escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Nowe rozwiązania na szpitalnych oddziałach ratunkowych

14.07.2019

Nowe rozwiązania na szpitalnych oddziałach ratunkowych

Wraz z pierwszym lipca zostały wdrożone nowe rozwiązania na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Część zmian – między innymi te dotyczące segregacji pacjentów – zacznie jednak obowiązywać od 1 października. Jak zapewnia resort zdrowia, działania mają poprawić bezpieczeństwo pacjentów i wpłynąć na lepszą organizację pracy medyków.

Kto zostanie przyjęty na SOR

Do szpitalnego oddziału ratunkowego są przyjmowani pacjenci:

  • zgłaszający się samodzielnie
  • przywiezieni przez zespoły ratownictwa medycznego, jednostki współpracujące z systemem, zespoły wyjazdowe w ramach zabezpieczenia imprez masowych,
  • przywiezieni przez zespoły w ramach działań poszukiwawczo-ratowniczych oraz zespoły transportu sanitarnego na podstawie zlecenia lekarza, w ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

TOPSOR

Od 1 października w wybranych SOR-ach będzie wprowadzony system segregacji pacjentów. Wszyscy trafiający na SOR zostaną objęci jednolitym systemem triażu tj. ustalenia stopnia pilności oczekiwania pacjenta na badanie lekarskie. System TOPSOR będzie mierzył czas dla każdego pacjenta oddzielnie, prognozował czas oczekiwania, analizował parametry medyczne i  przydzielał do odpowiednich kategorii. Jak będą kwalifikowani pacjenci? O tym decydować będzie personel medyczny. Poszczególne kolory oznaczać będą stopień pilności oczekiwania na wizytę lekarską. Każdy przypisany kolor determinuje również maksymalny czas przyjęcia pacjenta.

Osoby oczekujące w SOR będą pozostawały pod nadzorem personelu odpowiedzialnego za segregację medyczną,  a w razie konieczności poddawane ponownej ocenie stanu klinicznego, nie rzadziej jednak niż co 1,5 godziny.
– Nowe rozwiązania ułatwią wyodrębnienie grupy osób rzeczywiście wymagających pilnej pomocy medycznej, oraz na przekierowanie z SOR do POZ osób, których stan nie wymaga pilnej interwencji, a które obecnie stanowią znaczne obciążenie oddziałów ratunkowych – informuje resort zdrowia. Za sprawą zmian wzmocniono również uprawnienia lekarzy SOR w kwestii umieszczania pacjentów na oddziałach szpitala. Nowe przepisy precyzują również obowiązek zapewnienia pacjentom niezwłocznego dostępu do diagnostyki w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia, w tym do tomografii komputerowej.
Ścisła współpraca SOR i POZ

Osoby, które zostaną oznaczone kolorami: niebieskim i zielonym, mogą być kierowane do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu POZ, jednak personel udzielający świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej znajdujący się w lokalizacji SOR będzie mógł udzielać świadczeń zdrowotnych w SOR, jeśli zajdzie taka konieczność.

Usprawnienie pracy personelu

Ordynatorem SOR od 1 stycznia 2021 roku będzie mógł zostać wyłącznie lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny ratunkowej. Od 1 stycznia 2027 r. na stałe obecny w oddziale będzie musiał być przynajmniej jeden lekarz posiadający tę specjalizację.

Pracę pielęgniarek oraz ratowników medycznych będzie koordynowała pielęgniarka oddziałowa, będąca pielęgniarką systemu, ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu, posiadający wykształcenie wyższe i co najmniej 5-letni staż pracy w SOR. W szpitalach pojawią się również rejestratorki medyczne oraz personel pomocniczy. Liczba ratowników medycznych i pielęgniarek w SOR będzie musiała być  na tyle wysoka, by oddział spełniał kryteria czasu oczekiwania pacjentów w poszczególnych kategoriach triażu.

Nowe rozwiązania

Poza tym, jeśli na SOR pojawi się pacjent, u którego podejrzewa się lub stwierdzi chorobę zakaźną, personel zobowiązany jest umieścić go w odizolowanym pomieszczeniu, które również będzie wymagane w oddziale. Szpitalny oddział ratunkowy będzie miał obowiązek posiadania desek ortopedycznych na wymianę pomiędzy SOR a zespołami ratownictwa medycznego. Każdy oddział ratunkowy obowiązkowo musi spełnić wymogi odnośnie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wyposażonych w natrysk i wózek-wannę, przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  • Katarzyna Gwara
Najnowsze artykuły