escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU Już 29.09.2020 DZIEŃ KAWY
Do wygrania
kawa I słodkie pudełko

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) określa warunki uczestnictwa
w konkursie organizowanym przez wydawce Życia Częstochowy i powiatu
firmę B.T.G Teresa Szajer. (dalej “Konkurs”).
2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201,
poz.1540 z póź. zm).
3. Organizatorem Konkursu jest Życie Częstochowy i Powiatu, 42-200
Częstochowa , Al.N.M.P 51.

KOMISJA

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a tym
samym wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję
konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej
wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem
powołania Komisji Konkursowej.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna spełnić
wszystkie warunki zawarte w szczegółowym regulaminie danego konkursu .

(udział w konkursie jest dobrowolny)

Jeżeli nie ma szczegółowego regulaminu to obowiązuje regulamin ogólny.

NAGRODY

1. Nagrody ,które są w Konkursie należy wpisać do regulaminu: kawa oraz pudełko z ciastami
2. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
aktualnymi przepisami prawa podatkowego. Jednostkowa wartość nagrody nie
przekracza 760 zł.

zgodnie z aneksem Nr 1.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Spośród Uczestników Konkursu, którzy zgłoszą się do konkursu , dnia określonego w
regulaminu  Laureatów którzy spełniają wszystkie warunki
regulaminu : –

Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
2. Laureatami Konkursu nie mogą być pracownicy ani rodziny pracowników
Organizatora i współorganizatora Konkursu. Ogłoszenie listy Laureatów
nastąpi poprzez :

*

podanie informacji (lista Laureatów) na stronie www.zycieczestochowy.pl[1]

-zostanie ogłoszone na facebook

WYDANIE NAGRÓD

1. Nagrody zostaną wydane Laureatom:

-osobiście w redakcji Życia Częstochowy i powiatu , 42-200 Częstochowa,
Al.N.M.P 51

– Odbiór nagrody wyłącznie w dniu opublikowania wyników tj. 29.09 do godziny 15.00. W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie odbierze Nagrody w ustalonym terminie, dana Nagroda przepada i pozostanie w dyspozycji Organizatora.

3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa podatkowego.

DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach
niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu
wydania nagród Laureatom Konkursu.
2. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i
ich poprawiania.
3. Odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie Nagrody.
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 ze zm.). Dane osobowe będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do
zrealizowania konkursu.
5.Laureat nie może scedować nagrody na inne osoby.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie,
na adres Organizatora – Życie Częstochowy i Powiatu , 42-200
Częstochowa, Al.N.M.P 51 z dopiskiem „Konkurs. Reklamacja” wraz z opisem
reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem imienia,
nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika. O zachowaniu terminu do
wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje
złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa, na
podstawie Regulaminu, w terminie 7 dni, od daty rozstrzygnięcia
Konkursu.
3. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem
poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Organizatora
www.zycieczestochowy.pl [1]
2. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu
rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.

4.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania
przyczyn.

5. Udział w konkursie jest dobrowolny i organizator nie wymusza

żadnych działan wobec uczestnika konkursu

REGULAMIN KONKURSU WYPRAWKA OD C.H AUCHAN POCZESNA
Do wygrania plecak wraz z wyprawką
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) określa warunki uczestnictwa
w konkursie organizowanym przez wydawce Życia Częstochowy i powiatu
firmę B.T.G Teresa Szajer. (dalej “Konkurs”).
2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201,
poz.1540 z póź. zm).
3. Organizatorem Konkursu jest Życie Częstochowy i Powiatu, 42-200
Częstochowa , Al.N.M.P 51.
KOMISJA
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a tym
samym wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję
konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej
wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem
powołania Komisji Konkursowej.
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna spełnić
wszystkie warunki zawarte w szczegółowym regulaminie danego konkursu .
(udział w konkursie jest dobrowolny)
Jeżeli nie ma szczegółowego regulaminu to obowiązuje regulamin ogólny.
NAGRODY
1. Nagrody ,które są w Konkursie należy wpisać do regulaminu.
2. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
aktualnymi przepisami prawa podatkowego. Jednostkowa wartość nagrody nie
przekracza 760 zł.
zgodnie z aneksem Nr 1.
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Spośród Uczestników Konkursu, którzy zgłoszą się do konkursu , dnia określonego w
regulaminu  Laureatów którzy spełniają wszystkie warunki
regulaminu : –
Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
2. Laureatami Konkursu nie mogą być pracownicy ani rodziny pracowników
Organizatora i współorganizatora Konkursu. Ogłoszenie listy Laureatów
nastąpi poprzez :
*
podanie informacji (lista Laureatów) na stronie www.zycieczestochowy.pl[1]
-zostanie ogłoszone na facebook
WYDANIE NAGRÓD
1. Nagrody zostaną wydane Laureatom:
-osobiście w redakcji Życia Częstochowy i powiatu , 42-200 Częstochowa,
Al.N.M.P 51
lub w C.H Auchan Poczesna
W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie odbierze Nagrody w ustalonym
siedmiu dni , dana Nagroda przepada i pozostanie w dyspozycji
Organizatora.
3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa podatkowego.
DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach
niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu
wydania nagród Laureatom Konkursu.
2. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i
ich poprawiania.
3. Odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie Nagrody.
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 ze zm.). Dane osobowe będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do
zrealizowania konkursu.
5.Laureat nie może scedować nagrody na inne osoby.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie,
na adres Organizatora – Życie Częstochowy i Powiatu , 42-200
Częstochowa, Al.N.M.P 51 z dopiskiem „Konkurs. Reklamacja” wraz z opisem
reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem imienia,
nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika. O zachowaniu terminu do
wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje
złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa, na
podstawie Regulaminu, w terminie 7 dni, od daty rozstrzygnięcia
Konkursu..
3. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem
poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Organizatora
www.zycieczestochowy.pl [1]
2. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu
rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.
4.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania
przyczyn.
5. Udział w konkursie jest dobrowolny i organizator nie wymusza
żadnych działan wobec uczestnika konkursu

REGULAMIN

IV Częstochowski Festiwal Piwa

§ 1. Informacje ogólne

 1. Miejsce Targów: III ALEJA N.M.P w Częstochowie
 2. Termin: 6-8 WRZEŚNIA 2019
 3. Organizator Targów: Firma BTG ,Teresa Szajer wydawca Życia Częstochowy
 4. Wystawca: podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna, która zarezerwowała powierzchnię wystawienniczą na targach zgodnie z zasadami określonymi w § 3 Regulaminu Targów.
 5. Powierzchnia wystawiennicza nie zadaszona bez jakiegokolwiek uzbrojenia technicznego, wyposażenia i obsługi.
 6. Podpisanie Zlecenia/Umowy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

§ 2.Warunki zgłoszenia udziału w targach

 1. Warunkiem uczestnictwa w targach jest:
 • odpłatne zarezerwowanie powierzchni wystawienniczej poprzez złożenie ważnej Karty Zgłoszenia lub podpisanie umowy
 • dokonanie w terminie ustalonych opłat.
 • uzyskanie w Urzędzie Miasta Częstochowy jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu na termin Targów
 1. Za ważną uznaje się tylko tę Kartę Zgłoszenia, która jest wypełniona i podpisana przez Wystawcę

§ 3.Realizacja zlecenia

 1. Organizator realizuje zlecenie, to znaczy dokonuje rezerwacji powierzchni wystawienniczej na targach oraz ewentualnie dostarcza dodatkowe wyposażenie, na podstawie Karty Zgłoszenia złożonej przez Wystawcę
 2. O lokalizacji stoiska decydują:
 • termin rezerwacji powierzchni wystawienniczej,
 • dokonanie ustalonych odpłatności przed datą rozpoczęcia Festiwalu.
 • warunki organizacyjno-techniczne.
 1. Anulowanie zlecenia Wystawca dokonuje na 30 dni przed pierwszym dniem rozpoczęcia targów w formie pisemnej/
 2. Anulowanie zlecenia w terminie krótszym niż 30 dni przed pierwszym dniem targów odbywa się wyłącznie na warunkach określonych przez Organizatora – dotyczy punkt 5
 3. Wystawca, bez względu na sposób wykorzystania lub niewykorzystania dokonanego zlecenia oraz zamówionego dodatkowego wyposażenia dokonuje pełnej odpłatności ustalonej w  Zleceniu/Umowie.
 4. W razie odwołania targów Organizator powiadamia o tym fakcie Wystawcę na 7 dni przed targami. Organizator ma obowiązek zaproponować inny termin realizacji zlecenia. W przypadku nie przyjęcia propozycji przez Wystawcę nie obowiązuje zwrot kosztów przez nich poniesionych.
 5. Jeżeli targi nie odbędą się z powodów niezależnych od Organizatora umowa-zlecenie przestaje obowiązywać bez wzajemnych roszczeń.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu imprezy bez podania przyczyny.
 7. Brak dokonania przez Wystawcę płatności wynikających z Karty Zgłoszenia lub umowy może spowodować usunięcie ekspozycji Wystawcy lub jej zajęcie przez Organizatora, do czasu uregulowania przez Wystawcę wszystkich kosztów związanych z udziałem w targach.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji stoiska oraz jego kształtu jeżeli względy organizacyjno-techniczne uniemożliwiają realizację życzeń Wystawcy.
 9. Wystawca uiszcza płatności w ciągu 7 dni od wystawienia Faktury VAT.
 10. W przypadku nie uiszczenia płatności w terminie ustalonym przez Organizatora, zostają naliczone odsetki w wysokości 5% od kwoty na Fakturze VAT za każdy dzień zwłoki.

§ 4.Eksploatacja powierzchni wystawienniczej

 1. Zagospodarowanie powierzchni wystawienniczej przez Wystawców odbywa się w terminach ustalonych przez Organizatora.
 2. Wystawca jest zobowiązany obsługiwać swoje stoisko co najmniej w wyznaczonych godzinach: 9:00 – 22:00
 3. Inne terminy zagospodarowania powierzchni wystawienniczej niż oficjalnie podane Wystawca ustala z Komisarzem Targów.
 4. Wystawca zobowiązuje się do zapłacenia za wszelkie szkody powstałe z jego winy lub winy jego pracowników czy firm i osób działających na jego zlecenie .
 5. Likwidacja ekspozycji wystawienniczej odbywa się w dniu zakończenia targów do godz. 22:00
 6. Przedłużenie czasu likwidacji stoiska lub jego zmianę Wystawca uzgadnia z Organizatorem.

§5. Informacje techniczne

 1. Wszystkie rozmiary namiotów inne niż określone w Karcie Zgłoszenia, stoisk muszą być uzgodnione z organizatorem.
 2. Stoiska większe niż uzgodnione i opisane na karcie zgłoszeniowej muszą być zgłoszone najpóźniej na dwa dni przed terminem Targów.
 3. Mocowanie eksponatów do ścian zabudowy innej niż Wystawcy jest możliwe tylko metodą akceptowaną przez Organizatora.
 4. Wystawca na bieżąco pokrywa koszty zniszczenia, uszkodzenia lub zagubienie ścian działowych, stelaży czy dodatkowego wyposażenia.
 5. Do powierzchni zabudowanej może być doprowadzona jest energia elektryczna na warunkach opisanych w formularzu zgłoszeniowym
 6. Wystawca nie może mieć zastrzeżeń do jakości i sposobu zagospodarowania stoisk przez innych Wystawców.

§ 6.Bezpieczeństwo, zabezpieczenia i przepisy przeciwpożarowe

 1. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania wydawanych przez służby organizatora poleceń w zakresie ochrony, p-poż i innych mających wpływ na prawidłowość i bezpieczeństwo targów.
 2. Organizator zabezpiecza wyłącznie teren targów, a nie poszczególne stoiska.
 3. Dozór indywidualny stoisk jest możliwy po dokonaniu uzgodnień z Organizatorem.
 4. Organizator za dodatkową opłatą dokonuje przechowania eksponatów w swoich magazynach, w zależności od możliwości.
 5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zaistniałe wypadki, uszkodzenia, zaginięcia rzeczy i eksponatów znajdujących się na stoiskach i terenach otwartych, spowodowane przez publiczność, personel targowy czy Wystawcę.
 6. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów p-poż obowiązujących na terenach targowych, a w szczególności zakazu wykonywania wszelkich prac związanych z instalacją elektryczną należącą do Organizatora
 7. Zobowiązuje się Wystawcę do natychmiastowego zgłoszenia Organizatorowi wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowości mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo ludzi i mienia.
 8. W razie większego poboru energii elektrycznej przez Wystawcę niż wynika to ze zgłoszenia, Organizator ma prawo do wyłączenia prądu, ze względów bezpieczeństwa.
 9. Przejścia pomiędzy powierzchniami wystawienniczymi (stoiskami) przez cały czas trwania targów oraz w czasie montażu i demontażu muszą pozostawać nie zablokowane.
 10. Wystawca prowadzi działalność reklamową i handlową w obrębie własnego stoiska w taki sposób by nie zakłócać działalności innym wystawcom.
 11. Wystawca zobowiązuje się nie blokować swoimi samochodami dróg dojazdowych do terenów targowych, dróg wewnętrznych, wejść i wyjść.

§ 7. Udostępnienie targów wystawcom i publiczności

12. Tereny targowe udostępniane są publiczności w dniach targowych piątek, sobota, niedziela w godz. od 10:00 do 22:00

13. .Na tereny targowe mogą wjeżdżać wyłącznie samochody posiadające odpowiednie przepustki.

§ 9. Wydawnictwa reklamowe, prasa, kolportaż

1. Targi są obsługiwane tylko przez dziennik lokalny „Życie Częstochowskie

2. Kolportaż wydawnictw i ulotek reklamowych dotyczących firm i osób nie biorących udziału w targach jest zabroniony.

3. Kolportaż wydawnictw i ulotek reklamowych Wystawca prowadzi we własnym zakresie.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie sprawy dotyczące organizacji targów i realizacji zleceń nie ujęte w Karcie Zgłoszenia, umowie lub w Regulaminie Targów, należy uzgadniać bezpośrednio z Organizatorem. Biuro Targów:

Komisarz Targów: Teresa Szajer

 1. Wszelkie reklamacje Wystawców należy zgłaszać pisemnie na adres Organizatora w terminie 3 dni od daty zakończenia Targów.

Adres: Firma BTG; 42-280 Częstochowa , ulica Drzewna 48

 1. Z chwilą złożenia przez Wystawców Karty Zgłoszeniowej następuje przyjęcie niniejszego regulaminu.
 2. Sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 4. Numer konta bankowego na które należy dokonać wpłaty jest umieszczony na fakturach proformy.

REGULAMIN KONKURSU OGÓLNY

dotyczy: konkursów, eventów, głosowań i innych organizowanych przez Życie Częstochowy wydarzeń.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym przez wydawce Życia Częstochowy i powiatu firmę B.T.G Teresa Szajer. (dalej “Konkurs”).
2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540 z póź. zm).
3. Organizatorem Konkursu jest Życie Częstochowy i Powiatu, 42-200 Częstochowa , Al.N.M.P 51

Komisja

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a tym samym wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Konkursowej.

Zasady uczestnictwa w Konkursie

Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna spełnić wszystkie warunki zawarte w szczegółowym regulaminie danego konkursu .

Jeżeli nie ma szczegółowego regulaminu to obowiązuje regulamin ogólny.
Głosowanie

Wszystkie systemy głosowania  internetowego podlegają weryfikacji przez system komputerowy. Jeżeli system stwierdzi naruszanie prawidłowości głosowania/np. stosowanie zmiennego IP/ wtedy następuje odejmowanie punktów automatycznie.

Przy stwierdzeniu notorycznego naruszania regulaminu – jest możliwe wyłączenie danej osoby z głosowania/plebiscytu/ bez uprzedniego powiadomienia.

Nagrody

1. Nagrody ,które są w Konkursie należy wpisać do regulaminu.
2. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie aktualnymi przepisami prawa podatkowego. Jednostkowa wartość nagrody nie przekracza 760 zł.

zgodnie z aneksem Nr 1.

Zasady przyznawania nagród

1. Spośród Uczestników Konkursu, którzy przyślą do dnia określonego w regulaminu (decyduje data stempla pocztowego) kupony konkursowe Komisja Konkursowa wybierze Laureatów którzy spełniają wszystkie warunki regulaminu : –

Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
2. Laureatami Konkursu nie mogą być pracownicy ani rodziny pracowników Organizatora i współorganizatora Konkursu. Ogłoszenie listy Laureatów nastąpi poprzez :

– telefonicznie w dniu losowania nagród

Wydanie Nagród

1. Nagrody zostaną wydane Laureatom:

– pocztową przesyłką poleconą (Poczta Polska) za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez każdego z Laureatów w kuponie konkursowym. Wysyłka zostanie zrealizowana w ciagu 7 dni roboczych od momentu ogłoszenia Laureatów w dzienniku

-osobiście w redakcji Życia Częstochowy i powiatu , 42-200 Częstochowa, Al.N.M.P 51

 1. W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie odbierze Nagrody w ustalonym siedmiu dni , dana Nagroda przepada i pozostanie w dyspozycji Organizatora.3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.Dane osobowe1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu wydania nagród Laureatom Konkursu.
  2. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania.
  3. Odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie Nagrody.
  4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do zrealizowania konkursu.
  5.Laureat nie może scedować nagrody na inne osoby.
  Postępowanie reklamacyjne1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie, na adres Organizatora – Życie Częstochowy i Powiatu , 42-200 Częstochowa, Al.N.M.P 51 z dopiskiem „Konkurs. Reklamacja” wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem imienia, nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa, na podstawie Regulaminu, w terminie 7 dni, od daty rozstrzygnięcia Konkursu..
  3. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.

  Postanowienia Końcowe

  1. Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Organizatora www.zycieczestochowy.pl
  2. Kupon konkursowy zamieszczony w gazecie Życie Częstochowy i Powiatu
  2. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
  3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

4.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyn.

 

 

REGULAMIN KONKURSU MIDEX
KONKURS Wygraj Kosz Wyrobów Zakładu Midex o wartości 120 zł

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) określa warunki uczestnictwa
w konkursie organizowanym przez wydawce Życia Częstochowy i powiatu
firmę B.T.G Teresa Szajer. (dalej “Konkurs”).
2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201,
poz.1540 z póź. zm).
3. Organizatorem Konkursu jest Życie Częstochowy i Powiatu, 42-200
Częstochowa , Al.N.M.P 51.

KOMISJA

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a tym
samym wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję
konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej
wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem
powołania Komisji Konkursowej.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna spełnić
wszystkie warunki zawarte w szczegółowym regulaminie danego konkursu .

Jeżeli nie ma szczegółowego regulaminu to obowiązuje regulamin ogólny.

NAGRODY

1. Nagrody ,które są w Konkursie należy wpisać do regulaminu.
2. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
aktualnymi przepisami prawa podatkowego. Jednostkowa wartość nagrody nie
przekracza 760 zł.

zgodnie z aneksem Nr 1.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Spośród Uczestników Konkursu, którzy zgłoszą się do konkursu , dnia określonego w
regulaminu  Laureatów którzy spełniają wszystkie warunki
regulaminu : –

Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
2. Laureatami Konkursu nie mogą być pracownicy ani rodziny pracowników
Organizatora i współorganizatora Konkursu. Ogłoszenie listy Laureatów
nastąpi poprzez :

*

podanie informacji (lista Laureatów) na stronie www.zycieczestochowy.pl[1]

-zostanie ogłoszone na facebook

WYDANIE NAGRÓD

1. Nagrody zostaną wydane Laureatom:

-osobiście w redakcji Życia Częstochowy i powiatu , 42-200 Częstochowa,
Al.N.M.P 51

*

W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie odbierze Nagrody w ustalonym
siedmiu dni , dana Nagroda przepada i pozostanie w dyspozycji
Organizatora.

3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa podatkowego.

DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach
niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu
wydania nagród Laureatom Konkursu.
2. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i
ich poprawiania.
3. Odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie Nagrody.
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 ze zm.). Dane osobowe będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do
zrealizowania konkursu.
5.Laureat nie może scedować nagrody na inne osoby.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie,
na adres Organizatora – Życie Częstochowy i Powiatu , 42-200
Częstochowa, Al.N.M.P 51 z dopiskiem „Konkurs. Reklamacja” wraz z opisem
reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem imienia,
nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika. O zachowaniu terminu do
wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje
złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa, na
podstawie Regulaminu, w terminie 7 dni, od daty rozstrzygnięcia
Konkursu..
3. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem
poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Organizatora
www.zycieczestochowy.pl [1]
2. Kupon konkursowy zamieszczony w gazecie Życie Częstochowy i Powiatu
2. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu
rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.

4.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania
przyczyn.

 

 

 

Regulamin konkursu “Częstochowa 2080

Czas trwania konkursu: 15.12. – 19.12.

 1. Organizatorem konkursu jest Życie Częstochowy i powiatu
 2. Nagrodą w konkursie są: bilety na spektakle „SPA, czyli Salon Ponętnych Alternatyw” lub “Sefie.com.pl”.
 3. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu w komentarzu opis naszego miasta w przyszłości.
 4. Miło nam będzie, jeśli polubicie profil Życie Częstochowy i powiatu na Facebooku.
 5. Zachęcam również do polubienia i udostępnienia zdjęcia konkursowego.
 6. Wyniki zostaną ogłoszone w 20 grudnia na fanpage Życie Częstochowy i powiatu.
 7. Nagrodę należy odebrać w ciągu siedmiu dni roboczych od ogłoszenia wyników.
 8. Wyboru zwycięzcy dokona komisja konkursowa.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo zorganizowania dodatkowego głosowania, jeśli redakcyjna komisja konkursowa nie rozstrzygnie konkursu.
 10. Uczestnik biorący udział w konkursie i akceptujący regulamin, oświadcza, że jest autorem stworzonego wpisu i ma do niego pełne prawo.
 11. Uczestnik akceptując regulamin, wyraża zgodę na wykorzystanie jego wypowiedzi (w całości lub we fragmencie) w celu stworzenia opowiadania wigilijnego.
 12. Konkurs organizowany jest na terenie Polski.
 13. Uczestnikiem konkursu może być osoba, która ukończyła 18 lat, posiada profil w serwisie facebook.com.
 14. Warunkiem bezwzględnym do uczestnictwa w konkursie i otrzymania jest posiadanie profilu z danymi zgodnymi z prawdą.
 15. Nie można przekazywać nagród na rzecz innych osób oraz wymieniać nagrody rzeczowej na jej wartość pieniężną u Organizatora.
 16. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencji przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.
 17. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie przesłanych zdjęć do celów związanych z konkursem.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu.

 

 

Regulamin konkursu “Modne dziecko”

Czas trwania konkursu: 21.11. – 1.12.

 1. Organizatorem konkursu jest Życie Częstochowy i powiatu
 2. Nagrodą w konkursie są: gra skojarzenia, drewniana tablica, grający mikrofon oraz perkusja dziecięca.
 3. Zadanie konkursowe polega na wysłaniu pod wpisem konkursowym zdjęcia obrazującego stylizację dziecka lub mamy i dziecka
 4. Miło nam będzie, jeśli polubicie profil Życie Częstochowy i powiatu na Facebooku.
 5. Zachęcam również do polubienia i udostępnienia zdjęcia konkursowego.
 6. Konkurs trwa od 21 listopada do 1 grudnia do godziny 9.00.
 7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 1 grudnia na fanpage Życie Częstochowy i powiatu.
 8. Wyboru zwycięzcy dokona komisja konkursowa.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo zorganizowania dodatkowego głosowania, jeśli redakcyjna komisja konkursowa nie rozstrzygnie konkursu.
 10. Uczestnik biorący udział w konkursie i akceptujący regulamin, oświadcza, że ma pełne prawa do zamieszczonych przez niego zdjęć.
 11. Zwycięzca zgadza się, aby organizator przekazał jego dane teleadresowe sponsorowi nagrody, w celu dostarczenia nagrody.
 12. Dane teleadresowe muszą zostać podane w terminie do 3 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 13. Konkurs organizowany jest na terenie Polski.
 14. Uczestnikiem konkursu może być osoba, która ukończyła 18 lat, posiada profil w serwisie facebook.com.
 15. Warunkiem bezwzględnym do uczestnictwa w konkursie i otrzymania jest posiadanie profilu z danymi zgodnymi z prawdą.
 16. Nie można przekazywać nagród na rzecz innych osób oraz wymieniać nagrody rzeczowej na jej wartość pieniężną u Organizatora.
 17. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencji przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.
 18. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie przesłanych zdjęć do celów związanych z konkursem.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu.

 

REGULAMIN KONKURSU – Wyjątkowy Prezent POSTANOWIENIA OGÓLNE
REGULAMIN KONKURSU OGÓLNY

dotyczy: konkursów ,eventów i innych organizowanych przez Życie
Częstochowy imprez.

*Postanowienia ogólne*

1. Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) określa warunki uczestnictwa
w konkursie organizowanym przez wydawce Życia Częstochowy i powiatu
firmę B.T.G Teresa Szajer. (dalej “Konkurs”).
2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201,
poz.1540 z póź. zm).
3. Organizatorem Konkursu jest Życie Częstochowy i Powiatu, 42-200
Częstochowa , Al.N.M.P 51*.

4.Minimalna wartość nagrody 100zł
*

*Komisja*

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a tym
samym wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję
konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej
wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem
powołania Komisji Konkursowej.

*Zasady uczestnictwa w Konkursie*

Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna spełnić
wszystkie warunki zawarte w szczegółowym regulaminie danego konkursu .

Jeżeli nie ma szczegółowego regulaminu to obowiązuje regulamin ogólny.

*Nagrody*

1. Nagrody ,które są w Konkursie należy wpisać do regulaminu.
2. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
aktualnymi przepisami prawa podatkowego. Jednostkowa wartość nagrody nie
przekracza 760 zł.

zgodnie z aneksem Nr 1.

*Zasady przyznawania nagród*

1. Spośród Uczestników Konkursu, którzy przyślą do dnia określonego w
regulaminu (decyduje data stempla pocztowego) kupony konkursowe Komisja
Konkursowa wybierze Laureatów którzy spełniają wszystkie warunki
regulaminu : –

Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
2. Laureatami Konkursu nie mogą być pracownicy ani rodziny pracowników
Organizatora i współorganizatora Konkursu. Ogłoszenie listy Laureatów
nastąpi poprzez :

*

podanie informacji (lista Laureatów) na stronie
www.zycieczestochowy.pl, Facebooku lub w gazecie Życie Częstochowy i
powiatu. lub

telefonicznie w dniu losowania nagród

*Wydanie Nagród*

1. Nagrody zostaną wydane Laureatom:

– pocztową przesyłką poleconą (Poczta Polska) za potwierdzeniem odbioru
na adres wskazany przez każdego z Laureatów w kuponie konkursowym.
Wysyłka zostanie zrealizowana w ciągu 7 dni roboczych od momentu
ogłoszenia Laureatów w dzienniku

-osobiście w redakcji Życia Częstochowy i powiatu , 42-200 Częstochowa,
Al.N.M.P 51 lub w siedzibie sponsora.

2.

W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie odbierze Nagrody w ustalonym
terminie siedmiu dni , dana Nagroda przepada i pozostanie w
dyspozycji Organizatora.

3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa podatkowego.

*Dane osobowe*

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach
niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu
wydania nagród Laureatom Konkursu.
2. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do
nich i ich poprawiania.
3. Odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie Nagrody.
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe będą wykorzystywane tylko i
wyłącznie do zrealizowania konkursu.
5.Laureat nie może scedować nagrody na inne osoby.
*Postępowanie reklamacyjne*

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na
piśmie, na adres Organizatora – Życie Częstochowy i Powiatu , 42-200
Częstochowa, Al.N.M.P 51 z dopiskiem „Konkurs. Reklamacja” wraz z
opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem
imienia, nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika. O zachowaniu
terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa, na
podstawie Regulaminu, w terminie 7 dni, od daty rozstrzygnięcia
Konkursu..
3. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem
poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.

*Postanowienia Końcowe*

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Organizatora
www.zycieczestochowy.pl
2. Kupon konkursowy zamieszczony w gazecie Życie Częstochowy i Powiatu
2. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu
rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.

4.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu, sposób wyłaniania zwycięzców oraz przekazania nagród.
2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych
(Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540 z póź. zm).
3. Organizatorem Konkursu jest “Życie Częstochowy” – działając za zgodą i wiedzą właściciela firmy Wyjątkowy Prezent.
4. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od dnia 30 czerwca do 11 lipca.
5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem Facebook,
ani jego właścicielem czy administratorem. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs.
6. Osoba przystępująca do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu staje się jego uczestnikiem
i tym samym akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu.
7. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna („Uczestnik”), zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
która jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności
prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub
przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
8. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorów
w celu realizacji Konkursu w tym publikację swoich danych na fanpage’u.
9. Każdy Uczestnik może w Konkursie używać tylko jednego konta w serwisie Facebook. Zakładanie fikcyjnych kont,
złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszanie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, upoważnia Organizatora do wyłączenia
Uczestnika z Konkursu i powoduje utratę prawa do nagrody.
10. Aby mieć szansę na wygranie nagrody, należy odpowiedzieć na pytanie: który prezent chciałbyś wygrać i dlaczego?
11 Spośród wszystkich biorących udział w Konkursie, komisja konkursowa wyłoni zwycięzców.
12. Zwycięzcy otrzymają nagrody (Dla Niego – Poszalej w Symulatorze Wyścigowym, Dla Niej – Masaż Relaksacyjny, Degustacja Win –
Warsztaty z Sommelierem).
13. W sumie w konkursie wygrywają trzy osoby.
14. Wydanie nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie aktualnymi przepisami prawa podatkowego.
Jednostkowa wartość nagrody nie przekracza 760 zł.
15. Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
z dnia 26 lipca 1991 roku.
16. Wyniki konkursu zostaną podane do 7 dni po zakończeniu konkursu.
17. Z udziału w konkursie zostaną wykluczone odpowiedzi, które nie są związane z tematem konkursu, są obraźliwe, zawierają w sobie mowę nienawiści.
18 Zwycięzcy zobowiązani są do podania danych niezbędnych do wydania nagrody,
takich jak imię i nazwisko oraz adres do korespondencji (ulica, numer domu i mieszkania – jeżeli jest, kod pocztowy, miasto, numer telefonu kontaktowego)
w terminie 7 dni od opublikowania wyników konkursu.
19. Nagrody rzeczowe w Konkursie nie podlegają wymianie na ich ekwiwalent pieniężny.
20. Uczestnictwo w konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny.

REGULAMIN KONKURSU – Do wygrania bilet do filharmonii Czestochowa – Teatr Narodowy Opery i Balet z Odessy
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) okreœla warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą bilet: Teatr Narodowy Opery i Balet z Odessy
2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540 z póŸ. zm).
3. Organizatorem Konkursu jest Życie Częstochowy i Powiatu, 42-200 Częstochowa , Al.NMP 51
4. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Osoba przystępująca do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej “Uczestnik”) staje siê jego uczestnikiem i tym samym akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
6. Uczestnikiem Konkursu, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz rodziny pracowników Życia Częstochowy i Powiatu oraz współorganizatora konkursu firma Agencja Brussa
8. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.

Komisja
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a tym samym wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powo³ła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Konkursowej.

Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna:
– wpisać w komentarzu odpowiednie hasło podane przez organizatora.
– polubic Fan page organizatora i współorganizatora konkursu.
– mogą udostęnic konkurs na swojej tablicy Facebooka.
Serwis Facebook nie jest organizatorem konkursu ani takze nie jest z nim związany.

 

Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są :
biletyna: Teatr Narodowy Opery i Balet z Odessy
2. Wartość nagrody wynosi: 90 x 2 = 180 zł
3. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie aktualnymi przepisami prawa podatkowego. Jednostkowa wartość nagrody nie przekracza 760 zł.

 

Zasady przyznawania nagród

1. Spośród Uczestników Konkursu, którzy wezmą udział w konkursie Komisja Konkursowa wybierze Laureatów którzy spełniają wszystkie warunki regulaminu : wyniki zostaną podane w dniu 17.03.2017 na fanpage Życia Częstochowy i Powiatu.
Nie ma znaczenia kolejnosć zgłoszeñ.
2. Laureatami Konkursu nie mogą być pracownicy ani rodziny pracowników Organizatora i współorganizatora Konkursu. Ogłoszenie listy Laureatów nastąpi poprzez
– podanie informacji na fanpage Życia Czêstochowy i Powiatu.

Wydanie Nagród

1. Nagrody zostaną wydane Laureatom:
-osobiœcie w redakcji Życia Czêstochowy i powiatu , 42-200 CzĘstochowa, Al.NMP 51
2.W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie odbierze Nagrody w ustalonym terminie, dana Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.
3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.

Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane bêdą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególnoœci w celu wydania nagród Laureatom Konkursu.
2. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania.
3. Odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie Nagrody.
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do zrealizowania konkursu.
5.Laureat nie może scedować nagrody na inne osoby.

Postêpowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie, na adres Organizatora – Życie Czêstochowy i Powiatu , 42-200 Czêstochowa, ANMP 51 z dopiskiem „Konkurs. Reklamacja” wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem imienia, nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa, na podstawie Regulaminu, w terminie 7 dni, od daty rozstrzygnięcia Konkursu..
3. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.

Postanowienia Koñcowe

1. Regulamin Konkursu dostêpny jest w biurze Organizatora www.zycieczestochowy.pl
2. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane bêdą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje siê przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
4.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
5. Wziêcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

REGULAMIN KONKURSU – Do wygrania voucher na kurs prawa jazdy.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) okreœla warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazw¹: “Voucher na kurs prawa jazdy kat.B ”
2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540 z póŸ. zm).
3. Organizatorem Konkursu jest Życie Częstochowy i Powiatu, 42-200 Częstochowa , Al.NMP 51
4. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Osoba przystępująca do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej “Uczestnik”) staje siê jego uczestnikiem i tym samym akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
6. Uczestnikiem Konkursu, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz rodziny pracowników Życia Częstochowy i Powiatu oraz współorganizatora konkursuOSKSAFETYCAR
8. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.

Komisja
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a tym samym wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powo³ła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Konkursowej.

Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna:
– wpisać w komentarzu odpowiednie hasło podane przez organizatora.
– polubic Fan page organizatora i współorganizatora konkursu.
– mogą udostęnic konkurs na swojej tablicy Facebooka.
Serwis Facebook nie jest organizatorem konkursu ani takze nie jest z nim związany.

 

Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są :
– Voucher na kurs prawa jazdy kat.B
2. Wartość nagrody wynosi: 300 zł
3. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie aktualnymi przepisami prawa podatkowego. Jednostkowa wartość nagrody nie przekracza 760 zł.

 

Zasady przyznawania nagród

1. Spośród Uczestników Konkursu, którzy wezmą udział w konkursie Komisja Konkursowa wybierze Laureatów którzy spełniają wszystkie warunki regulaminu : wyniki zostaną podane w dniu 3.02.2017 na fanpage Życia Częstochowy i Powiatu.
Nie ma znaczenia kolejnosć zgłoszeñ.
2. Laureatami Konkursu nie mogą być pracownicy ani rodziny pracowników Organizatora i współorganizatora Konkursu. Ogłoszenie listy Laureatów nastąpi poprzez
– podanie informacji na fanpage Życia Czêstochowy i Powiatu.

Wydanie Nagród

1. Nagrody zostaną wydane Laureatom:
-osobiœcie w redakcji Życia Czêstochowy i powiatu , 42-200 CzĘstochowa, Al.NMP 51
2.W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie odbierze Nagrody w ustalonym terminie, dana Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.
3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.

Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane bêdą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególnoœci w celu wydania nagród Laureatom Konkursu.
2. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania.
3. Odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie Nagrody.
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do zrealizowania konkursu.
5.Laureat nie może scedować nagrody na inne osoby.

Postêpowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie, na adres Organizatora – Życie Czêstochowy i Powiatu , 42-200 Czêstochowa, ANMP 51 z dopiskiem „Konkurs. Reklamacja” wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem imienia, nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa, na podstawie Regulaminu, w terminie 7 dni, od daty rozstrzygnięcia Konkursu..
3. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.

Postanowienia Koñcowe

1. Regulamin Konkursu dostêpny jest w biurze Organizatora www.zycieczestochowy.pl
2. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane bêdą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje siê przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
4.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
5. Wziêcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

REGULAMIN KONKURSU

*Postanowienia ogólne*

1. Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) określa warunki uczestnictwa
w konkursie organizowanym pod nazwą: „Płyta – Randka z przeznaczeniem”
dla trzech osób

2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201,
poz.1540 z póź. zm).
3. Organizatorem Konkursu jest Życie Częstochowy i Powiatu, 42-200
Częstochowa , ANMP

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a tym
samym wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję
konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej
wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem
powołania Komisji Konkursowej.

*Zasady uczestnictwa w Konkursie*

1. Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna Warunki
uczestnictwa w konkursie:

– można polubić profil Życia oraz sponsora konkursu

– można udostępnić konkurs

– wpisanie w komentarzu: Targi Szolne 10 luty Galeria Jurajska

*Nagrody*

1. Nagrodami w Konkursie są trzy płyty „Randka z przeznaczeniem „
robgitarnik
2. Wartość nagrody wynosi:100zł
3. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
aktualnymi przepisami prawa podatkowego. Jednostkowa wartość nagrody nie
przekracza 760 zł.

zgodnie z aneksem Nr 1
*Zasady przyznawania nagród*

1. Spośród Uczestników Konkursu, którzy przyślą do dnia do 5 lutego 2017
rok e Komisja Konkursowa wybierze Laureatów którzy spełniają wszystkie
warunki regulaminu : można polubić profil Życia oraz sponsora konkursu

– można udostępnić konkurs

– wpisanie w komentarzu: Targi Szolne 10 luty Galeria Jurajska w dniu 6
lutego 2017roku.

Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
2. Laureatami Konkursu nie mogą być pracownicy ani rodziny pracowników
Organizatora i współorganizatora Konkursu. Ogloszenie listy Laureatów
nastąpi poprzez :

*

podanie informacji (lista Laureatów) na stronie www.zycieczestochowy.pl

*Wydanie Nagród*

1. Nagrody zostaną wydane Laureatom:

-osobiście w redakcji Życia Częstochowy i powiatu , 42-200 Częstochowa,
ANMP 51

2.

W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie odbierze Nagrody w ustalonym
-trzy dniowym terminie, dana Nagroda pozostanie w dyspozycji
Organizatora.
3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa podatkowego.

*Dane osobowe*

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach
niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu
wydania nagród Laureatom Konkursu.
2. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do
nich i ich poprawiania.
3. Odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie Nagrody.
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe będą wykorzystywane tylko i
wyłącznie do zrealizowania konkursu.
5.Laureat nie może scedować nagrody na inne osoby.
*Postępowanie reklamacyjne*

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na
piśmie, na adres Organizatora – Życie Częstochowy i Powiatu , 42-200
Częstochowa, ANMP 51 z dopiskiem „Konkurs. Reklamacja” wraz z opisem
reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem imienia,
nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika. O zachowaniu terminu do
wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje
złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa, na
podstawie Regulaminu, w terminie 7 dni, od daty rozstrzygnięcia
Konkursu..
3. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem
poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.

*Postanowienia Końcowe*

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Organizatora
www.zycieczestochowy.pl
2. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu
rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.

4.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
REGULAMIN KONKURSU – Zaproszenie na bal Karnawałowy dla dwóch osób do restauracji Avangarda w Poczesnej.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) okreœla warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazw¹: „Zaproszenie na bal Karnawałowy dla dwóch osób do restauracji Avangarda w Poczesnej”.
2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540 z póŸ. zm).
3. Organizatorem Konkursu jest Życie Częstochowy i Powiatu, 42-200 Częstochowa , Al.NMP 51
4. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Osoba przystępująca do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej “Uczestnik”) staje siê jego uczestnikiem i tym samym akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
6. Uczestnikiem Konkursu, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz rodziny pracowników Życia Częstochowy i Powiatu oraz współorganizatora konkursu retsuracja Avangarda
8. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.

Komisja
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a tym samym wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powo³ła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Konkursowej.

Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna:
– wpisać w komentarzu odpowiednie hasło podane przez organizatora.
– polubic Fan page organizatora i współorganizatora konkursu.
– mogą udostęnic konkurs na swojej tablicy Facebooka.
Serwis Facebook nie jest organizatorem konkursu ani takze nie jest z nim związany.

 

Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są :
– Zaproszenie na bal Karnawałowy dla dwóch osób do restauracji Avangarda w Poczesnej.
2. Wartość nagrody wynosi: 240 zł
3. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie aktualnymi przepisami prawa podatkowego. Jednostkowa wartość nagrody nie przekracza 760 zł.

 

Zasady przyznawania nagród

1. Spośród Uczestników Konkursu, którzy wezmą udział w konkursie Komisja Konkursowa wybierze Laureatów którzy spełniają wszystkie warunki regulaminu : wyniki zostaną podane w dniu 27.01.17r na fanpage Życia Częstochowy i Powiatu.
Nie ma znaczenia kolejnosć zgłoszeñ.
2. Laureatami Konkursu nie mogą być pracownicy ani rodziny pracowników Organizatora i współorganizatora Konkursu. Ogłoszenie listy Laureatów nastąpi poprzez
– podanie informacji na fanpage Życia Czêstochowy i Powiatu.

Wydanie Nagród

1. Nagrody zostaną wydane Laureatom:
-osobiœcie w redakcji Życia Czêstochowy i powiatu , 42-200 CzĘstochowa, Al.NMP 51
2.W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie odbierze Nagrody w ustalonym terminie, dana Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.
3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.

Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane bêdą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególnoœci w celu wydania nagród Laureatom Konkursu.
2. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania.
3. Odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie Nagrody.
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do zrealizowania konkursu.
5.Laureat nie może scedować nagrody na inne osoby.

Postêpowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie, na adres Organizatora – Życie Czêstochowy i Powiatu , 42-200 Czêstochowa, ANMP 51 z dopiskiem „Konkurs. Reklamacja” wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem imienia, nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa, na podstawie Regulaminu, w terminie 7 dni, od daty rozstrzygnięcia Konkursu..
3. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.

Postanowienia Koñcowe

1. Regulamin Konkursu dostêpny jest w biurze Organizatora www.zycieczestochowy.pl
2. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane bêdą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje siê przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
4.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
5. Wziêcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
Regulamin losowania bukietu na Facebook’u

*

*

1. ORGANIZATOR LOSOWANIA

Firma BTG – wydawca gazety “Życie Częstochowy i Powiatu”,
Częstochowa, Al. NMP 51

*

2. OKRES I WARUNKI LOSOWANIA

*

Wygraj bukiet dla swojej babci lub dziadka!

Sponsorem konkursu jest kwiaciarnia na Ryneczku box nr 71, wejście
od strony ulicy Lelewela.

Aby wygrać wystarczy wpisać imię babci lub dziadka w komentarz oraz
można udostępnić zdjęcie konkursowe.

Osoba, która wygra, musi podać adres obdarowanej osoby a Życie
Częstochowy osobiście zawiezie prezent pod wskazany adres.
Wyniki 20.01.2017r. godzina 10:00

*

Losowanie odbyło się dnia 20.01.2017r., o godzinie 10.00. W
losowaniu wzięli udział wszyscy użytkownicy, którzy opublikowali
post na swojej tablicy.

Konkurs skierowany jest do babć i dziadków, którzy ukończyli 50 lat
i obecnie mieszkają na terenie Częstochowy lub powiatu
częstochowskiego.

*

Każdy uczestnik losowania oświadcza swoją pełnoletność (ukończone 18
lat). Losowanie skierowane jest do obywateli Europy. W przypadku
obywateli z poza Europy, informujemy, że obejmują ich przepisy
europejskie. Promocja jest ważna dla wszystkich krajów dostawy,
które udostępnia strona internetowa. Uczestnictwo jest uzasadnione
prawidłowym wypełnieniem formularza wyświetlonego na specjalnych
postach na Facebooku. Każdy uczestnik może wziąć udział w losowaniu
tylko raz. Osoby, które podadzą fałszywe lub niekompletne dane albo
dokonają próby oszustwa, zostaną zdyskwalifikowane z losowaniu.

*

3. NAGRODA, WARUNKI, ZASADY WYMIANY

Zwycięzca losowania zostanie ogłoszony publicznie na profilu
Facebook’a Życia Częstochowy i powiatu. Zwycięzca ma prawo odrzucić
nagrodę. Nie ma prawa do wymiany nagrody za jej wartość pieniężną
lub przekazania jej osobie trzeciej. W przypadku, gdy skontaktowanie
się ze zwycięzcą, nie będzie możliwe w przeciągu 5 dni od dnia
losowania, nagroda zostanie anulowana. Życie Częstochowy i powiatu
skontaktuje się ze zwycięzcą za pomocą poczty elektronicznej e-mail.
Zwycięzca udostępni firmie Życie Częstochowy i powiatu prawo do
wykorzystania jego danych osobowych. Imię i nazwisko, narodowość,
miejsce zamieszkania, wysłany bukiet i własne zdjęcie, zostaną
opublikowane na kanałach promocyjnych Życie Częstochowy i powiatu:
media społecznościowe, strona internetowa oraz newslettery, w celu
udowodnienia, że promocja jest prawdziwa.

Nagroda obejmuje:

1 bukiet

Nagroda nie obejmuje:

Wazonu

Żadnego innego dodatkowego produkt

*

*

4. OGRANICZENIA

W losowaniu nie mogą wziąć udziału następujące osoby oraz ich
rodzina do drugiego stopnia pokrewieństwa (włącznie): (i) Osoby
fizyczne związane lub zatrudnienie przez jakąkolwiek jednostkę
prawną związaną z Życiem Częstochowy i powiatu(ii) Osoby fizyczne,
które mają udział pośredni lub bezpośredni w kapitale Życie
Częstochowy . (iii) Każda inna osoba fizyczna, które brała udział
pośredni, lub bezpośredni w losowaniu nagrody, lub w bezpośredniej
lub pośredniej organizacji i rozwoju tego konkursu (agencja, firmy,
współpracownicy etc.)

*

5. WYŁĄCZNOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Życie Częstochowy nie ponosi odpowiedzialności prawnej w żadnym
wypadku i okolicznościach, które mogą przeszkodzić w udziale w
losowaniu lub wykorzystaniu pełnym, lub połowicznym wygranej
nagrody. Życie Częstochowy i powiatu nie jest odpowiedzialna za
poniższe przypadki:

– Modyfikacja i/lub zmiany ustalonych warunków nagrody, zrealizowane
przez zwycięzcę.

– Możliwe opóźnienia w dostawie kwiatów, spowodowane przez osoby trzecie

– Szkody każdej natury, które zostaną wyrządzone z powodu
tymczasowego braku dostępności lub połączenia z siecią
telekomunikacyjną, lub mediami społecznościowymi.

– Niedozwolone, nieuważne, niezgodne z prawem wykorzystanie nagrody.

– Szkody wyrządzone przez osoby trzecie, które mogą mieć wpływ na
rozwój uczestnictwa w konkursie lub wykorzystanie nagrody.

– Przypadki siły wyższej, które mogą zaszkodzić rozwojowi
uczestnictwa lub wykorzystaniu nagrody.

W przypadku, gdy losowanie nie będzie mogło zostać zrealizowane z
powodu wykrytego oszustwa, technicznych błędów lub każdego innego
motywu, który jest poza kontrolą Życia Częstochowy i powiatu ma
wpływ na normalny rozwój konkursu, Życie Częstochowy i powiatu ma
prawo zakomunikować anulację, modyfikację albo zawieszenie losowania.

*

Życie Częstochowy i powiatu ma prawo zmodyfikować warunki tego
losowania w każdym momencie, tylko z powodów sprawiedliwych i
uzasadnionych, komunikując nowe warunki konkursu, warunki anulowania
konkursu, z uwzględnieniem wczesnego powiadomienia.

*

*

6. PYTANIA

Wszystkie pytania i wątpliwości prosimy kierować pod adres
e-mailt.szajer@zycie.czest.pl

REGULAMIN KONKURSU – zaproszenie na Sylwestra we Wrzosowym Dworze.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) okreœla warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazw¹: „Zaproszenie na Sywestra w Stylu Bonda we Wrzosowym Dworze”.
2. Konkurs nie jest gr¹ hazardow¹ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540 z póŸ. zm).
3. Organizatorem Konkursu jest ¯ycie Czêstochowy i Powiatu, 42-200 Czêstochowa , Al.NMP 51
4. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Osoba przystêpuj¹ca do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej “Uczestnik”) staje siê jego uczestnikiem i tym samym akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
6. Uczestnikiem Konkursu, mo¿e byæ wy³¹cznie pe³noletnia osoba fizyczna, zamieszka³a na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. W Konkursie nie mog¹ braæ udzia³u pracownicy oraz rodziny pracowników ¯ycia Czêstochowy i Powiatu oraz wspó³organizatora konkursu Wrzosowy Dwór
8. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.

Komisja
Celem zapewnienia prawid³owej organizacji i przebiegu Konkursu, a tym samym wy³onienia Laureatów Konkursu, Organizator powo³a komisjê konkursow¹ (dalej „Komisja Konkursowa”). W sk³ad Komisji Konkursowej wejd¹ osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protoko³em powo³ania Komisji Konkursowej.

Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Osoba zainteresowana przyst¹pieniem do Konkursu powinna:
– wpisaæ w komentarzu odpowiednie has³o podane przez organizatora.
– polubic Fan page organizatora i wspó³organizatora konkursu.
– mog¹ udostênic konkurs na swojej tablicy Facebooka.
Serwis Facebook nie jest organizatorem konkursu ani takze nie jest z nim zwi¹zany.

 

Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie s¹ :
– zaproszenie dla jednej osoby na Sylwestra we Wrzosowym Dworze
2. Wartoœæ nagrody wynosi: 249 z³
3. Wydanie Nagród nast¹pi zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie aktualnymi przepisami prawa podatkowego. Jednostkowa wartoœæ nagrody nie przekracza 760 z³.

 

Zasady przyznawania nagród

1. Spoœród Uczestników Konkursu, którzy wezm¹ udzia³ w konkursie Komisja Konkursowa wybierze Laureatów którzy spe³niaj¹ wszystkie warunki regulaminu : wyniki zostan¹ podane zostan¹ w dniu 6.12.2016 roku. na fanpage ¯ycia Czêstochowy i Powiatu.
Nie ma znaczenia kolejnoœæ zg³oszeñ.
2. Laureatami Konkursu nie mog¹ byæ pracownicy ani rodziny pracowników Organizatora i wspó³organizatora Konkursu. Og³oszenie listy Laureatów nast¹pi poprzez
– podanie informacji na fanpage ¯ycia Czêstochowy i Powiatu.

Wydanie Nagród

1. Nagrody zostan¹ wydane Laureatom:
-osobiœcie w redakcji ¯ycia Czêstochowy i powiatu , 42-200 Czêstochowa, Al.NMP 51
2.W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie odbierze Nagrody w ustalonym terminie, dana Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.
3. Nagrody zostan¹ wydane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.

Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane bêd¹ w zakresie i w celach niezbêdnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególnoœci w celu wydania nagród Laureatom Konkursu.
2. Uczestnicy podaj¹ dane dobrowolnie oraz maj¹ prawo dostêpu do nich i ich poprawiania.
3. Odmowa podania danych mo¿e uniemo¿liwiæ wydanie Nagrody.
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników nastêpuje zgodnie z ustaw¹ o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe bêd¹ wykorzystywane tylko i wy³¹cznie do zrealizowania konkursu.
5.Laureat nie mo¿e scedowaæ nagrody na inne osoby.

Postêpowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje w zwi¹zku z Konkursem nale¿y zg³aszaæ na piœmie, na adres Organizatora – ¯ycie Czêstochowy i Powiatu , 42-200 Czêstochowa, ANMP 51 z dopiskiem „Konkurs. Reklamacja” wraz z opisem reklamacji i jej szczegó³owym uzasadnieniem oraz podaniem imienia, nazwiska, dok³adnego adresu Uczestnika. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje z³o¿one po tym terminie nie bêd¹ rozpatrywane.
2. Reklamacje zwi¹zane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa, na podstawie Regulaminu, w terminie 7 dni, od daty rozstrzygniêcia Konkursu..
3. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wys³anym na adres wskazany w reklamacji.

Postanowienia Koñcowe

1. Regulamin Konkursu dostêpny jest w biurze Organizatora www.zycieczestochowy.pl
2. Wszelkie ewentualne spory zwi¹zane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane bêd¹ przez w³aœciwy miejscowo s¹d powszechny.
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje siê przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego.
4.Organizator zastrzega sobie prawo odwo³ania Konkursu bez podania przyczyn.
5. Wziêcie udzia³u w konkursie jest równoznaczne z akceptacj¹ Regulaminu Konkursu.
Regulamin

Kiermasz Bożonarodzeniowy 2016

 

1. Informacje ogólne

1. Miejsce Targów:

Częstochowa, CH AUCHON w Częstochowie Data :15,16,17,18,19 grudnia 2016

Katowice 08,09,10 grudnia 2016

Sosnowiec 08, 09,10,11 grudnia 2016

Mikołów 16,17,18 grudnia 2016

2. Organizator Targów: Firma BTG ,Teresa Szajer wydawca Życia Częstochowy i Powiatu

Wystawca: podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna, która zarezerwowała powierzchnię wystawienniczą na targach zgodnie z zasadami określonymi w § 3 Regulaminu Targów.

3. Powierzchnia wystawiennicza nie zadaszona bez jakiegokolwiek uzbrojenia technicznego, wyposażenia i obsługi.

§ 2.Warunki zgłoszenia udziału w targach:
1. Warunkiem uczestnictwa w targach jest: – odpłatne zarezerwowanie powierzchni wystawienniczej poprzez złożenie ważnej Karty Zgłoszenia – zlecenie lub podpisanie umowy – dokonanie w terminie ustalonych opłat.
2. Za ważną uznaje się tylko to zlecenie, które jest wypełnione i podpisane przez Wystawcę .

§ 3.Realizacja zlecenia
1. Organizator realizuje zlecenie, to znaczy dokonuje rezerwacji powierzchni wystawienniczej na targach oraz dostarcza dodatkowe wyposażenie, na podstawie Karty Zgłoszenia lub zamówienia – umowy złożonej przez

Wystawcę.
2. O lokalizacji stoiska decydują:
a) termin rezerwacji powierzchni wystawienniczej
b) dokonanie ustalonych odpłatności
c) warunki organizacyjno – techniczne.
3. Anulowanie zlecenia Wystawca dokonuje na 30 dni przed pierwszym dniem rozpoczęcia targów w formie pisemnej.
4. Anulowanie zlecenia w terminie krótszym niż 30 dni przed pierwszym dniem targów odbywa się wyłącznie

 

Sonda Życia

Czy Waszym zdaniem można przerywać ciążę z powodów embrio-patologicznych (gdy istnieje duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu)?

Odpowiedź:

Quiz

Kliknij w ikonkę w prawym dolnym rogu quizu,
aby go powiększyć.

Pogoda

Nie daj się zaskoczyć pogodzie! Dzięki naszemu serwisowi będziesz zawsze na bieżąco. Aktualne informacje meteorologiczne dla Częstochowy.