escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
ZNP w sprawie propozycji MEiN: mówimy nie

21.10.2021

ZNP w sprawie propozycji MEiN: mówimy nie

W dalszym ciągu trwa „walka” oświatowych związków zawodowych o wprowadzenie zmian w pragmatyce nauczycielskiej. Na ostatnim spotkaniu związków z MEiN, minister edukacji przedstawił propozycje, które zakładają m.in. podwyższenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli o 4 godziny czy ruchy kadrowe związane ze zmianą pensum.

Kilka dni temu przedstawiciele Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, WZZ „Forum-Oświata” i Związku Nauczycielstwa Polskiego odnieśli się do propozycji ministra. – Zdecydowanie odrzucamy propozycje Ministerstwa Edukacji i Nauki z 21 września dotyczące zmian w pragmatyce nauczycielskiej – mówią.

Związki zawodowe ZNP, FZZ i oświatowa Solidarność spotkały się 13 października w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, by omówić propozycje MEiN zaproponowane im 21 września br. Po odbyciu spotkania, strony odczytały komunikat ze wspólnym stanowiskiem, na które składają się trzy punkty:

„1) Zdecydowanie odrzucamy propozycje Ministerstwa Edukacji i Nauki z 21 września 2021 r. dotyczące zmian w pragmatyce nauczycielskiej;

2) Domagamy się powiązania wysokości minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej;

3) Domagamy się przywrócenia nauczycielom uprawnień do emerytur na zasadach określonych w art. 88 Karty Nauczyciela.

Strony deklarują wspólnie uzgadniane działania na rzecz:

– odrzucenia propozycji MEiN z 21.09.2021 r.

– realizacji wyżej wymienionych postulatów” – czytamy w komunikacie na stronie ZNP.

„Związek Nauczycielstwa Polskiego w całości negatywnie opiniuje przedłożony do opinii rządowy projekt nowelizacji ustawy Karty Nauczyciela. Proponowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) projekt nowelizacji zawiera rozwiązania skrajnie niekorzystne, negatywnie kształtujące sytuację prawną nauczycieli” – czytamy w opinii ZNP.

W spotkaniu brali udział ze strony Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Monika Ćwiklińska i Andrzej Piegutkowski, ze strony FZZ „Forum-Oświata” m.in. Sławomir Wittkowicz oraz ze strony ZNP prezes Sławomir Broniarz oraz wiceprezesi ZG ZNP Krzysztof Baszczyński i Grzegorz Gruchlik.

Kolejne posiedzenia zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty planowane jest 22 października. ZNP po raz drugi rozpoczęło zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela.

Przypomnijmy. Minister edukacji przedstawił związkom zawodowym 21 września propozycje, które zakładają m.in. zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego nauczycieli z czterech do trzech – likwidację stopni stażysty i nauczyciela kontraktowego i wprowadzenie w ich miejsce jednego stopnia. Zaproponowano także podwyższenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli o 4 godziny (wyłączając nauczycieli wychowania przedszkolnego). Resort wyjaśniał, że zmiany pensum będą wiązały się z ruchami kadrowymi, przez co zakłada się trzyletni okres przejściowy umożliwiający bezkonfliktowe przejście na nowy system. W sprawie rozwiązań kadrowych resort mówił o uwzględnieniu decyzji nauczyciela o zwiększeniu pensum z jednoczesnym wzrostem wynagrodzenia lub zachowaniu dotychczasowego wymiaru pensum i ustaleniu proporcjonalnego wynagrodzenia zasadniczego.

MEiN chce, aby nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy (z wyjątkiem nauczycieli przedszkoli) byli zobowiązani do „bycia dostępnymi” dla uczniów i nauczycieli w szkole w wymiarze 8 godzin tygodniowo.

Dodatkowo ministerstwo zaproponowało wprowadzenie przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli zamiast średniego, ustalanego na podstawie kwoty bazowej ogłaszanej corocznie w ustawie budżetowej.

Resort podaje, że po wprowadzeniu zmian, stawki przeciętnego wynagrodzenia pracowników oświaty będą wynosiły: dla nauczyciela niemającego stopnia awansu zawodowego – 4950 zł brutto, nauczyciela mianowanego – 6400 zł brutto i dla nauczyciela dyplomowanego – 7750 zł brutto. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli mających tytuł magistra i przygotowanie pedagogiczne będą wynosiły brutto odpowiednio: dla nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego – 4010 zł, nauczyciela mianowanego – 4540 zł i dla nauczyciela dyplomowanego – 5040 zł.

  • Nicole Majewicz
Najnowsze artykuły