Jak funkcjonuje częstochowski magistrat po rządowych decyzjach?

25.01.2022

Jak funkcjonuje częstochowski magistrat po rządowych decyzjach?

Po ogłoszeniu apelu ministra zdrowia wśród mieszkanek i mieszkańców pojawiły się obawy, że częstochowski magistrat będzie zamknięty. Taki scenariusz nie jest możliwy. Miasto wprowadza tryb pracy zdalnej dla urzędników jedynie w ograniczonym zakresie. Nadal jednak obowiązują ograniczenia sanitarne oraz wszelkie procedury bezpieczeństwa związane z obsługą interesantów.

– Dla zapewnienia ciągłości pracy niewielka część pracowników, dysponująca odpowiednim sprzętem, jest oddelegowywana do pracy na odległość. Na wypadek pojawienia się większych ognisk zakażenia mogą się wymienić z pracującymi stacjonarnie – mówi Włodzimierz Tutaj rzecznik prasowy magistratu.

Praca samorządu w pełni zdalna jest więc wykluczona. – Nasze stanowiska są wyposażone w bariery ochronne, dostępne są maseczki oraz rękawiczki jednorazowe – informuje Marek Czerwiński, dyrektor generalny Urzędu Miasta Częstochowy. – Przestrzegamy obowiązku zasłaniania ust i nosa, dezynfekcji dłoni, zachowujemy dystans dla zachowania rygoru bezpieczeństwa. Żaden mieszkaniec Częstochowy nie musi się obawiać, że gdy zadzwoni do wybranego wydziału, to urzędnik nie odbierze telefonu, bo będzie pracował zdalnie.

Celem jest ułatwienie mieszkankom i mieszkańcom załatwiania urzędowych spraw. Zwłaszcza tych związanych z komunikacją i ewidencją ludności, gdzie interesantów jest najwięcej.

Przypomnijmy – Wydział Spraw Obywatelskich przyjmuje osoby załatwiające swoje sprawy na poszczególnych stanowiskach w biurze obsługi interesanta. Żeby być pewnym przyjęcia, niezbędny jest jednak nadal wcześniejszy kontakt z wydziałem i umówienie terminu wizyty. Czynna jest także sala dla umówionych wcześniej interesantów załatwiających sprawy z zakresu ewidencji gospodarczej, zezwoleń alkoholowych czy przewozu osób. Na stanowiskach w biurze obsługi lub w punkcie informacyjno-konsultacyjnym przy portierni są także – po wcześniejszym umówieniu – obsługiwani interesanci wydziałów budynku przy ul. Śląskiej (tam również jest punkt kancelaryjny).

Stanowiska bezpośredniej obsługi mieszkańców w zakresie rejestracji aktów zgonu dostępne są cały czas w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Focha. Przy załatwianiu innych spraw związanych z aktami stanu cywilnego interesanci proszeni są o uprzedni kontakt telefoniczny z USC.

Oczywiście nadal możliwe (i polecane) jest przesyłanie do Urzędu Miasta wniosków pocztą lub przekazanie go drogą elektroniczną (poprzez e-mail lub ePUAP).

W obecnej sytuacji, związanej ze stanem epidemii, tryb załatwienia danej sprawy najlepiej zawsze uzgodnić z Urzędem Miasta drogą telefoniczną lub z pomocą poczty elektronicznej.

Poniżej informacje dotyczące wydziałów realizujących bezpośrednią obsługę interesantów.

Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział, załatwiając sprawy z zakresu rejestracji pojazdów, praw jazdy, ewidencji ludności i dowodów osobistych, pracuje, umawiając interesantów telefonicznie na konkretną godzinę i prosząc do stanowiska pracy. Czynne są sale obsługi: dowodów osobistych, komunikacji (rejestracja pojazdów, prawa jazdy) i meldunków.

Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju
Sprawy z zakresu działania Wydziału:
– wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – tel. do kontaktu 34/3707 785 34/3707 786, 34/3707 783, 34/3707 215, 34/3707 784,
– wnioski w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – tel. do kontaktu 34/3707 798, 34/3707 797,
– wnioski w sprawie licencji taxi, w sprawie przewozu osób, rzeczy, pośrednictwa przy przewozie rzeczy, wnioski w sprawie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób, wnioski w sprawie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wnioski w sprawie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne – tel. do kontaktu 34/3707768, 34/3707 769, 34/3707 767, 34/3707 787,
nadal mogą być przekazywane za pośrednictwem poczty i platformy ePUAP.

Możliwe jest również załatwianie ww. spraw osobiście w Urzędzie Miasta przy ul. Waszyngtona 5, ale tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

Uruchomienie punktu (okienka) obsługi bezpośredniej spraw Wydziału Geodezji i Kartografii.
Harmonogram obsługi (po uprzednim umówieniu wizyty):
8:00 – 11:00 obsługa wykonawców prac geodezyjnych w związku ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej (tel. 34/3707851),
11:00 – 12:00 wypisy z ewidencji gruntów i budynków (tel. 34/3707 801),
12:00 – 13:00 wyrysy z ewidencji gruntów i budynków oraz numeracja adresowa budynków (tel. 34/3707802),
13:00 – 14:30 sprzedaż map (tel. 34/3707 853),
14:30 – 15:00 koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (tel. 34/3707 191).

Obsługa w Urzędzie Stanu Cywilnego
W sposób bezpośredni, bez konieczności telefonicznego umawiania wizyt załatwiana jest wyłącznie rejestracja zgonów. Wejście do budynku od strony ul. Focha.
Wnioski w sprawach innych niż rejestracja zgonów należy składać:
•    korespondencyjnie – za pośrednictwem poczty
•    elektronicznie – przez platformę ePUAP.
Informacja na temat możliwości złożenia wniosku oraz ewentualne umówienie wizyty:
•    w sprawach wydawania odpisów, sprostowań i uzupełnień oraz powrotu do nazwiska po rozwodzie – 34/3707 589,
•    w sprawach rejestracji urodzeń – 34/3707 481,
•    w sprawach rejestracji małżeństw – 34/3707 483,
•    w sprawach zmiany imienia lub nazwiska – 34/3707 499
•    w sprawach odnotowania zagranicznego rozwodu w akcie małżeństwa – 34/3707 495

Rachunek bankowy do opłaty skarbowej:
Bank Handlowy w Warszawie S. A.
12 1030 1986 7261 0000 0002 9020

Wydział Polityki Społecznej przyjmuje interesantów w sprawach:
1) sprawy dot. pomocy społecznej oraz niepełnosprawności, załatwiane będą telefonicznie pod nr tel. 34/3707 641, 684, 671;
2) sprawy dot. wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej,  załatwiane będą telefonicznie pod 34/3707 605, 642, 398;
3) sprawy dot.  prowadzenie spraw na rzecz polityki senioralnej oraz obsługi Miejskiej Rady Seniorów, załatwiane będą telefonicznie pod  nr tel. 34/3707 612;
w sprawach wymagających osobistej wizyty w Urzędzie Miasta, interesanci przyjmowani będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod wyżej wskazanymi numerami;  pracownicy będą schodzić do interesantów na parter budynku Urzędu przy ul. Śląskiej 11/13;
4) sprawy dot. przemocy w rodzinie, budżetu obywatelskiego, konsultacji społecznych, przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy oraz równości, załatwiane będą telefonicznie pod nr tel. 34/3707 497 lub 34/3707 498;
5) sprawy z zakresu ekonomii społecznej załatwiane będą pod nr tel. 34/3707 475, 34/3707 493, 34/3707 773, w zakresie:
•    doradztwo dla częstochowskich organizacji pozarządowych,
•    informowanie organizacji o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji,
•    wsparcie powstających organizacji pozarządowych,
•    stwarzanie możliwości wspólnej wizerunkowej wizytówki dla organizacji pozarządowej,
•    promowanie działań organizacji pozarządowych .,
•    odbiór korespondencji organizacji pozarządowych,
•    wsparcie przy składaniu ofert, korekt ofert i sprawozdań przez organizacje pozarządowe;
w sprawach wymagających osobistej wizyty w Urzędzie Miasta, interesanci przyjmowani będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod wyżej wskazanymi numerami; pracownicy będą schodzić do interesantów na parter budynku Urzędu przy ul. Focha 19/21;
6)    Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w siedzibie przy ul. Nowowiejskiego 24, informuje, że:
•    interesanci przyjmowani będą wyłącznie pojedynczo, w dostosowanym pomieszczeniu z przegrodą ochronną;
•    w dalszym ciągu porady i informacje udzielane są telefonicznie, pod numerem telefonu 34/324 34 43;
7)    zgłoszenia dot. nieodpłatnej pomocy prawnej przyjmowane będą telefonicznie pod
nr 34/3707 201; porady będą nadal udzielane w sposób zdalny.

Osoby chcące skorzystać z porady, obowiązkowo muszą mieć zasłonięte usta i nos, np. maseczką oraz odkazić ręce płynem dezynfekującym dostępnym w siedzibie Urzędu.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Zespół prowadzi bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wykonywania wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, tj.:
1) przyjmowania wniosków o wydanie karty parkingowej oraz wydawania  kart parkingowych,
2) wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej.
Zarówno osobiste złożenie wniosku o wydanie karty parkingowej jak i osobisty odbiór wymienionych dokumentów możliwy będzie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu dnia i godziny wizyty. Nr telefonu: 34/366 04 64.

Centrum Usług Komunalnych (CUK) – gospodarowanie odpadami komunalnymi
CUK przyjmuje oraz obsługuje interesantów w budynku przy alei Wolności 30 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty na konkretną datę i godzinę. Obsługa jest realizowana w pełnym zakresie. Po wcześniejszym umówieniu terminu przyjmowane są deklaracje i korekty deklaracji. W budynku przy ul. Nowowiejskiego 10/12 udzielane są informacje o stanie rozliczeń z tytułu opłaty za gospodarowanie opłatami. Udzielane są też wszelkie informacje z zakresu realizowanych przez CUK zadań.

  • oprac. kg
  • zdj. UM Cz-wa
Najnowsze artykuły