escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Stypendia dla przyszłych lekarzy, którzy będą pracować w Częstochowie

15.04.2019

Stypendia dla przyszłych lekarzy, którzy będą pracować w Częstochowie

Osoby kształcące się na VI roku studiów medycznych będą mogły starać się o finansowe wsparcie miasta. Istotnym warunkiem jego uzyskania będzie zobowiązanie do podjęcia pracy w podmiocie medycznym, dla którego organem założycielskim jest Gmina Częstochowa.

Niedobór lekarzy specjalistów widać w całej Polsce. Z problemami kadrowymi borykają się zarówno szpitale w małych miejscowościach, jak i te w dużych ośrodkach akademickich. Zjawisko to dotyczy też Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. – W tym kontekście uzasadnione jest stworzenie systemu zachęt dla młodych medyków – choćby poprzez stypendia dla kształcących się na kierunkach lekarskich. Ma to pomóc we wzmocnieniu lokalnej kadry lekarskiej, a przez to utrzymać dostępność świadczeń na dotychczasowym poziomie – mówi Marcin Breczko z biura prasowego magistratu.

Stosowną uchwałę w sprawie stypendialnych zachęt dla medyków chcących związać się po studiach z Częstochową przyjęła już miejscy radni.

– Pomoc finansowa będzie przyznana studentkom i studentom VI roku. Z prezydentem Częstochowy będą oni podpisywać umowę, w której w szczególności zobowiążą się do podjęcia zatrudnienia w publicznym podmiocie, dla którego Gmina Częstochowa jest organem założycielskim. Pracę będą musieli rozpocząć nie później niż w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata – wylicza Marcin Breczko.

Stypendium przyznawane będzie na okres 9 miesięcy (od 1 października roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku). Jego maksymalna wysokość to 2 tys. zł brutto miesięcznie. Ubiegać się o nie będą mogli ci, którzy za poprzedni rok akademicki uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,2. Zaliczenie V roku studiów – i wpisanie na kolejny – trzeba będzie uzyskać do 3 września danego roku. O stypendium nie będzie się można starać w sytuacji powtarzania roku, którego dotyczy wniosek. Na wsparcie nie będą też mogły liczyć osoby korzystające z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego.

Nabór zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz na tablicy ogłoszeń UM najpóźniej do 30 czerwca danego roku kalendarzowego. Wnioski będą składane w Urzędzie Miasta lub pocztą. Trzeba będzie do nich dołączyć odpowiednie uczelniane zaświadczenia (m.in. o średniej ocen z egzaminów za ostatni rok studiów). Do wniosku dołączyć trzeba też będzie zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w publicznym podmiocie, dla którego Gmina Częstochowa jest organem założycielskim.

Prawo do stypendium osoba będzie tracić wtedy, gdy w terminie 14 dni od rozpoczęcia (drugiego) semestru nie przedłoży zaświadczenia o odbywaniu (czyli kontynuacji) studiów, a także w przypadku korzystania z urlopów określonych w regulaminie studiów lub urlopu rodzicielskiego.

– Stypendium (wraz z odsetkami liczonymi od dnia jego przekazania) będzie trzeba zwrócić jeśli we wniosku pojawią się nieprawdziwe dane czy np. jeśli osoba zostanie skreślona z listy studentów. Oczywiście, gdy stypendystka lub stypendysta nie wywiąże się ze zobowiązania do podjęcia zatrudnienia w publicznej jednostce medycznej w Częstochowie – stypendium także trzeba będzie zwrócić. Tak samo stanie się w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę na stanowisku lekarza przed upływem 3 lat od dnia zatrudnienia – wyjaśnia Marcin Breczko.

Stypendia będą przyznawane do 15 października. Ich konkretna liczba oraz wysokość zależeć będzie każdorazowo od środków zagwarantowanych na ten cel w miejskim budżecie oraz zainteresowania ze strony studentów studiów medycznych.

  • Katarzyna Gwara
Najnowsze artykuły