Staż albo dotacja na rozpoczęcie własnej działalności. Sprawdź szczegóły programów PUP w Częstochowie

08.07.2024

Staż albo dotacja na rozpoczęcie własnej działalności. Sprawdź szczegóły programów PUP w Częstochowie

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ma propozycje dla bezrobotnych. Mogą otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo skorzystać ze stażu.

 

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnego – w ramach programu “Aktywni – nie pasywni 2”

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, iż 1 lipca 2024 r. ruszył nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie i Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej pn. „Aktywni-nie pasywni 2″. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych wspierana jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Okres trwania stażu nie może przekroczyć 30 listopada 2024 r. Wnioski przyjmowane są do wyczerpania środków finansowych.

Projekt przeznaczony jest dla:

bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami (nieposiadających świadectwa dojrzałości),
– bezrobotnych bez kwalifikacji.

Do Wniosku Organizator zobowiązany jest dołączyć program stażu, który jest integralną częścią umowy. Wniosek podlega ocenie i rozpatrzeniu zgodnie z określonymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie procedurami.

Sposób składania wniosków:

Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty należy składać poprzez jeden z niżej wymienionych sposobów:
– w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, pok. 118, w godzinach od 7:30 do 14:00, po uprzednim pobraniu numerka z automatu biletowego znajdującego się na pierwszym piętrze budynku (przycisk Pracodawcy, a następnie Staże),
przesyłając pocztą tradycyjną,
– za pomocą skrytki ePUAP pod adresem: /pupczestochowa/SkrytkaESP opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym (jako adresata należy wpisać pupczestochowa). Nabór dotyczy miasta Częstochowy i gmin powiatu częstochowskiego.

Dodatkowe informacje:
Z uwagi na racjonalność wydatkowania środków przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych preferowani będą Organizatorzy, którzy po zakończeniu stażu deklarują zatrudnienie osób bezrobotnych przez okres co najmniej trzech miesięcy, przynajmniej na ½ etatu.

Wymagane dokumenty:

Procedury, kryteria oraz druk wniosku o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych dostępne są w zakładce: Dokumenty do pobrania / Pracodawcy i przedsiębiorcy / staże „Aktywni – nie pasywni 2″.

 

 

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach programu pn. “Szansa dla Młodych”

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, iż 3 lipca 2024 r. otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej pn. “Szansa dla Młodych”. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych wspierana jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Maksymalna kwota dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej wynosi 30 000 zł. Preferowaną formą zabezpieczenia zwrotu dofinansowania jest poręczenie cywilne.

Wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej należy złożyć na druku w ramach programu pn. “Szansa dla Młodych”. Do wniosku bezrobotny ubiegający się o środki składa wymagane załączniki.

Każda osoba składająca wniosek ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem w sprawie przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.

O jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej może ubiegać się osoba, która jest zarejestrowana w Urzędzie jako bezrobotna minimum 14 dni licząc od dnia rejestracji.
Nabór wniosków dotyczy osób bezrobotnych do 30 roku życia (tj. osób, które nie ukończyły 30 roku życia na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie), zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie lub w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu.

Wnioski przyjmowane są do wyczerpania środków finansowych.

Miejsce składania wniosków:
Prawidłowo wypełniony wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, pok. 122 (I piętro) w godzinach od 7.30 do 14.00 lub w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu, ul. Rzeczna 29, pok. 4 w godzinach od 7. 30 do 14.00.

Osoba bezrobotna, która zamierza ubiegać się o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej zobowiązana jest przed złożeniem wniosku odbyć wizytę u Doradcy Klienta (z uwzględnieniem pokoju, do którego się zgłasza), w związku z koniecznością spełnienia wymogów dotyczących rekrutacji do projektu.
Wniosek podlega ocenie i rozpatrzeniu zgodnie z określonym przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie regulaminem.
Podczas wizyty w Urzędzie Pracy niezbędne jest posiadanie aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Wymagane dokumenty:
Regulamin oraz druk wniosku o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej z załącznikami w ramach niniejszego projektu dostępne są w zakładce: Dokumenty do pobrania / Bezrobotni i poszukujący pracy / Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej (Szansa dla Młodych).

 

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach programu pn. “Aktywni w powiecie”

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, iż 3 lipca 2024 r. otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej pn. “Aktywni w powiecie”. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych wspierana jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Maksymalna kwota dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej wynosi 30 000 zł. Preferowaną formą zabezpieczenia zwrotu dofinansowania jest poręczenie cywilne.

Wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej należy złożyć na druku w ramach programu pn. “Aktywni w powiecie”. Do wniosku bezrobotny ubiegający się o środki składa wymagane załączniki.

Każda osoba składająca wniosek ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem w sprawie przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.

O jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej może ubiegać się osoba, która jest zarejestrowana w Urzędzie jako bezrobotna minimum 14 dni licząc od dnia rejestracji.
Nabór wniosków dotyczy osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie lub w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu.

Wnioski przyjmowane są do wyczerpania środków finansowych.

Miejsce składania wniosków:
Prawidłowo wypełniony wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, pok. 122 (I piętro) w godzinach od 7.30 do 14.00 lub w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu, ul. Rzeczna 29, pok. 4 w godzinach od 7.30 do 14.00.

Osoba bezrobotna, która zamierza ubiegać się o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej zobowiązana jest przed złożeniem wniosku odbyć wizytę u Doradcy Klienta (z uwzględnieniem pokoju, do którego się zgłasza),w związku z koniecznością spełnienia wymogów dotyczących rekrutacji do projektu.

Wniosek podlega ocenie i rozpatrzeniu zgodnie z określonym przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie regulaminem.
Podczas wizyty w Urzędzie Pracy niezbędne jest posiadanie aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Wymagane dokumenty:
Regulamin oraz druk wniosku o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej z załącznikami w ramach niniejszego projektu dostępne są w zakładce: Dokumenty do pobrania / Bezrobotni i poszukujący pracy / Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej (Aktywni w powiecie).

 

 

Projekt “Aktywni z OHP” realizowany przez Ochotnicze Hufce Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie przypomina, że Ochotnicze Hufce Pracy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie w dalszym ciągu prowadzi nabór osób poszukujących pracy w wieku 18-25 lat do projektu: “Aktywni z OHP”

Projekt obejmuje m.in.:
kursy zawodowe i 3-miesięczne staże zawodowe
specjalistyczne branżowe szkolenie językowe dla zainteresowanych
zajęcia z doradcą zawodowym
kreowanie wizerunku profesjonalnego pracownika, w tym m.in. zakup strojów dla uczestników
szkolenie w zakresie kompetencji cyfrowych dla zainteresowanych
Uczestnik projektu otrzymuje m.in.:
stypendium w trakcie szkolenia i stażu zawodowego
zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i staż
wyżywienie w trakcie zajęć
ubezpieczenie NNW
Udział w projekcie jest bezpłatny
Ilość miejsc ograniczona!!!

www.mapadotacji.gov.pl

Kontakt:
OHP CEiPM w Częstochowie
al. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa
tel.: 34 363 30 58
e-mail: ceipm.czestochowa@slaska.ohp.pl

  • red.
Najnowsze artykuły