Konkurs dla organizacji

06.02.2017

Konkurs dla organizacji

I. Na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, wypoczynku, rekreacji oraz promocji miasta w 2017 r. – 120.000,00 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2016 – 100.000,00 zł.
II. Na realizację zadania w zakresie  wspierania inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania  problemów alkoholowych w 2017 roku – 52.000,00 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych  na realizację tego zadania w roku 2016 – 50.000,00 zł.
III. Na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa  narodowego w 2017 r. – 30.000,00 zł.
Wysokość środków publicznych  przeznaczonych na realizację zadania w 2016 roku – 40.000,00 zł.
IV. Na realizację zdania w zakresie ochrony i promocji zdrowia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2017 roku – 20.000,00 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych  na realizację zadania w roku 2016 – 15.000,00 zł.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kwot przeznaczonych na powyższe zadania, do odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny, do przesunięcia terminu składania ofert, do zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
TERMIN SKŁADANIA OFERT – 22 LUTEGO 2017 R.
Oferty należy składać na obowiązującym nowym formularzu, w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy, w formie pisemnej w Sekretariacie (pokój 109) Urzędu Miasta Myszków ul. Kościuszki 26 lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres (za ofertę złożoną w terminie zostanie uznana taka oferta, która wpłynie do Urzędu Miasta do godz. 15.00 w dniu 22 lutego 2017 r.). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Składane oferty powinny dotyczyć realizacji zadań wyłącznie na rzecz mieszkańców Miasta Myszkowa.
Oferty mogą być składane przez następujące podmioty:
1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz.1817);
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
3) Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
4) Spółdzielnie socjalne;
5) Spółki akcyjne z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysków oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
  • kg
Zaprezentuj swoją firmę

Wystaw stoisko na naszych targach tematycznych

Masz problem?

Nasi specjaliści z dziedziny prawa, finansów, medycyny, ekonomii odpowiedzą na każde pytanie. Odpowiedzi publikować będzimey w piątkowych wydaniach gazety Życia Częstochowy i Powiatu.

Życie i środowisko

Raj dla każdego miłośnika ekologii - najświeższe wiadomości i wydarzenia, porady, ciekawostki, kalendarium ekologiczne.

Okiem kamery

Chcesz wiedzieć, co aktualnie dzieje się w naszej redakcji? A może chcesz zerknąć na III aleję? Nic prostszego - skorzystaj z naszej kamery!

Ruch drogowy

Chcesz uniknąć korków? Nie wiesz, gdzie czekają utrudnienia? Sprawdź naszą mapę i bądź zawsze na bieżąco!

Pogoda

Nie daj się zaskoczyć pogodzie! Dzięki naszemu serwisowi będziesz zawsze na bieżąco. Aktualne informacje meteorologiczne dla Częstochowy.

Najnowsze artykuły