Ósmoklasiści przygotowują się do egzaminu

03.03.2019

Ósmoklasiści przygotowują się do egzaminu

Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych w tym roku po raz pierwszy zmierzą się z egzaminem ósmoklasisty. W sumie przystąpi do niego 375 tysięcy osób. Centralna Komisja Egzaminacyjna przeprowadziło diagnozę ich kompetencji. Niestety wyniki nie napawają optymizmem.

Egzamin ósmoklasisty, który ma wyłącznie formę pisemną, będzie się składał z trzech części. Każda z nich zostanie przeprowadzona w innym dniu. Harmonogram egzaminu ósmoklasisty przedstawia się następująco:

15 kwietnia (poniedziałek), 9:00 – język polski (120 minut)
16 kwietnia (wtorek), 9:00 – matematyka (100 minut)
17 kwietnia (środa), 9:00 – język obcy nowożytny (90 minut).

W każdej z tych trzech części uczeń powinien posiąść kluczowe umiejętności, które pozwolą mu na osiągnięcie wysokiego wyniku. Ogłoszenie wyników zaplanowano na 14 czerwca. 21 czerwca w kolei mają być wydawane zdającym zaświadczenia i informacje.

Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne przeprowadziły „Diagnozę kompetencji ósmoklasistów”. Uczestniczyło w niej 4 770 uczniów z 99 szkół podstawowych w całym kraju.

Zadania w arkuszach z poszczególnych przedmiotów rozwiązało:

 4 698 uczniów w przypadku języka polskiego

 4 693 uczniów w przypadku matematyki

 4 335 uczniów w przypadku języka angielskiego.

Eksperci CKE i OKE szczegółowo przeanalizowali udzielone odpowiedzi.

Marcin Smolik, szef CKE omawiając szczegółowo wyniki z języka polskiego podkreślił, że uczniowie dobrze radzą sobie z zadaniami, które sprawdzają rozumienie tekstów oraz z zadaniami, które sprawdzają zróżnicowanie języka polskiego. – Słabiej wypadają zadania, które sprawdzają umiejętność czytania utworów literackich i ich zrozumienie. Najwięcej trudności przysparza ósmoklasistom praktyczne stosowanie zasad ortografii i interpunkcji, a także znajomość gramatyki języka polskiego – powiedział dr Smolik. Dodał też, że uczniowie mają trudności ze stosowaniem imiesłowów.

Z wyników diagnozy wynika, że w zakresie umiejętności matematycznych, ósmoklasiści dość dobrze radzą sobie z zadaniami, które sprawdzają wykorzystanie i tworzenie informacji. Słabiej natomiast z zadaniami sprawdzającymi umiejętność wykorzystania i tworzenia reprezentacji oraz sprawność rachunkową. – Niepokojący jest fakt, że tylko połowa uczniów poprawnie wykonała nieskomplikowane działania w pamięci lub trudniejsze pisemnie. Widzimy tutaj ogromne pole do popisu dla uczniów i nauczycieli – powiedział dyrektor CKE.

Dr Marcin Smolik dodał, że 14-latkowie słabo opanowali także umiejętność rozumowania i argumentacji, a także zadania, które łączą w sobie zagadnienia z kilku różnych działów matematyki. Niełatwe okazało się stosowanie wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów praktycznych w zadaniach otwartych. Próby rozwiązania jednego z takich zadań nie podjęło aż 45 proc. zdających. – Istnieje konieczność zintensyfikowania pracy nad sprawnością rachunkową uczniów, szacowania wyników działań, zamiany jednostek. Uczniowie często grzęzną w rozwiązywaniu zadań, w których nie trzeba dokładnie znać wyniku, wystarczy jego ogólne oszacowanie. To jest umiejętność przydatna nie tylko na egzaminie, jest po prostu przydatna życiowo – ocenił szef komisji.

Do diagnozy kompetencji ósmoklasistów w zakresie języka obcego wykorzystane były testy z języka angielskiego. Tu CKE zaobserwowała, że uczniowie mają spore problemy z poprawnym gramatycznym zapisaniem tekstu. Duża grupa uczniów ograniczała się do wyrażenia swojej odpowiedzi zaledwie jednym, często niespójnym zdaniem. Nie podejmują próby rozwinięcia odpowiedzi.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Warto podkreślić, że 11 marca na stronie CKE (www.cke.gov.pl) zostaną zamieszczone kolejne zestawy przykładowych zadań z języka polskiego, matematyki i języków obcych.

  • Katarzyna Gwara
Najnowsze artykuły