Częstochowska uczelnia ze statusem Uniwersytetu Europejskiego

07.07.2023

Częstochowska uczelnia ze statusem Uniwersytetu Europejskiego

Międzynarodowe konsorcjum COLOURS, do którego należy Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, decyzją Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA), otrzymało status Uniwersytetu Europejskiego. Uzyskanie tak zaszczytnego miana jest wynikiem przystąpienia częstochowskiej uczelni do konsorcjum i współudziału w międzyinstytucjonalnym projekcie.

Przyznanie UJD statusu Uniwersytetu Europejskiego to ogromne wyróżnienie i szansa na współpracę naukową, umiędzynarodowienie kierunków studiów i wymianę doświadczeń w obszarze innowacji. Uczelnia z Częstochowy wstąpiła do konsorcjum wraz z ośmioma innymi uczelniami z krajów Unii Europejskiej, z którymi łączy ją silne zaangażowanie w rozwój regionów. Członkami aliansu COLOURS (COLlaborative innOvative sUstainable Regional univerSities) są również uczelnie wyższe z Niemiec (Paderborn University), Hiszpanii (University of Castilla-La Mancha), Włoch (University of Ferrara), Francji (Le Mans University), Szwecji (Kristianstad University), Chorwacji (Josip Juraj Strossmayer University in Osijek), Macedonii (University St Kliment Ohridski Bitola) oraz Łotwy (Ventspils University of Applied Sciences).

Do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) wpłynęło 65 wniosków aplikacyjnych, jednak wyłącznie siedmiu konsorcjom udało się otrzymać finansowanie. Alians COLOURS otrzymał dofinansowanie w kwocie ok. 15 mln euro, z którego zrealizowany zostanie wspólny projekt uniwersytetów, wchodzących w skład grupy. Wśród aplikujących polskich uczelni, poza UJD, znalazła się Politechnika Krakowska, będąca członkiem innego konsorcjum.

Zadaniem COLOURS będzie promocja wspólnych programów edukacyjnych w dziedzinie badań i innowacji. Do współpracy z międzynarodowymi i interdyscyplinarnymi zespołami realizującymi projekty, będą mogli dołączyć zainteresowani lokalni interesariusze zewnętrzni. Wspólne przedsięwzięcia zoptymalizują mobilność nauczycieli akademickich, młodych badaczy, studentów oraz pracowników administracyjnych uczelni partnerskich. Realizowane w ramach konsorcjum innowacyjne projekty pilotażowe to także szansa na wzmocnienie międzynarodowej współpracy badawczej oraz transfer wiedzy i technologii, które wspierają lokalną, międzynarodową i ogólnospołeczną przedsiębiorczość.

W przygotowaniu wniosku uczestniczyli przedstawiciele UJD:

prof. dr hab. Janusz Kapuśniak – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,

dr hab. inż. Marcin Sosnowski, prof. UJD – Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych,

dr Przemysław Sznurkowski, prof. UJD – Dziekan Wydziału Humanistycznego,

dr Joanna Górna, prof. UJD – Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Wydział Nauk Społecznych),

dr Olga Binczyk – Prodziekan ds. studencko-dydaktycznych Wydziału Humanistycznego,

dr hab. Renata Barczyńska-Felusiak, prof. UJD – Prodziekan ds. studencko-dydaktycznych Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych,

dr Rafał Głębocki, nauczyciel akademicki, Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych,

dr Agnieszka Rudzka – Koordynator Erasmus+ na WNSPiT,

mgr Bartłomiej Kowalik – Instytucjonalny Koordynator Programu Erasmus+,

mgr Illia Kulchikovskyi – Zastępca Instytucjonalnego Koordynatora Programu Erasmus+,

Aleksander Frymus, student WNŚPiT

 

Fot.1. UJD w Częstochowie

Opr. mz

  • mz
Najnowsze artykuły