Można już składać wnioski o zasiłek rodzinny w formie papierowej

06.08.2022

Można już składać wnioski o zasiłek rodzinny w formie papierowej

Wnioski na okres zasiłkowy 2022/2023 można składać od 1 lipca drogą elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia również w „papierze” – do 30 listopada 2022 r. – przypomina Częstochowskie Centrum Świadczeń.

Zasiłek rodzinny przyznawany jest na dany okres zasiłkowy. Trwa on od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Oznacza to, iż obecny okres zasiłkowy potrwa do końca października 2022 r., kolejny rozpocznie się od 1 listopada 2022.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 można składać od 1 lipca drogą elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia również w formie papierowej, najpóźniej do końca listopada 2022r.

Częstochowskie Centrum Świadczeń przypomina, że prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
– rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
– opiekunowi faktycznemu dziecka;
– osobie uczącej się.
Osobom tym zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli spełniają one kryterium dochodu.

Obecnie dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie może przekraczać kwoty 674 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko z niepełnosprawnościami, to kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 764 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej zasiłek rodzinny przysługuje nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia. W sytuacji ukończenia szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje do ukończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia. Dotyczy to dziecka, które kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osoby uczącej się w szkole lub w szkole wyższej.

Miesięcznie zasiłek rodzinny wynosi:
– 95 zł – na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
– 124 zł – na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
– 135 zł – na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
– urodzenia dziecka;
– opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
– samotnego wychowywania dziecka;
– wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
– kształcenia i rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnościami;
– rozpoczęcia roku szkolnego;
– podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Nie funkcjonują one samodzielnie, są przyznawane jedynie wówczas, gdy mamy prawo do zasiłku rodzinnego.
Więcej informacji w zakładce na stronie Częstochowskiego Centrum Świadczeń:
Świadczenia rodzinne i opiekuńcze

  • pn
Najnowsze artykuły