Zaszczepiłeś dziecko? Będzie miało pierwszeństwo przy przyjęciu do żłobka

22.12.2021

Zaszczepiłeś dziecko? Będzie miało pierwszeństwo przy przyjęciu do żłobka

Dzieci, które przeszły obowiązkowe szczepienia będą mieć pierwszeństwo przy przyjęciu do miejskiego żłobka.  – To pokłosie niedawnego wyroku NSA stwierdzającego prawomocność przyznawania dodatkowych punktów dla dzieci zaszczepionych w czasie rekrutacji do przedszkoli – mówi Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy magistratu.

Zmianę w Statucie Żłobka Miejskiego w Częstochowie przegłosowała na ostatniej sesji Rada Miasta Częstochowy.

Obecnie, zgodnie ze statutem miejskiej placówki opiekuńczej działającej przy alei Armii Krajowej 66a (główna siedziba) oraz przy ul. Sportowej 34a (filia), pierwszeństwo przy przyjęciu do żłobka będą miały dzieci:
– pochodzące z rodziny wielodzietnej (posiadającej co najmniej troje małoletnich dzieci),
– z niepełnosprawnościami – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
– rodzica pracującego, samotnie wychowującego dziecko,
– których rodzic lub opiekun prawny przedłoży oświadczenie o odbyciu obowiązkowych szczepień ochronnych określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych; honorowane będzie także oświadczenie o zwolnieniu z obowiązku szczepień z przyczyn zdrowotnych.
Zmiana przyjęta na ostatniej sesji dotyczy tylko preferencji związanej ze szczepieniami.

Jak podkreśla się w uzasadnieniu do projektu uchwały, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie potwierdza, że w mieście, podobnie jak w całej Polsce, odnotowuje się w ostatnich latach wzrostową tendencję odmów obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci przez ich rodziców. Dlatego uchwała ma być wyrazem troski o zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych częstochowian.

Podobny zapis Rada Miasta Częstochowy próbowała wprowadzić już wcześniej – ostatnio w 2019 r. były one dwukrotnie kwestionowane przez nadzór prawny wojewody. – Częstochowski samorząd wrócił zatem do projektu po niedawnym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który stwierdził ostatecznie prawomocność innej uchwały Rady Miasta Częstochowy, przyznającej dodatkowe punkty przy rekrutacji do miejskiego przedszkola dla osób składających oświadczenie o przejściu dziecka przez obowiązkowe szczepienia ochronne – wyjaśnia Włodzimierz Tutaj.

Nowe zasady zaczną być stosowane w czasie najbliższego procesu rekrutacji do miejskich przedszkoli oraz miejskiego żłobka (w przypadku uprawomocnienia się grudniowej uchwały).

  • kg
Najnowsze artykuły