroko rozumianego gospodarowania surowcami naturalnymi i odnawialnymi oraz planowania proekologicznych rozwiązań technologicznych. Nabędzie również umiejętności wykorzystywania odpowiednich technologii inżynierskich pozwalających na tworzenie produktów z odpadów oraz neutralizację substancji niebezpiecznych dla środowiska naturalnego.

Głównymi firmami/przedsiębiorstwami wspierającymi kierunek nauczania są: Veolia, POLSKA UNIA Ubocznych Produktów Spalania, EKO-ZEC, PGE, Tauron, Grupa Ekotech, PCC Rokita. Konsultacje z przedstawicielami przemysłu wskazują, że istnieje duże zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry, posiadające wiedzę z zakresu GOZ, co wskazuje, że absolwenci powinni bez trudu znaleźć zatrudnienie na bardzo wymagającym i dynamicznie rozwijającym się rynku pracy.

W roku akademickim 2022/23 planowane jest także uruchomienie na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej nowego kierunku studiów odnawialne źródła energii (OZE). Jest to wspólna inicjatywa Wydziału Infrastruktury i Środowiska PCz, jednostek samorządu terytorialnego i firm z branży, tzw. energetyki odnawialnej – m.in.: EcoTeam, Inergis, Energa OZE SA, UM Częstochowa, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie, WindHunter_Academy, Global Wind Service Poland, czy też Fortum Power and Heat Polska. Jak wynika z analizy rynku absolwenci kierunku są poszukiwani w gospodarce, zwłaszcza w obszarze projektowania, montażu i eksploatacji instalacji PV, technologii wodorowych, pomp ciepła, urządzeń grzewczo-wentylacyjnych oraz turbin wiatrowych.

Kierunek odnawialne źródła energii oferuje studia inżynierskie 7 semestralne o profilu ogólnoakademickim, które realizowane będą w systemie stacjonarnym. Aktualne trendy rozwojowe w szeroko rozumianej energetyce oraz rosnące zużycie energii elektrycznej i kwestie klimatyczne, wymuszające ograniczenie zużycie węgla w energetyce świadczą z pewnością o potencjale kształcenia oraz rozwoju technologii OZE nie tylko w Unii Europejskiej, ale również na świecie, gdzie z pewnością należy oczekiwać wzrostu zapotrzebowania na inżynierów z tej branży, którzy po ukończeniu studiów mogą prowadzić własne firmy, lub liczyć na zatrudnienie w wielu działach gospodarki (m.in. energetyka, ochrona środowiska, wytwarzanie ciepła i chłodu) i w jednostkach samorządowych (gospodarka odpadami, ciepłem, ograniczenia niskiej emisji itp.).

Po zakończeniu studiów absolwent kierunku posiadał będzie wiedzę w zakresie wytwarzania oraz magazynowania i wykorzystania różnych źródeł energii z uwzględnieniem aspektów klimatyczno-środowiskowych i prawnych, a także potencjalnych perspektyw rozwojowych szeroko rozumianej branży OZE. Absolwent posiądzie także wiedzę praktyczną w zakresie podstaw modelowania oraz eksploatacji systemów wykorzystujących źródła odnawialne, co umożliwią m.in. zajęcia laboratoryjne i projektowe.

Trzecią nowością w roku akademickim 2022/23 będzie uruchomienie nowego kierunku architektura krajobrazu. Jest to wspólna inicjatywa Wydziału Infrastruktury i Środowiska oraz Wydziału Budownictwa. Architektura krajobrazu to interdyscyplinarny kierunek łączący w sobie zagadnienia z dziedzin przyrodniczych, technicznych i artystycznych. Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie umiejętności projektowania i zarządzania przestrzenią naturalną i kulturową. Program studiów obejmuje takie przedmioty jak m.in.: projektowanie obiektów architektury krajobrazu, rysunek, historia sztuki, matematyka, geometria wykreślna, budowa obiektów architektury krajobrazu, dendrologia, ekologia, budownictwo, instalacje, materiałoznawstwo oraz techniki komputerowe w projektowaniu. Studenci tego kierunku nauczą się również, jak zarządzać terenami zieleni i czynić je funkcjonalnymi oraz estetycznymi.

Architektura krajobrazu to studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim trwające 7 semestrów realizowane w systemie stacjonarnym. Studia na kierunku Architektura Krajobrazu przygotowują do projektowania, budowy, zarządzania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu. Miejscem zatrudnienia absolwenta kierunku Architektura Krajobrazu mogą być placówki administracji rządowej i samorządowej, ośrodki badawczo-rozwojowe, własne biura projektowe i wykonawcze.

Po zakończeniu studiów absolwent kierunku architektura krajobrazu na podstawie nabytej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, będzie przygotowany do kształtowania krajobrazu w skali regionu (parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary prawnie chronione), w skali miejscowej (ochrona i rewitalizacja historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych), w skali krajobrazu miejskiego i otwartego (otoczenie budowli inżynierskich, obiektów turystycznych i sportowych itp.).

Duża liczba zajęć praktycznych powoduje, że absolwent będzie posiadał także umiejętność klasycznego i komputerowego dokumentowania i projektowania elementów krajobrazu. Absolwent będzie przygotowany do pracy w zespołach interdyscyplinarnych związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego i kulturowego.

Władze Politechniki Częstochowskiej uważają, że uruchomienie aż trzech nowych kierunków studiów będących odpowiedzią na zapotrzebowanie wciąż zmieniającego się rynku pracy, przełoży się znacząco na wyniki przyszłorocznej rekrutacji.

  • Mat. pras.
Najnowsze artykuły