Rozporządzenia MEN. Nowe warunki nauczania indywidualnego

11.09.2020

Rozporządzenia MEN. Nowe warunki nauczania indywidualnego

W związku z nowymi rozporządzeniami Ministra Edukacji Naukowej, przewidywane są nowe rozwiązania prawne, które mają na celu pomoc w organizacji kształcenia w czasie pandemii.

Minister Edukacji Narodowej podpisał dwa rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (dotyczy uczniów klas dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej objętych indywidualnym nauczaniem).

Konieczność nowelizacji tych rozporządzeń wynika z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa uczniom objętym nauczaniem indywidualnym. W trakcie roku szkolnego 2020/2021 zajęcia te nie muszą odbywać się w kontakcie bezpośrednim. Rodzice dziecka/ucznia lub pełnoletni uczeń musi zgłosić się z wnioskiem w tej sprawie do dyrektora przedszkola bądź szkoły. Wprowadzenie takiego rozwiązania umożliwi dyrekcji przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem środków kształcenia na odległość. Zajęcia te nadal będą musiały pozostać w indywidualnym kontakcie między uczniem a nauczycielem.

Przedstawione rozwiązanie umożliwi zorganizowanie wszystkich zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub zajęć indywidualnego nauczania z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość w wymiarze, który został narzucony przez nowelizowane rozporządzenia lub zorganizowanie tych zajęć metodą hybrydową – częściowi w kontakcie bezpośrednim, częściowo zdalnie.

W przepisach widnieje jednoznacznie, iż jedynie na wniosek złożony przez rodzica lub pełnoletniego ucznia, dyrektor może wprowadzić taki tryb nauczana indywidualnego. Taki sposób organizacji będzie możliwy ze względu na przyjęty model edukacyjny związany z sytuacja epidemiologiczną.

Zajęcia indywidualne mogą być przeprowadzane również w sposób tradycyjny, w bezpośrednim i indywidualnym kontakcie z dzieckiem lub uczniem.

Czas trwania zdalnej lekcji

Czas trwania godziny lekcyjnej przeprowadzanej w trybie zdalnym również uległ zmianie. Będzie mógł on wynosić od 30 do 60 minut. Pozostaje jednak zasada, że podstawowym wymiarem czasu poszczególnych zajęć jest 45 minut. Dyrektor szkoły, po konsultacji z radą pedagogiczną, może czasowo zmodyfikować odpowiednio tygodniowo rozkład zajęć w zakresie prowadzonych zajęć zdalnych lub innego sposobu realizacji tych zajęć. O skróceniu lub wydłużeniu zajęć na odległość zdecyduje dyrektor placówki.

Wprowadzone przez Ministerstwo zmiany pozwolą dostosować czas zajęć do potrzeb szkoły i charakteru zajęć edukacyjnych.

  • kw
Najnowsze artykuły