escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Kto zasługuje na wyróżnienie?

24.01.2021

Kto zasługuje na wyróżnienie?

Do 1 lutego można składać wnioski o przyznanie stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Częstochowy.

O stypendia mogą ubiegać się  mieszkańcy i mieszkanki Częstochowy realizujący określone przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami lub upowszechnianiem kultury. Stypendia przyznawane są w dziedzinach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr, film, taniec, upowszechnianie kultury, ochrona dóbr kultury i opieka nad zabytkami – realizowane w roku kalendarzowym, w którym zostały przyznane.

O przyznaniu stypendium decyduje wartość merytoryczna danego przedsięwzięcia artystycznego, opracowanego przez kandydatkę/kandydata (przede wszystkim: unikatowa tematyka projektu wyróżniająca go spośród innych rozpatrywanych w danej dziedzinie – oryginalność przedsięwzięcia), dotychczasowe osiągnięcia, właściwe udokumentowanie wniosku oraz wpływ projektu stypendialnego na życie kulturalne Częstochowy.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne – kandydatki/kandydaci, a w przypadku osób niepełnoletnich – w ich imieniu opiekunowie prawni. Do wniosku należy dołączyć materiał dokumentujący dorobek twórczy i artystyczny z ostatnich 3 lat (zrealizowane projekty, wydane publikacje, nagrody, wyróżnienia, udział w konkursach, wystawach, prezentacjach, potwierdzone kopiami dyplomów, zaświadczeń, itp), rekomendacje, opinie, recenzje i preliminarz wydawniczy. Do wniosku można dołączyć również dokumentację dodatkową w postaci materiału prezentującego dorobek twórczy z ostatnich 3 lat, zapisaną na nośnikach elektronicznych: kopie prac (portfolio), wydane publikacje, zrealizowane projekty filmowe, teatralne lub muzyczne itp.

Informacje o stypendiach uzyskać można w Referacie Kultury w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, przy alei Najświętszej Maryi Panny 45 a, tel. (34) 370-74-60.

Wnioski należy składać do 1 lutego w Punkcie kancelaryjno-informacyjnym w budynku Urzędu Miasta przy ul. Waszyngtona 5 w godzinach 7.30-15.30. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy (w przypadku wniosków składanych drogą pocztową nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpłynięcia wniosku do Kancelarii Urzędu Miasta). Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

  • oprac. kg
Najnowsze artykuły