Miejska współpraca z trzecim sektorem

03.12.2018

Miejska współpraca z trzecim sektorem

Częstochowscy radni zdecydowali, jak przez najbliższy rok będzie wyglądać współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego.

Wytyczne współpracy są zawarte w stosownym projekcie uchwały, który w rocznej skali określa cele, zasady, zakres przedmiotowy i formy współpracy miasta z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na jego terenie lub na rzecz jego mieszkańców.

Główny cel programu to kształtowanie partnerstwa miasta z organizacjami dla wspólnych działań służących definiowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianie aktywności społeczności lokalnej. Wśród celów szczegółowych wymienić można szeroko rozumianą poprawę jakości życia mieszkańców, umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem, a trzecim sektorem, wspieranie organizacji pozarządowych, a w konsekwencji budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

– Nad przygotowaniem programu czuwał Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta oraz Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych. Opracowując dokument urzędnicy przeanalizowali obecnie funkcjonujący program oraz zebrali informacje od podmiotów ekonomii społecznej nt. zadań planowanych do zlecenia w roku 2019. Po analizie propozycji, wniesieniu uwag i opracowaniu zasad przydzielania dotacji, odbyły się konsultacje, po których przygotowano projekt uchwały – informuje biuro prasowe magistratu.

Przypomnijmy, że obecnie w Częstochowie zarejestrowanych jest niemal tysiąc podmiotów ekonomii społecznej, z czego status organizacji pożytku publicznego posiada ponad 70. Wśród wszystkich zarejestrowanych organizacji jest: 221 fundacji, 31 stowarzyszeń (nieposiadających osobowości prawnej), 20 jednostek ochotniczej straży pożarnej, 3 związki ochotniczych straży pożarnych, 43 kluby sportowe, 72 uczniowskie kluby sportowe oraz 15 spółdzielni socjalnych. Siedzibę zarządu głównego w Częstochowie posiada 461 organizacji, a charakter jednostki terenowej 123.

Funkcjonujące w mieście organizacje działają głównie w takich obszarach jak: sport, turystyka, rekreacja i hobby, rynek pracy i sprawy społeczne, kultura i sztuka, ochrona zdrowia, gospodarka oraz edukacja i wychowanie. Aktywność tych organizacji jest zróżnicowana ze względu na posiadany potencjał oraz strukturę wiekową członków.

Głównymi źródłami finansowania dla organizacji pozarządowych są fundusze zewnętrzne, w tym dotacje samorządowe oraz składki członkowskie, innymi zaś darowizny i prywatni sponsorzy, rzadziej odpłatna działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarcza. Dla organizacji posiadających status pożytku publicznego ważnym źródłem są wpłaty otrzymane z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Główną formą współpracy samorządu miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi jest zlecanie realizacji zadań publicznych na podstawie otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym, tzw. małych zleceń. Miasto przekazuje dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu: wychowania i edukacji, edukacji ekologicznej, sportu, turystki i rekreacji, ochrony zwierząt, kultury i sztuki, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

  • oprac. Katarzyna Gwara
Zaprezentuj swoją firmę

Wystaw stoisko na naszych targach tematycznych

Masz problem?

Nasi specjaliści z dziedziny prawa, finansów, medycyny, ekonomii odpowiedzą na każde pytanie. Odpowiedzi publikować będzimey w piątkowych wydaniach gazety Życia Częstochowy i Powiatu.

Życie i środowisko

Raj dla każdego miłośnika ekologii - najświeższe wiadomości i wydarzenia, porady, ciekawostki, kalendarium ekologiczne.

Okiem kamery

Chcesz wiedzieć, co aktualnie dzieje się w naszej redakcji? A może chcesz zerknąć na III aleję? Nic prostszego - skorzystaj z naszej kamery!

Ruch drogowy

Chcesz uniknąć korków? Nie wiesz, gdzie czekają utrudnienia? Sprawdź naszą mapę i bądź zawsze na bieżąco!

Pogoda

Nie daj się zaskoczyć pogodzie! Dzięki naszemu serwisowi będziesz zawsze na bieżąco. Aktualne informacje meteorologiczne dla Częstochowy.

Najnowsze artykuły