escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Rząd dopłaci do czynszu

11.08.2018

Rząd dopłaci do czynszu

Nawet kilkaset złotych miesięcznie będzie można dostać na dopłatę do czynszu. Oczywiście, nie wszyscy mogą liczyć na taką pomoc – wymogiem będzie określony poziom dochodów. Dopłaty będą przyznawane maksymalnie na 15 lat.

System dopłat do czynszu dla najemców nowych mieszkań i mieszkań na obszarach poddanych rewitalizacji ma ruszyć od nowego roku. Pomoc ma być skierowana dla osób, których dochody są zbyt wysokie, aby ubiegać się o mieszkania gminne, i jednocześnie zbyt niskie, aby zaciągnąć kredyt na zakup własnego mieszkania.

Dopłaty do czynszów będą więc adresowane do gospodarstw domowych o określonym poziomie dochodów (uzależnionym od liczby osób w gospodarstwie domowym) i niedysponujących innym mieszkaniem. Wysokość zależeć będzie od kosztów budownictwa mieszkaniowego na danym terenie oraz powierzchni mieszkania (ograniczonej z kolei liczbą członków gospodarstwa domowego: im bardziej liczne gospodarstwo domowe tym wyższe dopłaty). Co roku beneficjenci będą weryfikowani, czy nadal spełniają kryteria dochodowe uprawniające do otrzymywania dopłat. W sytuacji braku spełniania kryteriów dochodowych, prawo do dopłat będzie wygaszone. Możliwe będzie jednak wznowienie ich otrzymywania.

Kto dostanie pomoc finansową
Dopłaty otrzymają rodziny z dziećmi, ludzie młodzi, osoby niepełnosprawne i seniorzy. Konkretna pomoc finansowa dla osób o umiarkowanych i niższych dochodach w utrzymaniu wynajmowanych mieszkań przez długi czas trafi do chętnych niezależnie od tego, czy będą wynajmować mieszkanie od towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowej czy na rynku komercyjnym. Warunek jest jeden – musi to być mieszkanie nowe, właśnie oddawane do użytku albo zasiedlane po raz pierwszy. Za nabór najemców odpowiadać będzie gmina. Na podstawie ustalonych przez nią kryteriów (wybranych z kryteriów ustawowych, np. wysokość dochodów, liczba dzieci, niepełnosprawność, migracje za pracą) powstanie lista najemców, z którymi inwestor będzie zawierać umowy najmu, pod warunkiem że najemcy będą posiadać zdolność czynszową (zdolność do regularnego opłacania czynszu).

O dopłaty może ubiegać się każda osoba fizyczna, która:

  • jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem przebywającym w Polsce na podstawie wskazanego w ustawie tytułu, np. w związku ze świadczeniem pracy,
    jest najemcą mieszkania:

– oddanego do używania w wyniku inwestycji mieszkaniowej zrealizowanej przez podmiot, który zawarł umowę w sprawie współpracy z gminą lub spółką gminną (mieszkania nowo utworzonego, mieszkania poddanego rewitalizacji),

– zasiedlonego po raz pierwszy w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji mieszkaniowej, w przypadku którego nie upłynął jeszcze termin stosowania dopłat (20 lat od zakończenia inwestycji mieszkaniowej),

  • spełnia warunki ustawowe (dochodowe, majątkowe, związane z używaniem mieszkania), w tym:

– osiąga względnie niższe dochody, tj. na poziomie utrudniającym samodzielny najem lub zakup mieszkania na lokalnym rynku,

– nie ma tytułu własności lub współwłasności innego mieszkania,

– zamieszkuje mieszkanie objęte prawem do dopłat,

– zawarła umowę najmu w wyniku naboru przeprowadzonego przez gminę lub spółkę gminną (np. spełniając wymogi wskazane przez gminę, motywowane lokalną sytuacją mieszkaniową) lub naboru uzupełniającego przeprowadzonego przez wynajmującego,

– ma zdolność czynszową – jest w stanie terminowo uiszczać opłaty wynikające z umowy najmu w zakresie niepokrywanym dopłatą.

O jakie dochody chodzi?

Dopłaty nie będą mogły być udzielane, jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego najemcy w okresie podlegającym analizie przekracza w przypadku gospodarstw jednoosobowych 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Podstawą jest tu ostatni – w stosunku do dnia złożenia wniosku o dopłaty – komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dotyczący poziomu wynagrodzeń. W 2017 roku przeciętne wynagrodzenie wynosiło dokładnie 4271,51 zł, z kolei w tym roku 4.622,84 zł. W przypadku pozostałych gospodarstw domowych limit ten zwiększa się o 30 punktów procentowych za każdą kolejną osobę w gospodarstwie. Ze wstępnych analiz wynika, że rodzina składająca się z dwójki dorosłych i dwójki dzieci, nie będzie mogła przekroczyć 1,6 tysiąca złotych dochodu miesięcznie (na osobę), aby otrzymać dopłatę.

 

 

Jak otrzymam dopłatę
Krok I: Zawarcie umowy najmu (lub umowy rezerwacyjnej)
1
Sprawdź listę gmin uczestniczących w programie w Biuletynie Informacji Publicznej Banku Gospodarstwa Krajowego i wybierz lokalizację mieszkania.
2
Skontaktuj się z wybraną gminą w sprawie możliwości najmu lokalu objętego prawem do dopłat lub zapoznaj się z informacjami o możliwości najmu takiego lokalu na jej stronie internetowej.
3
W trakcie naboru organizowanego przez gminę złóż wniosek o zawarcie umowy najmu i dokumenty potwierdzające, że Twoje gospodarstwo domowe spełnia warunki najmu wskazane w uchwale rady gminy. Pamiętaj, że Twoja aplikacja będzie podlegała ocenie punktowej.
4
Jeśli spełniasz warunki gminy, znajdziesz się na liście kandydatów na najemców przekazanej wynajmującemu.
5
Jeśli spełniasz wymagania w zakresie zdolności czynszowej (minimalny dochód lub odpowiedniej wysokości kaucja), wynajmujący poinformuje Cię o warunkach, procedurze i terminie zawarcia umowy najmu (lub umowy rezerwacyjnej).
Krok II: Ubieganie się o dopłaty do czynszu
1
Po zawarciu umowy najmu (lub umowy rezerwacyjnej) złóż wniosek o dopłaty w urzędzie gminy. Do wniosku dołącz: a) kopię umowy najmu/umowy rezerwacyjnej, b) oświadczenia i zobowiązania wskazane w ustawie, w tym o liczbie osób w Twoim gospodarstwie domowym, dochodach za rok wskazany w ustawie, spełnianiu warunków majątkowych itd.
2
Pamiętaj, że gmina może Cię wezwać do przedstawienia zaświadczeń potwierdzających prawdziwość złożonych oświadczeń, a także samodzielnie ją zweryfikować.
3
Wójt (burmistrz lub prezydent miasta) ma miesiąc na wydanie decyzji w sprawie dopłat. Zostaniesz niezwłocznie poinformowany o rozstrzygnięciu. Informacja o decyzji zostanie także przekazana wynajmującemu.
4
W przypadku przyznania Ci dopłat wysokość czynszu zostanie skorygowana przez wynajmującego o wysokość miesięcznej dopłaty. Czynsz pomniejszony o dopłatę będziesz zobowiązany zapłacić bezpośrednio wynajmującemu. Dopłata zostanie natomiast przekazana przez gminę bezpośrednio na rachunek wynajmującego.

  • kg
Najnowsze artykuły