escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Znamy stawki podatku na przyszły rok

02.11.2018

Znamy stawki podatku na przyszły rok

Podczas ostatniej w tej kadencji sesji, radni przyjęli stawki podatków i opłat lokalnych na przyszły rok. Opłaty targowe i podatek od środków transportowych pozostają bez zmian. Z kolei wysokość stawek podatku od nieruchomości została zwaloryzowana o 3% wobec wielkości z 2018 r.

W przypadku stawek opłat targowych i podatków transportowych Rada Miasta przyjęła propozycje prezydenta miasta, w przypadku podatków od nieruchomości urealniła wysokość ich waloryzacji – z proponowanych w projekcie uchwały 1,6% – do wspomnianych 3%. – Po przyjęciu takiej wysokości stawek przewidywane dochody z podatku od nieruchomości w 2019 r. do budżetu Miasta Częstochowy wynoszą 146,6 mln zł, z podatku od środków transportowych – 4,4 mln zł, a z opłaty targowej – 550 tys. zł – informuje biuro prasowe magistratu.

Roczne stawki podatku od nieruchomości, uchwalone przez Radę Miasta, które mają obowiązywać w Częstochowie w 2019 r.:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,92 zł od 1m2powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,68 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,49 zł od 1 m2powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,07 zł od 1 m2powierzchni,
e) pod hałdami powstałymi wskutek wysypywania urobisk kopalnianych, zlokalizowanych na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem “Tr” lub “Ba”, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 0,11 zł od 1  m2powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,73 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,35 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,91 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,75 zł od 1m2powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,85 zł od 1m2powierzchni użytkowej,
f) przeznaczonych wyłącznie na składowanie opału przez lokatorów mieszkań w budynkach wielorodzinnych niepodpiwniczonych – 0,74 zł od 1 m2powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  • Katarzyna Gwara
Najnowsze artykuły