Specjalne zasady wypoczynku podczas tegorocznych ferii zimowych

16.01.2022

Specjalne zasady wypoczynku podczas tegorocznych ferii zimowych

Ministerstwo Edukacji i Nauki, współpracując z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia, opracowało wytyczne, które będą obowiązywać organizatorów tegorocznego wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży podczas ferii, które się zbliżają.

Zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez ministerstwo, wypoczynek może być zorganizowany tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających warunki bezpieczeństwa, a w trakcie jego trwania należy ograniczyć odwiedziny ze strony osób z zewnątrz.

Organizator ma zapewnić odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, że w jednym pokoju są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia, przy czym na jedną osobę zakwaterowaną w jednym pokoju musi przypadać co najmniej 3,5 m kw. Musi też dysponować infrastrukturą obiektu umożliwiającą zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie infekcji oraz zapewnić stałą obecność pielęgniarki lub możliwość szybkiej konsultacji z ratownikiem medycznym czy lekarzem.

Podczas jedzenia powinien być zachowany dystans pomiędzy uczestnikami. Jeżeli jest to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy z tej samej grupy wychowawczej. Rekomendowane jest zmianowe wydawanie posiłków, a po każdej grupie należy dokładnie zdezynfekować blaty stołów i poręcze krzeseł.

Przebywanie w ogólnodostępnych miejscach, typowych dla wypoczynku zimowego, takich jak stoki narciarskie, powinno być zapewnione w sposób ograniczający bezpośredni kontakt z osobami trzecimi, przez wyznaczenie przestrzeni dla konkretnej grupy. Organizator wypoczynku ma traktować dziecko, o ile nie ma potwierdzonej certyfikatem informacji o jego zaszczepieniu, jako osobę nieszczepioną.

Uczestnicy wypoczynku powinni w dniu wyjazdu być zdrowi, co pisemnie poświadczają ich opiekunowi prawni. Muszą być też przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego i z przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie przepisów i zasad higieny. Za wyposażenie uczestników w środki ochrony osobistej odpowiadają ich opiekunowie prawni.

W miarę możliwości nie należy angażować do prowadzenia zajęć z uczestnikami wypoczynku i innej aktywności kadry powyżej 60. roku życia.

  • RED
Najnowsze artykuły