Prezydent miasta pisze do premiera…

17.03.2020

Prezydent miasta pisze do premiera…

Prezydent Częstochowy wysłał do Premiera Rządu RP list z propozycjami rozwiązań legislacyjnych mających na celu ograniczeniem niedogodności związanych z czasem zagrożenia epidemicznego. Chodzi o uproszczenie procedur administracyjnych, zwrócenie uwagi na problem rodziców dzieci z niepełnosprawnością oraz wprowadzenie wsparcia osłonowego dla przedsiębiorców.

List, który do wiadomości otrzymują także częstochowscy parlamentarzyści, zamieszczamy poniżej.

Szanowny Panie Premierze,

W związku z trudną sytuacją spowodowaną epidemią wirusa SARS-Cov-2, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, w trosce o bezpieczeństwo obywateli oraz w celu ochrony ich interesów proponuję pilne przyjęcie poniższych rozwiązań legislacyjnych mających na celu wyeliminowanie ryzyka zarażenia w dużych skupiskach ludzi, a także złagodzenie skutków czasowego zaprzestania działalności instytucji lub firm.

1. Wprowadzanie uproszczonego obiegu dokumentacji w przypadku zgonu osoby spowodowanej zarażeniem wirusem SARS-Cov-2, poprzez dopuszczenie przyjęcia przez cmentarz ciała do pochówku bez konieczności rejestracji karty zgonu przez kierownika urzędu stanu cywilnego oraz sporządzenia aktu zgonu, z jednoczesnym odłożeniem tych czynności na inny czas. Uzasadnienie: Zgłoszenia zgonu mogą dokonać osoby uprawnione, wymienione w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych. W praktyce są to osoby najbliższe, a więc takie, które mogą mieć przed śmiercią bezpośredni kontakt z osobą, która zmarła w wyniku zarażenia, a zatem mogą być także nosicielami. Celem jest wyeliminowanie konieczności zgłaszania się do USC, a więc miejsca, w którym istnieją duże skupiska ludzi. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że część lub całość urzędów może zostać zamknięta lub część albo całość załogi USC może zostać poddana kwarantannie. Wówczas w gminie nie będzie urzędnika, który mógłby sporządzić akt zgonu lub zarejestrować kartę zgonu.

2. Umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego i innym podmiotom publicznym realizacji wydatków związanych z sytuacjami zagrożenia pandemią wirusa SARS-Cov-2 bez uprzedniego zabezpieczenia ich w planie finansowym. Wnioskujemy o wprowadzenie w ustawie o finansach publicznych zapisu, który umożliwi dokonywanie wydatków związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i ograniczaniem pandemii koronawirusa (SARS-Cov-2), bez względu na poziom środków finansowych ujętych w planie. Odpowiednia zmiana planu wydatków powinna nastąpić w trybie przeniesień wydatków z innych podziałek klasyfikacji wydatków lub rezerw celowych.

3. Nowelizację przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności poprzez zmianę w § 8 ust. 4 dającą uprawnienie lekarzowi – przewodniczącemu składu orzekającego, który uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny stanu zdrowia wyłącznie na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej, bez konieczności osobistego stawiennictwa osoby z grupy ryzyka zakażenia wirusem.

4. Zawieszenie stosowania kar pieniężnych  za niezarejestrowanie na terenie RP pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz niepowiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu, wynikających z zapisów art. 140mb ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

5. Nowelizację przepisów, umożliwiającą odstąpienie od naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie od wpłat, o których mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Opłatę wnosi się do dnia 31 marca każdego roku, przewidywane są opóźnienia.

6. Wyłączenie naliczania odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat lokalnych poprzez dodanie do art. 54 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa nowego punktu, mówiącego, że za okres od dnia przypadającego po dniu ogłoszenia w kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem do dnia odwołania tego zagrożenia.

7. Zawieszeniu na określony czas przepisów art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które określają dla organu kary za przekroczenie terminu 65 dni na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji celu publicznego. W związku z absencją pracowników rozpatrywanie spraw w terminie nie będzie możliwe.

8. Zmianę w art. 30 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, która obecnie nakazuje zwołanie zebranie ogółu właścicieli lokali co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku. Zwołanie zebrań w ustawowym terminie nie będzie możliwe.

9. Przedłużenie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego przez rolników, przesunięcie terminu złożenia przez prezydenta miasta do wojewody wniosku o przekazanie gminie dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego oraz terminu wypłat zwrotu rolnikom.

10. Przedłużenie terminu dokonania oględzin, o których mowa w art. 83 f ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

11. Przedłużenie z urzędu do 3 miesięcy daty ważności zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na czas oznaczony, wydanych decyzją Prezydenta Miasta, z zachowaniem obowiązku uiszczenia stosownej opłaty, za każdy dzień ważności zezwolenia.

13. Przesunięcie ustawowego terminu na przedstawienie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok budżetowy 2019 z 31 marca 2020 r. na inny odległy termin (art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

14. Zawieszenie obowiązku osobistego stawiennictwa osób bezrobotnych w sprawie rejestracji (§ 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy z dnia 12 listopada 2012 r.) oraz określonego w art. 33 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i i instytucjach rynku pracy obowiązku pozbawienia statusu bezrobotnego osoby, która nie dokonała osobistego zgłoszenia się do urzędu pracy w wyznaczonym terminie w celu przyjęcia odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy.

Ponadto chciałbym zwrócić uwagę na dwa bardzo istotne problemy społeczne związane z ograniczeniami spowodowanymi stanem zagrożenia epidemicznego koronawirusem:

Zamknięcie szkół i przedszkoli łączy się z trudną sytuacją (jeszcze trudniejszą niż zwykle) dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami. W zdecydowanej większości przypadków niezależnie od wieku tych dzieci nie zostawia się ich samych w domu. Dlatego konieczne jest rozszerzenie uprawnień do zasiłku opiekuńczego dla rodziców/opiekunów uczących się dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, niezależnie od ich wieku, zwłaszcza, że pozostają one w grupie wysokiego ryzyka. W tej chwili taki zasiłek może otrzymać jedynie rodzic/opiekun dziecka do lat 8.

Coraz trudniejsza jest sytuacja wielu częstochowskich firm, zwłaszcza małych przedsiębiorstw, ponoszących straty z tytułu konieczności ograniczenia działalności, braku klientów, możliwości realizacji zamówień i świadczenia usług, itd. Niezbędne jest jak najszybsze wypracowanie i wprowadzenie w życie przez Rząd RP niezbędnych działań osłonowych, związanych z zakresem pomocy publicznej dla naszych przedsiębiorców, która pomogłaby zminimalizować straty i pozwolić na dalsze funkcjonowanie po okresie zagrożenia epidemicznego. To kwestia paląca dla wielu przedsiębiorców, ich pracowników i ich rodzin w skali całego kraju.

  • Katarzyna Gwara
Najnowsze artykuły