Zakaz adopcji dzieci przez pary homoseksualne

21.03.2021

Zakaz adopcji dzieci przez pary homoseksualne

W Ministerstwie Sprawiedliwości powstał projekt ustawy, w myśl której oficjalnie zakazana będzie adopcja dzieci przez pary homoseksualne.- Przygotowaliśmy rozwiązania prewencyjne, żeby nie było w polskim systemie luki prawnej, ponieważ dziś nie ma przepisu, który mówi o tym, że nie wolno przysposobić dziecka, jeżeli osoba pozostaje we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci. Przygotowujemy taką zmianę i taką zmianę wprowadzimy – zapowiedział minister Michał Wójcik.

Uzasadnienie resortu

Jak zaznaczono podczas konferencji, naturalnym środowiskiem dziecka jest rodzina, którą Konstytucja RP określa jako trwały związek mężczyzny i kobiety nakierowany na macierzyństwo i odpowiedzialne rodzicielstwo. – Taki model rodziny, określony w polskim prawie, zapewnia dziecku prawidłowy rozwój i przygotowanie do dorosłego życia. Wychowanie w takiej rodzinie jest niezbywalnym prawem każdego dziecka, również tego, które trafia do adopcji – twierdzą reprezentanci Ministerstwa Sprawiedliwości.

Nowe przepisy mają na celu ostateczne i niepodważalne zagwarantowanie tego prawa polskim dzieciom. Jak twierdzi resort, stało się to niezbędne wobec narastającej w Unii Europejskiej tendencji do legalizacji nieistniejących w polskim porządku prawnym homoseksualnych związków partnerskich i przyznawania im coraz szerszych uprawnień, w tym do adopcji dzieci.

Bezwzględny zakaz

Nowelizacja ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, wprowadza jednoznaczny zakaz adopcji dziecka przez mężczyznę lub kobietę, którzy pozostają we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci.

Projekt wyraźnie określa, że dobro adoptowanego dziecka jest zapewnione wtedy, gdy trafia ono do małżeństwa. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy nie ma innego sposobu na zapewnienie środowiska rodzinnego, dziecko będzie mogło być adoptowane przez osobę niepozostającą w związku małżeńskim.

Do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzone zostaną przepisy szczegółowo regulujące przeprowadzenie wywiadu adopcyjnego. Ośrodek adopcyjny będzie zobowiązany do dokładnego analizowania osobistej sytuacji kandydata do adoptowania dziecka.

Prawda i tylko prawda

Z kolei w ustawie–Kodeks postępowania cywilnego pojawi się przepis, który wprowadzi dla osób ubiegających się o adopcję dziecka obligatoryjne przyrzeczenie, że mówią przed sądem prawdę i tylko prawdę. Za złożenie fałszywych zeznań grozi odpowiedzialność karna.

– Dzięki nowym przepisom dobro dziecka będzie jedynym motywem, jakim powinien kierować się sąd przy orzekaniu o adopcji. Celem ma być przyjęcie dziecka do rodziny, gdzie będzie otoczone miłością i opieką gwarantującą właściwy rozwój i wychowanie. Projektowana regulacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. W badaniach opinii publicznej ok. 70-80 proc. Polaków opowiada się przeciwko adopcji dzieci przez pary homoseksualne – podsumowuje resort sprawiedliwości.

  • kg
Najnowsze artykuły