escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Prezydent miasta pisze do premiera…

17.03.2020

Prezydent miasta pisze do premiera…

Prezydent Częstochowy wysłał do Premiera Rządu RP list z propozycjami rozwiązań legislacyjnych mających na celu ograniczeniem niedogodności związanych z czasem zagrożenia epidemicznego. Chodzi o uproszczenie procedur administracyjnych, zwrócenie uwagi na problem rodziców dzieci z niepełnosprawnością oraz wprowadzenie wsparcia osłonowego dla przedsiębiorców.

List, który do wiadomości otrzymują także częstochowscy parlamentarzyści, zamieszczamy poniżej.

Szanowny Panie Premierze,

W związku z trudną sytuacją spowodowaną epidemią wirusa SARS-Cov-2, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, w trosce o bezpieczeństwo obywateli oraz w celu ochrony ich interesów proponuję pilne przyjęcie poniższych rozwiązań legislacyjnych mających na celu wyeliminowanie ryzyka zarażenia w dużych skupiskach ludzi, a także złagodzenie skutków czasowego zaprzestania działalności instytucji lub firm.

1. Wprowadzanie uproszczonego obiegu dokumentacji w przypadku zgonu osoby spowodowanej zarażeniem wirusem SARS-Cov-2, poprzez dopuszczenie przyjęcia przez cmentarz ciała do pochówku bez konieczności rejestracji karty zgonu przez kierownika urzędu stanu cywilnego oraz sporządzenia aktu zgonu, z jednoczesnym odłożeniem tych czynności na inny czas. Uzasadnienie: Zgłoszenia zgonu mogą dokonać osoby uprawnione, wymienione w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych. W praktyce są to osoby najbliższe, a więc takie, które mogą mieć przed śmiercią bezpośredni kontakt z osobą, która zmarła w wyniku zarażenia, a zatem mogą być także nosicielami. Celem jest wyeliminowanie konieczności zgłaszania się do USC, a więc miejsca, w którym istnieją duże skupiska ludzi. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że część lub całość urzędów może zostać zamknięta lub część albo całość załogi USC może zostać poddana kwarantannie. Wówczas w gminie nie będzie urzędnika, który mógłby sporządzić akt zgonu lub zarejestrować kartę zgonu.

2. Umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego i innym podmiotom publicznym realizacji wydatków związanych z sytuacjami zagrożenia pandemią wirusa SARS-Cov-2 bez uprzedniego zabezpieczenia ich w planie finansowym. Wnioskujemy o wprowadzenie w ustawie o finansach publicznych zapisu, który umożliwi dokonywanie wydatków związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i ograniczaniem pandemii koronawirusa (SARS-Cov-2), bez względu na poziom środków finansowych ujętych w planie. Odpowiednia zmiana planu wydatków powinna nastąpić w trybie przeniesień wydatków z innych podziałek klasyfikacji wydatków lub rezerw celowych.

3. Nowelizację przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności poprzez zmianę w § 8 ust. 4 dającą uprawnienie lekarzowi – przewodniczącemu składu orzekającego, który uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny stanu zdrowia wyłącznie na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej, bez konieczności osobistego stawiennictwa osoby z grupy ryzyka zakażenia wirusem.

4. Zawieszenie stosowania kar pieniężnych  za niezarejestrowanie na terenie RP pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz niepowiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu, wynikających z zapisów art. 140mb ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

5. Nowelizację przepisów, umożliwiającą odstąpienie od naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie od wpłat, o których mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Opłatę wnosi się do dnia 31 marca każdego roku, przewidywane są opóźnienia.

6. Wyłączenie naliczania odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat lokalnych poprzez dodanie do art. 54 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa nowego punktu, mówiącego, że za okres od dnia przypadającego po dniu ogłoszenia w kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem do dnia odwołania tego zagrożenia.

7. Zawieszeniu na określony czas przepisów art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które określają dla organu kary za przekroczenie terminu 65 dni na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji celu publicznego. W związku z absencją pracowników rozpatrywanie spraw w terminie nie będzie możliwe.

8. Zmianę w art. 30 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, która obecnie nakazuje zwołanie zebranie ogółu właścicieli lokali co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku. Zwołanie zebrań w ustawowym terminie nie będzie możliwe.

9. Przedłużenie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego przez rolników, przesunięcie terminu złożenia przez prezydenta miasta do wojewody wniosku o przekazanie gminie dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego oraz terminu wypłat zwrotu rolnikom.

10. Przedłużenie terminu dokonania oględzin, o których mowa w art. 83 f ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

11. Przedłużenie z urzędu do 3 miesięcy daty ważności zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na czas oznaczony, wydanych decyzją Prezydenta Miasta, z zachowaniem obowiązku uiszczenia stosownej opłaty, za każdy dzień ważności zezwolenia.

13. Przesunięcie ustawowego terminu na przedstawienie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok budżetowy 2019 z 31 marca 2020 r. na inny odległy termin (art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

14. Zawieszenie obowiązku osobistego stawiennictwa osób bezrobotnych w sprawie rejestracji (§ 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy z dnia 12 listopada 2012 r.) oraz określonego w art. 33 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i i instytucjach rynku pracy obowiązku pozbawienia statusu bezrobotnego osoby, która nie dokonała osobistego zgłoszenia się do urzędu pracy w wyznaczonym terminie w celu przyjęcia odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy.

Ponadto chciałbym zwrócić uwagę na dwa bardzo istotne problemy społeczne związane z ograniczeniami spowodowanymi stanem zagrożenia epidemicznego koronawirusem:

Zamknięcie szkół i przedszkoli łączy się z trudną sytuacją (jeszcze trudniejszą niż zwykle) dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami. W zdecydowanej większości przypadków niezależnie od wieku tych dzieci nie zostawia się ich samych w domu. Dlatego konieczne jest rozszerzenie uprawnień do zasiłku opiekuńczego dla rodziców/opiekunów uczących się dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, niezależnie od ich wieku, zwłaszcza, że pozostają one w grupie wysokiego ryzyka. W tej chwili taki zasiłek może otrzymać jedynie rodzic/opiekun dziecka do lat 8.

Coraz trudniejsza jest sytuacja wielu częstochowskich firm, zwłaszcza małych przedsiębiorstw, ponoszących straty z tytułu konieczności ograniczenia działalności, braku klientów, możliwości realizacji zamówień i świadczenia usług, itd. Niezbędne jest jak najszybsze wypracowanie i wprowadzenie w życie przez Rząd RP niezbędnych działań osłonowych, związanych z zakresem pomocy publicznej dla naszych przedsiębiorców, która pomogłaby zminimalizować straty i pozwolić na dalsze funkcjonowanie po okresie zagrożenia epidemicznego. To kwestia paląca dla wielu przedsiębiorców, ich pracowników i ich rodzin w skali całego kraju.

  • Katarzyna Gwara
Najnowsze artykuły