escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU X Edycja Festiwalu Smaku!
Do wygrania 2 pojedyncze vouchery na na 100 zł do retauracji

Konkurs trwa od 26.10.2021 do 29.10.2021 do godziny 11:00

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) określa warunki uczestnictwa
w konkursie organizowanym przez wydawce Życia Częstochowy i powiatu
firmę B.T.G Teresa Szajer. (dalej “Konkurs”).
2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201,
poz.1540 z póź. zm).
3. Organizatorem Konkursu jest Życie Częstochowy i Powiatu, 42-200
Częstochowa , Al.N.M.P 51.

KOMISJA

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a tym
samym wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję
konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej
wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem
powołania Komisji Konkursowej.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna spełnić
wszystkie warunki zawarte w szczegółowym regulaminie danego konkursu .

(udział w konkursie jest dobrowolny)

W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.

Jeżeli nie ma szczegółowego regulaminu to obowiązuje regulamin ogólny.

NAGRODY

1. Nagrody, które są w Konkursie należy wpisać do regulaminu: Do wygrania 2 pojedyncze vouchery na 100 zł do restauracji (1 vouvher dla jednego Laureata),

2. Ogłoszenie wyników nastąpi 29.10.2021
3. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
aktualnymi przepisami prawa podatkowego. Jednostkowa wartość nagrody nie
przekracza 760 zł.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Spośród Uczestników Konkursu, którzy zgłoszą się do konkursu, dnia określonego w
regulaminie komisja wyłoni 2  Laureatów, którzy spełniają wszystkie warunki uczestnictwa.

Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
2. Laureatami Konkursu nie mogą być pracownicy ani rodziny pracowników
Organizatora i współorganizatora Konkursu.

Ogłoszenie listy Laureatów nastąpi poprzez:

podanie informacji (lista Laureatów) na Fanpage Facebook Życie Częstochowy.

WYDANIE NAGRÓD

1. Nagrody zostaną wydane Laureatom:

-osobiście w redakcji Życia Częstochowy i powiatu, 42-200 Częstochowa,
Al.N.M.P 51

– Odbiór nagrody w dniach 29.10.2021 – 5.11.2021 w godzinach 8.00 – 16.00. W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie odbierze Nagrody w ustalonym terminie, dana Nagroda przepada i pozostanie w dyspozycji Organizatora.

3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa podatkowego.

DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach
niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu
wydania nagród Laureatom Konkursu.
2. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i
ich poprawiania.
3. Odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie Nagrody.
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 ze zm.). Dane osobowe będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do
zrealizowania konkursu.
5.Laureat nie może scedować nagrody na inne osoby.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie,
na adres Organizatora – Życie Częstochowy i Powiatu , 42-200
Częstochowa, Al.N.M.P 51 z dopiskiem „Konkurs. Reklamacja” wraz z opisem
reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem imienia,
nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika. O zachowaniu terminu do
wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje
złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa, na
podstawie Regulaminu, w terminie 7 dni, od daty rozstrzygnięcia
Konkursu.
3. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem
poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Organizatora
www.zycieczestochowy.pl
2. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu
rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.

4.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania
przyczyn.

5. Udział w konkursie jest dobrowolny i organizator nie wymusza

żadnych działań wobec uczestnika konkursu.


 

REGULAMIN KONKURSU SCENA 11
Do wygrania 3 poswójne zaproszenia na spektakl “Anioł I Kobiety” do Klubu Politechnik na dzień 12.10.2021

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) określa warunki uczestnictwa
w konkursie organizowanym przez wydawce Życia Częstochowy i powiatu
firmę B.T.G Teresa Szajer. (dalej “Konkurs”).
2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201,
poz.1540 z póź. zm).
3. Organizatorem Konkursu jest Życie Częstochowy i Powiatu, 42-200
Częstochowa , Al.N.M.P 51.

KOMISJA

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a tym
samym wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję
konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej
wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem
powołania Komisji Konkursowej.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna spełnić
wszystkie warunki zawarte w szczegółowym regulaminie danego konkursu .

(udział w konkursie jest dobrowolny)

W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.

Jeżeli nie ma szczegółowego regulaminu to obowiązuje regulamin ogólny.

NAGRODY

1. Nagrody, które są w Konkursie należy wpisać do regulaminu: 3 podwójne zaproszenia na spektakl “Anioł I Kobiety” do Klubu Politechnik na dzień 12.10.2021 z (1 zaproszenie dla jednego Laureata)
2. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
aktualnymi przepisami prawa podatkowego. Jednostkowa wartość nagrody nie
przekracza 760 zł.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Spośród Uczestników Konkursu, którzy zgłoszą się do konkursu, dnia określonego w
regulaminie komisja wyłoni 3  Laureatów, którzy spełniają wszystkie warunki uczestnictwa.

Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
2. Laureatami Konkursu nie mogą być pracownicy ani rodziny pracowników
Organizatora i współorganizatora Konkursu. Ogłoszenie listy Laureatów
nastąpi poprzez:

podanie informacji (lista Laureatów) na Fanpage Facebook Życie Częstochowy.

WYDANIE NAGRÓD

1. Nagrody zostaną wydane Laureatom:

-osobiście w redakcji Życia Częstochowy i powiatu, 42-200 Częstochowa,
Al.N.M.P 51

– Odbiór nagrody w dniach 5.10.2021 – 11.10.2021 w godzinach 8.00 – 16.00. W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie odbierze Nagrody w ustalonym terminie, dana Nagroda przepada i pozostanie w dyspozycji Organizatora.

3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa podatkowego.

DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach
niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu
wydania nagród Laureatom Konkursu.
2. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i
ich poprawiania.
3. Odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie Nagrody.
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 ze zm.). Dane osobowe będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do
zrealizowania konkursu.
5.Laureat nie może scedować nagrody na inne osoby.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie,
na adres Organizatora – Życie Częstochowy i Powiatu , 42-200
Częstochowa, Al.N.M.P 51 z dopiskiem „Konkurs. Reklamacja” wraz z opisem
reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem imienia,
nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika. O zachowaniu terminu do
wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje
złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa, na
podstawie Regulaminu, w terminie 7 dni, od daty rozstrzygnięcia
Konkursu.
3. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem
poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Organizatora
www.zycieczestochowy.pl
2. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu
rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.

4.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania
przyczyn.

5. Udział w konkursie jest dobrowolny i organizator nie wymusza

żadnych działań wobec uczestnika konkursu.

 

REGULAMIN KONKURSU SENSI HEMP
Do wygrania 2 zestawy upominkowe od Sensi Hemp Częstochowa

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) określa warunki uczestnictwa
w konkursie organizowanym przez wydawce Życia Częstochowy i powiatu
firmę B.T.G Teresa Szajer. (dalej “Konkurs”).
2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201,
poz.1540 z póź. zm).
3. Organizatorem Konkursu jest Życie Częstochowy i Powiatu, 42-200
Częstochowa , Al.N.M.P 51.

KOMISJA

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a tym
samym wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję
konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej
wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem
powołania Komisji Konkursowej.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna spełnić
wszystkie warunki zawarte w szczegółowym regulaminie danego konkursu .

(udział w konkursie jest dobrowolny)

Jeżeli nie ma szczegółowego regulaminu to obowiązuje regulamin ogólny.

NAGRODY

1. Nagrody, które są w Konkursie należy wpisać do regulaminu: 2 zestawy upominkowe od Sensi Hemp Częstochowa (1 zestaw dla jednego Laureata)
2. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
aktualnymi przepisami prawa podatkowego. Jednostkowa wartość nagrody nie
przekracza 760 zł.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Spośród Uczestników Konkursu, którzy zgłoszą się do konkursu, dnia określonego w
regulaminie komisja wyłoni 2  Laureatów, którzy spełniają wszystkie warunki uczestnictwa.

Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
2. Laureatami Konkursu nie mogą być pracownicy ani rodziny pracowników
Organizatora i współorganizatora Konkursu. Ogłoszenie listy Laureatów
nastąpi poprzez:

podanie informacji (lista Laureatów) na Fanpage Facebook Życie Częstochowy.

WYDANIE NAGRÓD

1. Nagrody zostaną wydane Laureatom:

-osobiście w redakcji Życia Częstochowy i powiatu, 42-200 Częstochowa,
Al.N.M.P 51

– Odbiór nagrody w dniach 17.09.2021 – 24.09.2021 w godzinach 8.00 – 16.00. W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie odbierze Nagrody w ustalonym terminie, dana Nagroda przepada i pozostanie w dyspozycji Organizatora.

3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa podatkowego.

DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach
niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu
wydania nagród Laureatom Konkursu.
2. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i
ich poprawiania.
3. Odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie Nagrody.
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 ze zm.). Dane osobowe będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do
zrealizowania konkursu.
5.Laureat nie może scedować nagrody na inne osoby.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie,
na adres Organizatora – Życie Częstochowy i Powiatu , 42-200
Częstochowa, Al.N.M.P 51 z dopiskiem „Konkurs. Reklamacja” wraz z opisem
reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem imienia,
nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika. O zachowaniu terminu do
wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje
złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa, na
podstawie Regulaminu, w terminie 7 dni, od daty rozstrzygnięcia
Konkursu.
3. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem
poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Organizatora
www.zycieczestochowy.pl
2. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu
rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.

4.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania
przyczyn.

5. Udział w konkursie jest dobrowolny i organizator nie wymusza

żadnych działań wobec uczestnika konkursu.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU
Do wygrania: Hulajnoga elektryczna, zestaw gamingowy oraz głośnik JBL

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) określa warunki uczestnictwa
w konkursie organizowanym przez Szkoły (STM Sp. z o.o.) oraz współorganizatora wydawcę Życia Częstochowy i powiatu firmę B.T.G Teresa Szajer. (dalej “Konkurs”).
2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540 z póź. zm).
3. Organizatorem Konkursu jest Szkoły STM (STM Sp. z o.o.) oraz Firma Hnadlowo-Usługowa B.T.G. Teresa Szajer

4. Konkurs rozpoczyna się dnia 27.04.2021 r. o godzinie 15.00 a kończy dnia 11.05.2021 r. o godzinie 20.00 – w tych dniach, przyjmowane są zgłoszenia uczestników.

5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 12.05.2021 r. o godzinie 11.00

6. Odbiór nagród nastąpi w dniach od 12.05.2021 r. do 19.05.2021 r. od godziny 10.00 do 16.00

7. Osoby biorące udział w niniejszym konkursie wyrażają zgodę na wykorzystanie oraz upublicznienie zdjęć zamieszczonych w komentarzach pod postem konkursowym przez Organizatora Szkoły STM (STM Sp. z o.o.). Zdjęcia zostaną opublikowane na stronie https://www.facebook.com/SzkolySTMwCzestochowie

w celu marketingowym – promocji konkursu)

8. Oosba biorąca udział w konkursie jednoznacznie akceptuje regulamin konkursu

KOMISJA

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a tym samym wyłonienia Laureatów Konkursu, Współorganizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”).

2. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora i Współorganizatora.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna spełnić wszystkie warunki zawarte w szczegółowym regulaminie danego konkursu .

2. Udział w konkursie jest dobrowolny

NAGRODY

1. Nagrody, które są w Konkursie:

a) Hulajnoga elektryczna

b) Zestaw gamingowy

c) Głośnik JBL
2. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
aktualnymi przepisami prawa podatkowego.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Spośród Uczestników Konkursu, którzy zgłoszą się do konkursu, dnia określonego w regulaminie organizator wybierze trzech Laureatów, którzy spełniają wszystkie warunki uczestnictwa:

-Uczestnik udostępni zdjęcie z oklejonym autem Szkół STM w komentarzu pod postem konkursowym

-Udostępni post konkursowy

-Polubi profil FB organizatora konkursu Szkoły STM:

a. https://www.facebook.com/SzkolySTMwCzestochowie

2. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.

3.Laureatami zostają osoby, wybrane przez Organizatora oraz Współorganizatora z pośród komentarzy pod postem.

Ogłoszenie listy Laureatów nastąpi poprzez: podanie informacji (lista Laureatów) na profilu facebook Życie Częstochowy, w komentarzu pod postem konkursowym w określonym terminie podanym w regulaminie.

4.Laureat nie może scedować nagrody na inne osoby.

UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem punktu nr 2 niniejszej części.

2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba niepełnoletnia pod warunkiem udzielenia zgodny na jej udział w Konkursie przez opiekuna prawnego. Osoby biorące udział w konkursie oświadczają, że taką zgodę posiadają. Opiekun prawny zobowiązany jest do osobistego odbioru nagrody i podpisania potwierdzenia przy odbiorze.

3. Laureatami Konkursu nie mogą być pracownicy ani rodziny pracowników Organizatora i Współorganizatora Konkursu.

4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, a przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad oraz potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uprawniającego go do udziału w Konkursie.

WYDANIE NAGRÓD

1. Nagrody zostaną wydane Laureatom:

-osobiście lub opiekunowi prawnemu (patrz. UCZESTNICY KONKURSU pkt 2) w Szkole STM , 42-200 Częstochowa, ul. Nadrzeczna 7
2. W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie odbierze Nagrody w ustalonym terminie
do dnia 19.05.2021 r. dana Nagroda przepada i pozostanie w dyspozycji Organizatora.

DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu wydania nagród Laureatom Konkursu.
2. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania.
3. Odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie Nagrody.
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

5.Dane osobowe będą wykorzystywane do zrealizowania konkursu oraz do celów marketingowych. Dane osobe oraz zdjęcia zamieszczone pod postem konkursowym, będą powielane i udostępniane przez Szkoły STM (STM Sp. z o.o. ) na stronie https://www.facebook.com/SzkolySTMwCzestochowie

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie, na adres Organizatora – STM Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 7, 42-202 Częstochowa z dopiskiem „Konkurs. Reklamacja” wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem imienia, nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa, na
podstawie Regulaminu, w terminie 7 dni, od daty rozstrzygnięcia Konkursu.
3. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie
www.zycieczestochowy.pl [1]
2. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu
rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.

4.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania
przyczyn.

5. Udział w konkursie jest dobrowolny i organizator nie wymusza

żadnych działań wobec uczestnika konkursu

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW “WEEKEND DLA NARZECZONYCH” W GALERII JURAJSKIEJ

19/20 MARCA 2021, CZĘSTOCHOWA, AL. WOJSKA POLSKIGO 207

ORGANIZATOR: Firma Handlowo-Usługowa “B.T.G.” Teresa Szajer, ul. Drzewan 48, 42-200 Częstochowa NIP: 573-175-95-70

 • 1 Godziny trwania “Weekendu dla Narzeczonych” 19 – 20.03.2020r.: w godzinach pracy Galerii Jurajskiej tj. 10:00 – 22:00
 • 2 Podmiotem odpowiedzialnym za organizację “Weekendu dla Narzeczonych” oraz uprawnionym do wynajęcia powierzchni ekspozycyjnej jest Organizator.
 • 3 Wystawca jest zobowiązany do przebywania na stoisku w godzinach otwarcia Galerii Jurajskiej. Wystawcy nie wolno demontować stoiska i usuwać eksponatów w czasie trwania wydarzenia, tj. przed terminem jego oficjalnego zakończenia. Montaż stoisk odbywa się: – 18.03.2021r. od godziny 22.00 do godziny 24.00 Demontaż stoisk odbywa się: 20.03.2021 r. od godziny 22.00 do 24.00
 • 4 Wystawca ma prawo eksponować i reklamować swoje towary wyłącznie na wykupionym stoisku pod warunkiem, że eksponaty nie zasłonią sąsiednich ekspozycji ani nie zakłócą normalnego toku pracy innych wystawców oraz najemców Galerii. Zakazuje się używania urządzeń nagłaśniających, dodatkowego oświetlenia itp., które mogą zakłócić normalny tok pracy innych Wystawców.
 • 5 Wystawcy nie wolno bez pisemnej zgody Organizatora oddać przedmiotu udostępnienia w całości lub w części osobie trzeciej lub odstąpić praw przysługujących mu z tytułu umowy najmu powierzchni. Prawa do stoiska ma wyłącznie osoba/firma, której dane widnieją na zamówieniu powierzchni.
 • 6 Wystawca nie może organizować żadnych akcji promocyjnych poza obrębem swojego stoiska bez zgody Organizatora. Umieszczanie reklam poza obrębem wykupionego stoiska jest płatne dodatkowo. Wystawca nie będzie podejmował prób wnoszenia oraz kolportowania ulotek , ani innych materiałów reklamowych firm, nie mających podpisanej odpowiedniej umowy z Organizatorem, pod rygorem kary umownej w wysokości 8.000 zł. Zakaz obowiązuje na całym terenie Galerii Jurajskiej.
 • 7 Wystawca ponosi wszelkie koszty ewentualnych szkód i napraw wyrządzonych przez niego samego oraz osoby w jakikolwiek sposób z nim związane. Ponadto Wystawca bierze na siebie odpowiedzialność za towary i sprzęty pozostawione na stoisku.
 • 8 Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane przez zwiedzających podczas imprezy.

& 9 Zabudowa, ścianki okalające stoisko, wszystkie elementy scenografii  mogą mieć maksymalnie 2 m wysokości.

 • 10 Organizator i jego przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała oraz jakiekolwiek straty, kradzieże lub szkody w mieniu Wystawców i zwiedzających powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem szkód powstałych z winy Organizatora.
 • 11 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu uczestników wydarzenia spowodowane siłą wyższą, np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą oraz niezależną od Organizatora przerwą w dostawie wody, prądu lub gazu (sprężonego powietrza).
 • 12 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na parkingu.
 • 13 Wystawca oraz inne podmioty biorące udział w “Weekendzie dla Narzeczonych” na podstawie umów zawartych z Organizatorem wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, swojego wizerunku, utrwalonego za pomocą fotografii lub technik audiowizualnych, w całości lub we fragmentach, w celach marketingowych lub informacyjnych, związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora, jak również na jej potrzeby wewnętrzne.
 • 14 Degustacja produktów wśród odwiedzających jest zabroniona.
 • 15 Przetwarzanie danych osobowych Wystawców

1) W związku z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) – dalej „RODO”, Organizator informuje, że:

2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych:

 1. a) imienia i nazwiska, b) adresu e-mail, c) nr telefonu, d) wizerunku, jest Firma Handlowo-Usługowa “B.T.G.” Teresa Szajer, ul. Drzewan 48, 42-200 Częstochowa (dalej „Administrator”). Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem za pośrednictwem następującego adresu e-mail: t.szajer@zycie.czest.pl

3) Pani/Pana Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami RODO, w celu przeprowadzenia i organizacji przez Firma Handlowo-Usługowa “B.T.G.” Teresa Szajer, ul. Drzewan 48, 42-200 Częstochowa “Weekendu dla Narzeczonych” oraz w celach związanych z promocją wydarzenia i działalności Administratora.

4) Pani/Pana Dane Osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”.

5) Dane Osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub złożenia przez Panią/Pana wymagającego uwzględnienia żądania usunięcia tych danych, ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwu względem ich przetwarzania.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Administrator informuje, że lista kontaktowa zarejestrowanych Wystawców może być udostępniona organizatorom wydarzeń towarzyszących.

9)  Dane osobowe wystawców przetwarzane będą przez Organizatora:

 1. a) w celu i w zakresie związanymi z organizacją, przeprowadzeniem i rozliczeniem wydarzenia lub zgodnie z Regulaminem, umową zawartą z Wystawcą lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia udział w wydarzeniu organizowanym przez Organizatora. Podstawę przetwarzania danych osobowych Wystawców stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy zawartej z Wystawcą (Regulaminu) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
 2. b) w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązku prawnego nałożonego na Organizatora zaleceniem GIS dotyczącym: zbierania oświadczeń, że według najlepszej wiedzy Wystawcy, Wystawca nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym; rejestrowania wszystkich uczestników, w celu pozyskania danych osób przebywających podczas wydarzenia, (przetwarzanie na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322) w art. w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

10) Dane osobowe Wystawców mogą być przetwarzane przez Organizatora:

 1. a) w celu ustalenia listy gości oraz innych osób z zewnątrz (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach terenu zarządzanego przez Organizatora np. w której Wystawca uczestniczył/a oraz ewentualnego prowadzenia komunikacji drogą mailową, sms lub telefoniczną służącej ustaleniu osób, które mogły mieć kontakt z zakażonym COVID-19. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tych celach jest ochrona żywotnego interesu w postaci zdrowia i życia zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. d) RODO
 2. b) w celu prowadzenia badań statystycznych dotyczących np. ilości Wystawców, co stanowi ich prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 3. c) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi ich prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. d) w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, Organizator zastrzega sobie prawo do identyfikacji na podstawie dokumentu tożsamości Wystawcy.

11) Organizator może ujawniać dane osobowe Wystawców swoim Partnerom, jak również podmiotom świadczącym na ich rzecz usługi prawne, usługi IT, serwisowe, administracyjne, ochrony, księgowe, reklamowe, pocztowe lub kurierskie oraz służbom sanitarnym, w szczególności Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu w celu wykonania jego wytycznych dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl oraz umożliwienia uprawnionym służbom sanitarnym przeprowadzenia dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w wydarzeniu.

12) Dane osobowe Wystawcow będą przechowywane przez okres niezbędny dla celów wymienionych w ust. 9-10, w szczególności w okresie realizacji wydarzenia przez Organizatora, ich rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postępowania reklamacyjnego, a następnie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pozostających w związku z realizacją.

13) Organizator zastrzega jednak możliwość przechowywania Pana/Pani danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych wynikający z przepisów prawa.

 • 16 Przepisy porządkowe

1)  Wystawcy mogą przebywać w miejscu wydarzenia tylko w terminach i godzinach ustalonych przez Organizatora, pod warunkiem wypełnienia procedur bezpieczeństwa, zgodnych z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) w trakcie epidemii, mogących obejmować:

 1. a) obowiązek wypełnienia deklaracji epidemiologicznej zawierającej informacje, że Wystawca, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym,
 2. b) obowiązek samodzielnego wyposażenia się Wystawcy w materiały ochrony osobistej, c) obowiązek zachowania dystansu społecznego adekwatnego do charakteru
 3. d) nakaz podania się obowiązkowej procedurze rejestracji,
 4. e) bezdotykowy pomiar temperatury,
 5. f) nakaz zasłaniania ust i nosa poprzez noszenie maseczek
 6. g) dezynfekcję dłoni w momencie wejścia/wyjścia na teren Galerii Jurajskiej
 7. h) nakaz stosowania się do komunikatów ogłaszanych przez Organizatora w miejscu wydarzenia dotyczących procedur bezpieczeństwa.

2) W razie nieprzestrzegania procedur wymienionych w ust. 1, Organizator zastrzega sobie prawo do:

 1. a) niewpuszczenia na wydarzenie osób, które odmówią wypełnienia procedur bezpieczeństwa lub co do których w toku zastosowania tych procedur zaistnieje prawdopodobieństwo zakażenia (np. koronawirusem),

3) Miejsce wydarzenia, stoiska lub inne ekspozycje oraz przejścia i drzwi wejściowe mogą być krótkotrwale zamknięte lub z limitowanym dostępem, ograniczonym do liczby osób mogących przebywać w jednym czasie na danej powierzchni, ze względów organizacyjnych lub bezpieczeństwa i w tym czasie niedostępne dla Wystawców.

4) Zabronione jest zastawianie dróg ewakuacyjnych oraz dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz korytarzy. W przypadku naruszenia tego zakazu, Organizator jest uprawiony do usunięcia przedmiotów należących do Wystawcy na jego koszt i ryzyko.

5) Fotografowanie, filmowanie oraz wykonywanie rysunków pojedynczych stoisk i eksponatów wymaga uprzedniej zgody Organizatora. Jeżeli wspomniane czynności będą powodować zakłócenia w organizacji i przebiegu wydarzenia, Organizator wyda polecenie ich wstrzymania/zaprzestania. Osoby, które nie zastosują się do niniejszego punktu, mogą zostać wyprowadzone z terenu na polecenie Organizatora.

6) Zabronione jest prowadzenie przez Wystawców jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

7) Na terenie Galerii Jurajskiej obowiązują zakazy:

 1. a) wnoszenia i używania: broni, materiałów pirotechnicznych, szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, zakaz otwartego ognia na stoiskach i innych materiałów stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób;
 2. b) wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających;
 3. c) zakłócania porządku publicznego (np. głośne, agresywne zachowania);
 4. d) wprowadzania zwierząt, a także deskorolek, rowerów, itp., chyba że jest to dozwolone przez Organizatora z uwagi na ich specyfikę.
 5. e) palenia wyrobów tytoniowych na terenie Galerii Jurajskij z wyjątkiem miejsc wydzielonych i specjalnie oznaczonych.
 6. f) zanieczyszczania terenu stoiska odpadami wygenerowanymi przez siebie.
 7. g) niszczenia infrastruktury.
 8. h) zanieczyszczanie powierzchni stoiska odpadami wygenerowanymi przez siebie (opakowania po napojach i jedzeniu, niedopałki, gumy do żucia itp.)
 9. i) niszczenia infrastruktury (np. oklejanie ścian, posadzek ulotkami reklamowymi) oraz roślinności na terenie Galerii Jurajskiej

8) Osoby będące w stanie wyraźnego odurzenia narkotykowego lub upojenia alkoholowego albo próbujące wnieść alkohol, środki odurzające lub niebezpieczne przedmioty, nie będą wpuszczane na teren wydarzenia.

9) W razie nieprzestrzegania zakazów Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego wyprowadzenia Wystawcę z terenu wydarzenia i uniemożliwienia ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania Policji.

10) Wystawcy są zobowiązani do:

 1. a) respektowania oznaczeń stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej.
 2. b) wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez służby Galerii Jurajskiej ze względów organizacyjnych albo konieczności zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Galerii Jurajskiej;
 3. c) usuwania wygenerowanych przez siebie odpadów i ich wrzucania do pojemników do tego przeznaczonych.

11) Przedmioty pozostawione bez opieki na terenie wydarzenia lub w innym miejscu wydarzenia mogą ze względów bezpieczeństwa zostać przez Organizatora albo specjalistyczne służby usunięte lub zniszczone na koszt osoby pozostawiającej przedmioty lub substancje, chyba, że nie uda się ustalić do kogo należały. Organizator nie ponosi  z tego tytułu odpowiedzialności. Jeżeli konieczna będzie ewakuacja osób z terenu targowego, to kosztami tej ewakuacji zostaną obciążone osoby, które pozostawiły te przedmioty.

 • 17 Odpowiedzialność i ubezpieczenie

1) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, skrócenia albo przełożenia terminu “Weekendu dla Narzeczonych” i zobowiązują się do poinformowania o tym telefonicznie lub drogą e-mail.

2) W przypadku nagłego odwołania lub przełożenia terminu “Weekendu dla Narzeczonych” z przyczyn niezależnych od Organizatora – Wystawca ma prawo skorzystać z uczestnictwa w targach w nowym wyznaczonym przez organizatora terminie lub otrzymać zwrot wpłaconych zaliczek.

3) Wystawca nie będzie wnosić żadnych roszczeń przeciw Organizatorowi i jego Przedstawicielom o odszkodowania z tytułu odwołania lub przesunięcia terminu “Weekendu dla Narzecznych” z powodu siły wyższej

4) W przypadku rezygnacji z udziału w “Weekendzie dla Narzeczonych” przez Wystawcę,  wpłacone kwoty zaliczkowe nie podlegają zwrotowi. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu: “Weekend dla Narzeczonych” po 5.03.2021 roku nie zwalnia wystawcy od zapłaty w całości kwoty wymienionej w zamówieniu.

 • 18 Postanowienia końcowe

1) Przesłanie druku zamówienia na wynajem powierzchnii oraz uiszczenie za nią opłaty jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu przez wystawcę.

2) Regulamin jest zamieszczony na stronie www.zycieczestochowy.pl, zawarcie umowy na podstawie niniejszego regulaminu nie wymaga podpisania przez Strony umowy.

3) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.

4) Dla rozstrzygania sporów z kontrahentami zagranicznymi przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim. Prawem właściwym dla interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

REGULAMIN KONKURSU DOBRA PĄCZKARNIA TŁUSTY CZWARTEK
Do wygrania 4 zestawy pączków

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) określa warunki uczestnictwa
  w konkursie organizowanym przez wydawce Życia Częstochowy i powiatu
  firmę B.T.G Teresa Szajer. (dalej “Konkurs”).
  2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
  19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201,
  poz.1540 z póź. zm).
  3. Organizatorem Konkursu jest Życie Częstochowy i Powiatu, 42-200
  Częstochowa , Al.N.M.P 51.

KOMISJA

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a tym
samym wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję
konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej
wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem
powołania Komisji Konkursowej.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna spełnić
wszystkie warunki zawarte w szczegółowym regulaminie danego konkursu .

(udział w konkursie jest dobrowolny)

Jeżeli nie ma szczegółowego regulaminu to obowiązuje regulamin ogólny.

NAGRODY

 1. Nagrody, które są w Konkursie należy wpisać do regulaminu: 4 zestawy pączków (1 zestaw dla jednego Laureata)
  2. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
  aktualnymi przepisami prawa podatkowego. Jednostkowa wartość nagrody nie
  przekracza 760 zł.

zgodnie z aneksem Nr 1.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Spośród Uczestników Konkursu, którzy zgłoszą się do konkursu, dnia określonego w
  regulaminie komisja wyłoni 4  Laureatów którzy spełniają wszystkie warunki uczestnictwa.

Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
2. Laureatami Konkursu nie mogą być pracownicy ani rodziny pracowników
Organizatora i współorganizatora Konkursu. Ogłoszenie listy Laureatów
nastąpi poprzez:

podanie informacji (lista Laureatów) na Fanpage Facebook Życie Częstochowy.

WYDANIE NAGRÓD

 1. Nagrody zostaną wydane Laureatom:

-osobiście w redakcji Życia Częstochowy i powiatu , 42-200 Częstochowa,
Al.N.M.P 51

– Odbiór nagrody wyłącznie w dniu 11.02.2021 od godziny 10.00 do 14.00. W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie odbierze Nagrody w ustalonym terminie, dana Nagroda przepada i pozostanie w dyspozycji Organizatora.

 1. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
  przepisami prawa podatkowego.

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach
  niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu
  wydania nagród Laureatom Konkursu.
  2. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i
  ich poprawiania.
  3. Odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie Nagrody.
  4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą
  o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
  926 ze zm.). Dane osobowe będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do
  zrealizowania konkursu.
  5.Laureat nie może scedować nagrody na inne osoby.
  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 2. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie,
  na adres Organizatora – Życie Częstochowy i Powiatu , 42-200
  Częstochowa, Al.N.M.P 51 z dopiskiem „Konkurs. Reklamacja” wraz z opisem
  reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem imienia,
  nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika. O zachowaniu terminu do
  wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje
  złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa, na
  podstawie Regulaminu, w terminie 7 dni, od daty rozstrzygnięcia
  Konkursu.
  3. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem
  poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Organizatora
  www.zycieczestochowy.pl[1]
  2. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu
  rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
  3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się
  przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie
  obowiązującego.

4.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania
przyczyn.

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny i organizator nie wymusza

żadnych działan wobec uczestnika konkursu

 

REGULAMIN KONKURSU: ŚWIĄTECZNA PACZKA.
Do wygrania zestaw: zabawki, książki, materiały piśmiennicze, słodycze,
owoce.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa
w konkursie organizowanym przez wydawcę Życia Częstochowy i powiatu,
firmę B.T.G Teresa Szajer.
2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201,
poz.1540 z póź. zm).
3. Organizatorem Konkursu jest Życie Częstochowy i Powiatu,
  Darczyńcą STOELZLE CZĘSTOCHOWA Sp. z o.o.
KOMISJA
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a tym
samym wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję
konkursową,
w skład której wejdą trzy osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z
protokołem powołania Komisji Konkursowej.
Komisja wybierze na podstawie opisanych zgłoszeń najbardziej
potrzebujące dzieci.
Do dnia 17 grudnia skontaktuje się z wybranymi osobami.
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Głównym kryterium będzie sytuacja materialna przedstawiona w
zgłoszeniu,
następnie decydować będzie kolejność zgłoszeń.
2. Zgłoszenia z argumentacją:
– dlaczego właśnie Twoje dziecko powinno dostać od nas paczkę pod
choinkę?
Należy wysłać za pomocą:
e-mail (redakcja@zycieczestochowy.pl) oraz poczty tradycyjnej na adres:
Życie Częstochowy i Powiatu NMP 51, 42-200 Częstochowa z napisem “Paczka
na Gwiazdkę” .
3. Termin dostarczania zgłoszeń: 16 grudnia do godziny 12 00.
4. Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna spełnić
wszystkie warunki zawarte w szczegółowym regulaminie danego konkursu.
(udział w konkursie jest dobrowolny)
Jeżeli nie ma szczegółowego regulaminu to obowiązuje regulamin ogólny.
NAGRODY
1. Nagrody które są w Konkursie należy wpisać do regulaminu.
2. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
aktualnymi przepisami prawa podatkowego. Jednostkowa wartość nagrody nie
przekracza 100 zł.
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Spośród Uczestników, którzy zgłoszą się do Konkursu od dnia 7 do 16
grudnia,
komisja wybierze dzieci które spełniają wszystkie warunki regulaminu.
2. Laureatami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani rodziny pracowników.
3. Ogłoszenie listy Laureatów nastąpi poprzez:
– podanie informacji (lista Laureatów) na stronie www.zycieczestochowy.p
[1]l[1]
– zostanie ogłoszone na facebook
WYDANIE NAGRÓD
1. Nagrody zostaną wydane Laureatom w dniach 21-22 grudnia:
– dostarczone do wybranych dzieci pod wskazany adres.
– lub osobiście w redakcji Życia Częstochowy i powiatu , 42-200
Częstochowa, Al N.M.P 51.
2. W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie odbierze Nagrody w ustalonym
terminie,
siedmiu dni, dana nagroda przepada i pozostanie w dyspozycji
Organizatora.
3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa podatkowego.
DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach
niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu
wydania nagród Laureatom Konkursu.
2. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i
ich poprawiania.
3. Odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie Nagrody.
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 ze zm.). Dane osobowe będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do
zrealizowania konkursu.
5. Laureat nie może scedować nagrody na inne osoby.
6. Biorąc udział w konkursie uczestnik tzn. rodzic lub opiekun wyraża
zgodę na udostępnienie jego imienia i nazwiska
w mediach powiązanych z organizatorem i jego partnerów.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie,
na adres Organizatora – Życie Częstochowy i Powiatu , 42-200
Częstochowa, Al.N.M.P 51 z dopiskiem „Konkurs. Reklamacja” wraz z opisem
reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem imienia,
nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika. O zachowaniu terminu do
wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje
złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa, na
podstawie Regulaminu, w terminie 7 dni, od daty rozstrzygnięcia
Konkursu.
3. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem
poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Organizatora oraz na
stronie
2. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu
rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.
4.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania
przyczyn.
5. Udział w konkursie jest dobrowolny i organizator nie wymusza
żadnych działań wobec uczestnika konkursu.

 

 

REGULAMIN KONKURSU BEAUTY – KONKURS ODWOŁANY

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) określa warunki uczestnictwa
  w konkursie organizowanym przez wydawce Życia Częstochowy i powiatu
  firmę B.T.G Teresa Szajer. (dalej “Konkurs”).
  2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
  19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201,
  poz.1540 z póź. zm).
  3. Organizatorem Konkursu jest Życie Częstochowy i Powiatu, 42-200
  Częstochowa, Al.N.M.P 51.

KOMISJA

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a tym
samym wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję
konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej
wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna spełnić
  wszystkie warunki zawarte w szczegółowym regulaminie danego konkursu

(udział w konkursie jest dobrowolny):

-Uczestnik powinien zamieścić w komentarzu zdjęcie, na którym bedzie widczna gazeta Życie Częstochowy i powiatu oraz podać informację, którą z czterech wymienionych nagród chciałby wygrać

-Uczestonik powinien polubić profile FB jednago z organizatorów, tj. Alfamedica, BodyTech20, Jura Club

-Uczestnik powinien udostępnić post konkursowy

 1. Konkurs trwa do 10.12.2020 r. do godz. 10.00

 

Jeżeli nie ma szczegółowego regulaminu to obowiązuje regulamin ogólny.

NAGRODY
1. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
aktualnymi przepisami prawa podatkowego. Jednostkowa wartość nagrody nie
przekracza 760 zł.

 1. Wykaz nagród:

– Voucher na dwa seanse w komorze hiperbarycznej (ważny do 31.12.20r.) od Jura Club

– Voucher o wartości 200 zł na zabieg z wykorzystaniem lasera frakcyjnego lub infuzji  tlenowej (ważny do 31.01.21r.) od Alfamedica

– Voucher na konsultację ok 1,5h z trenerem personalnym połączona z próbnym treningiem EMS od Body Tec20

– Voucher na pełnowymiarowy trening EMS pod opieką trenera personalnego od Body Tec20

 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Spośród Uczestników Konkursu dnia 10.12.2020 r. zostanią losowo wyłonione 4 osoby, które wygrywają jedną wybrana nagrodę I spełniły wszystkie wymagania podane przez organizatora.

Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
2. Laureatami Konkursu nie mogą być pracownicy ani rodziny pracowników
Organizatora i współorganizatora Konkursu. Ogłoszenie listy Laureatów
nastąpi poprzez:

podanie informacji (lista Laureatów) na profilu Facebook – Życie Częstochowy

WYDANIE NAGRÓD

 1. Nagrody zostaną wydane Laureatom:

-osobiście w redakcji Życia Częstochowy i powiatu , 42-200 Częstochowa,
Al.N.M.P 51

 1. Odbiór nagrody może nastąpić od dnia 10.12.2020 r. od godziny 12.00 do godz. 16 lub w dniach 11-16.12.2020 r. w godzinach od 8.00 do 16.00, do dnia 17.12.2020 r. do godziny 15.00. W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie odbierze Nagrody w ustalonym terminie, dana Nagroda przepada i pozostanie w dyspozycji Organizatora.
 2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
  przepisami prawa podatkowego.

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach
  niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu
  wydania nagród Laureatom Konkursu.
  2. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i
  ich poprawiania.
  3. Odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie Nagrody.
  4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą
  o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
  926 ze zm.). Dane osobowe będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do
  zrealizowania konkursu.
  5.Laureat nie może scedować nagrody na inne osoby.
  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 2. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie,
  na adres Organizatora – Życie Częstochowy i Powiatu , 42-200
  Częstochowa, Al.N.M.P 51 z dopiskiem „Konkurs. Reklamacja” wraz z opisem
  reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem imienia,
  nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika. O zachowaniu terminu do
  wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje
  złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa, na
  podstawie Regulaminu, w terminie 7 dni, od daty rozstrzygnięcia
  Konkursu.
  3. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem
  poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej:
  www.zycieczestochowy.pl
  2. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu
  rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
  3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się
  przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie
  obowiązującego.
  4.Konkurs może zostać odwołany jeżeli wystąpią błędy merytoryczne lub naruszające regulamin

5.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania
przyczyn.

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny i organizator nie wymusza

żadnych działan wobec uczestnika konkursu

 

REGULAMIN KONKURSU Już 29.09.2020 DZIEŃ KAWY
Do wygrania
kawa I słodkie pudełko

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) określa warunki uczestnictwa
w konkursie organizowanym przez wydawce Życia Częstochowy i powiatu
firmę B.T.G Teresa Szajer. (dalej “Konkurs”).
2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201,
poz.1540 z póź. zm).
3. Organizatorem Konkursu jest Życie Częstochowy i Powiatu, 42-200
Częstochowa , Al.N.M.P 51.

KOMISJA

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a tym
samym wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję
konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej
wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem
powołania Komisji Konkursowej.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna spełnić
wszystkie warunki zawarte w szczegółowym regulaminie danego konkursu .

(udział w konkursie jest dobrowolny)

Jeżeli nie ma szczegółowego regulaminu to obowiązuje regulamin ogólny.

NAGRODY

1. Nagrody ,które są w Konkursie należy wpisać do regulaminu: kawa oraz pudełko z ciastami
2. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
aktualnymi przepisami prawa podatkowego. Jednostkowa wartość nagrody nie
przekracza 760 zł.

zgodnie z aneksem Nr 1.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Spośród Uczestników Konkursu, którzy zgłoszą się do konkursu , dnia określonego w
regulaminu  Laureatów którzy spełniają wszystkie warunki
regulaminu : –

Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
2. Laureatami Konkursu nie mogą być pracownicy ani rodziny pracowników
Organizatora i współorganizatora Konkursu. Ogłoszenie listy Laureatów
nastąpi poprzez :

*

podanie informacji (lista Laureatów) na stronie www.zycieczestochowy.pl[1]

-zostanie ogłoszone na facebook

WYDANIE NAGRÓD

1. Nagrody zostaną wydane Laureatom:

-osobiście w redakcji Życia Częstochowy i powiatu , 42-200 Częstochowa,
Al.N.M.P 51

– Odbiór nagrody wyłącznie w dniu opublikowania wyników tj. 29.09 do godziny 15.00. W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie odbierze Nagrody w ustalonym terminie, dana Nagroda przepada i pozostanie w dyspozycji Organizatora.

3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa podatkowego.

DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach
niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu
wydania nagród Laureatom Konkursu.
2. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i
ich poprawiania.
3. Odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie Nagrody.
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 ze zm.). Dane osobowe będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do
zrealizowania konkursu.
5.Laureat nie może scedować nagrody na inne osoby.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie,
na adres Organizatora – Życie Częstochowy i Powiatu , 42-200
Częstochowa, Al.N.M.P 51 z dopiskiem „Konkurs. Reklamacja” wraz z opisem
reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem imienia,
nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika. O zachowaniu terminu do
wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje
złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa, na
podstawie Regulaminu, w terminie 7 dni, od daty rozstrzygnięcia
Konkursu.
3. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem
poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Organizatora
www.zycieczestochowy.pl [1]
2. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu
rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.

4.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania
przyczyn.

5. Udział w konkursie jest dobrowolny i organizator nie wymusza

żadnych działan wobec uczestnika konkursu

REGULAMIN KONKURSU WYPRAWKA OD C.H AUCHAN POCZESNA
Do wygrania plecak wraz z wyprawką
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) określa warunki uczestnictwa
w konkursie organizowanym przez wydawce Życia Częstochowy i powiatu
firmę B.T.G Teresa Szajer. (dalej “Konkurs”).
2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201,
poz.1540 z póź. zm).
3. Organizatorem Konkursu jest Życie Częstochowy i Powiatu, 42-200
Częstochowa , Al.N.M.P 51.
KOMISJA
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a tym
samym wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję
konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej
wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem
powołania Komisji Konkursowej.
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna spełnić
wszystkie warunki zawarte w szczegółowym regulaminie danego konkursu .
(udział w konkursie jest dobrowolny)
Jeżeli nie ma szczegółowego regulaminu to obowiązuje regulamin ogólny.
NAGRODY
1. Nagrody ,które są w Konkursie należy wpisać do regulaminu.
2. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
aktualnymi przepisami prawa podatkowego. Jednostkowa wartość nagrody nie
przekracza 760 zł.
zgodnie z aneksem Nr 1.
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Spośród Uczestników Konkursu, którzy zgłoszą się do konkursu , dnia określonego w
regulaminu  Laureatów którzy spełniają wszystkie warunki
regulaminu : –
Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
2. Laureatami Konkursu nie mogą być pracownicy ani rodziny pracowników
Organizatora i współorganizatora Konkursu. Ogłoszenie listy Laureatów
nastąpi poprzez :
*
podanie informacji (lista Laureatów) na stronie www.zycieczestochowy.pl[1]
-zostanie ogłoszone na facebook
WYDANIE NAGRÓD
1. Nagrody zostaną wydane Laureatom:
-osobiście w redakcji Życia Częstochowy i powiatu , 42-200 Częstochowa,
Al.N.M.P 51
lub w C.H Auchan Poczesna
W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie odbierze Nagrody w ustalonym
siedmiu dni , dana Nagroda przepada i pozostanie w dyspozycji
Organizatora.
3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa podatkowego.
DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach
niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu
wydania nagród Laureatom Konkursu.
2. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i
ich poprawiania.
3. Odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie Nagrody.
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 ze zm.). Dane osobowe będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do
zrealizowania konkursu.
5.Laureat nie może scedować nagrody na inne osoby.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie,
na adres Organizatora – Życie Częstochowy i Powiatu , 42-200
Częstochowa, Al.N.M.P 51 z dopiskiem „Konkurs. Reklamacja” wraz z opisem
reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem imienia,
nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika. O zachowaniu terminu do
wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje
złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa, na
podstawie Regulaminu, w terminie 7 dni, od daty rozstrzygnięcia
Konkursu..
3. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem
poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Organizatora
www.zycieczestochowy.pl [1]
2. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu
rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.
4.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania
przyczyn.
5. Udział w konkursie jest dobrowolny i organizator nie wymusza
żadnych działan wobec uczestnika konkursu

REGULAMIN

IV Częstochowski Festiwal Piwa

§ 1. Informacje ogólne

 1. Miejsce Targów: III ALEJA N.M.P w Częstochowie
 2. Termin: 6-8 WRZEŚNIA 2019
 3. Organizator Targów: Firma BTG ,Teresa Szajer wydawca Życia Częstochowy
 4. Wystawca: podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna, która zarezerwowała powierzchnię wystawienniczą na targach zgodnie z zasadami określonymi w § 3 Regulaminu Targów.
 5. Powierzchnia wystawiennicza nie zadaszona bez jakiegokolwiek uzbrojenia technicznego, wyposażenia i obsługi.
 6. Podpisanie Zlecenia/Umowy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

§ 2.Warunki zgłoszenia udziału w targach

 1. Warunkiem uczestnictwa w targach jest:
 • odpłatne zarezerwowanie powierzchni wystawienniczej poprzez złożenie ważnej Karty Zgłoszenia lub podpisanie umowy
 • dokonanie w terminie ustalonych opłat.
 • uzyskanie w Urzędzie Miasta Częstochowy jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu na termin Targów
 1. Za ważną uznaje się tylko tę Kartę Zgłoszenia, która jest wypełniona i podpisana przez Wystawcę

§ 3.Realizacja zlecenia

 1. Organizator realizuje zlecenie, to znaczy dokonuje rezerwacji powierzchni wystawienniczej na targach oraz ewentualnie dostarcza dodatkowe wyposażenie, na podstawie Karty Zgłoszenia złożonej przez Wystawcę
 2. O lokalizacji stoiska decydują:
 • termin rezerwacji powierzchni wystawienniczej,
 • dokonanie ustalonych odpłatności przed datą rozpoczęcia Festiwalu.
 • warunki organizacyjno-techniczne.
 1. Anulowanie zlecenia Wystawca dokonuje na 30 dni przed pierwszym dniem rozpoczęcia targów w formie pisemnej/
 2. Anulowanie zlecenia w terminie krótszym niż 30 dni przed pierwszym dniem targów odbywa się wyłącznie na warunkach określonych przez Organizatora – dotyczy punkt 5
 3. Wystawca, bez względu na sposób wykorzystania lub niewykorzystania dokonanego zlecenia oraz zamówionego dodatkowego wyposażenia dokonuje pełnej odpłatności ustalonej w  Zleceniu/Umowie.
 4. W razie odwołania targów Organizator powiadamia o tym fakcie Wystawcę na 7 dni przed targami. Organizator ma obowiązek zaproponować inny termin realizacji zlecenia. W przypadku nie przyjęcia propozycji przez Wystawcę nie obowiązuje zwrot kosztów przez nich poniesionych.
 5. Jeżeli targi nie odbędą się z powodów niezależnych od Organizatora umowa-zlecenie przestaje obowiązywać bez wzajemnych roszczeń.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu imprezy bez podania przyczyny.
 7. Brak dokonania przez Wystawcę płatności wynikających z Karty Zgłoszenia lub umowy może spowodować usunięcie ekspozycji Wystawcy lub jej zajęcie przez Organizatora, do czasu uregulowania przez Wystawcę wszystkich kosztów związanych z udziałem w targach.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji stoiska oraz jego kształtu jeżeli względy organizacyjno-techniczne uniemożliwiają realizację życzeń Wystawcy.
 9. Wystawca uiszcza płatności w ciągu 7 dni od wystawienia Faktury VAT.
 10. W przypadku nie uiszczenia płatności w terminie ustalonym przez Organizatora, zostają naliczone odsetki w wysokości 5% od kwoty na Fakturze VAT za każdy dzień zwłoki.

§ 4.Eksploatacja powierzchni wystawienniczej

 1. Zagospodarowanie powierzchni wystawienniczej przez Wystawców odbywa się w terminach ustalonych przez Organizatora.
 2. Wystawca jest zobowiązany obsługiwać swoje stoisko co najmniej w wyznaczonych godzinach: 9:00 – 22:00
 3. Inne terminy zagospodarowania powierzchni wystawienniczej niż oficjalnie podane Wystawca ustala z Komisarzem Targów.
 4. Wystawca zobowiązuje się do zapłacenia za wszelkie szkody powstałe z jego winy lub winy jego pracowników czy firm i osób działających na jego zlecenie .
 5. Likwidacja ekspozycji wystawienniczej odbywa się w dniu zakończenia targów do godz. 22:00
 6. Przedłużenie czasu likwidacji stoiska lub jego zmianę Wystawca uzgadnia z Organizatorem.

§5. Informacje techniczne

 1. Wszystkie rozmiary namiotów inne niż określone w Karcie Zgłoszenia, stoisk muszą być uzgodnione z organizatorem.
 2. Stoiska większe niż uzgodnione i opisane na karcie zgłoszeniowej muszą być zgłoszone najpóźniej na dwa dni przed terminem Targów.
 3. Mocowanie eksponatów do ścian zabudowy innej niż Wystawcy jest możliwe tylko metodą akceptowaną przez Organizatora.
 4. Wystawca na bieżąco pokrywa koszty zniszczenia, uszkodzenia lub zagubienie ścian działowych, stelaży czy dodatkowego wyposażenia.
 5. Do powierzchni zabudowanej może być doprowadzona jest energia elektryczna na warunkach opisanych w formularzu zgłoszeniowym
 6. Wystawca nie może mieć zastrzeżeń do jakości i sposobu zagospodarowania stoisk przez innych Wystawców.

§ 6.Bezpieczeństwo, zabezpieczenia i przepisy przeciwpożarowe

 1. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania wydawanych przez służby organizatora poleceń w zakresie ochrony, p-poż i innych mających wpływ na prawidłowość i bezpieczeństwo targów.
 2. Organizator zabezpiecza wyłącznie teren targów, a nie poszczególne stoiska.
 3. Dozór indywidualny stoisk jest możliwy po dokonaniu uzgodnień z Organizatorem.
 4. Organizator za dodatkową opłatą dokonuje przechowania eksponatów w swoich magazynach, w zależności od możliwości.
 5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zaistniałe wypadki, uszkodzenia, zaginięcia rzeczy i eksponatów znajdujących się na stoiskach i terenach otwartych, spowodowane przez publiczność, personel targowy czy Wystawcę.
 6. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów p-poż obowiązujących na terenach targowych, a w szczególności zakazu wykonywania wszelkich prac związanych z instalacją elektryczną należącą do Organizatora
 7. Zobowiązuje się Wystawcę do natychmiastowego zgłoszenia Organizatorowi wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowości mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo ludzi i mienia.
 8. W razie większego poboru energii elektrycznej przez Wystawcę niż wynika to ze zgłoszenia, Organizator ma prawo do wyłączenia prądu, ze względów bezpieczeństwa.
 9. Przejścia pomiędzy powierzchniami wystawienniczymi (stoiskami) przez cały czas trwania targów oraz w czasie montażu i demontażu muszą pozostawać nie zablokowane.
 10. Wystawca prowadzi działalność reklamową i handlową w obrębie własnego stoiska w taki sposób by nie zakłócać działalności innym wystawcom.
 11. Wystawca zobowiązuje się nie blokować swoimi samochodami dróg dojazdowych do terenów targowych, dróg wewnętrznych, wejść i wyjść.

§ 7. Udostępnienie targów wystawcom i publiczności

12. Tereny targowe udostępniane są publiczności w dniach targowych piątek, sobota, niedziela w godz. od 10:00 do 22:00

13. .Na tereny targowe mogą wjeżdżać wyłącznie samochody posiadające odpowiednie przepustki.

§ 9. Wydawnictwa reklamowe, prasa, kolportaż

1. Targi są obsługiwane tylko przez dziennik lokalny „Życie Częstochowskie

2. Kolportaż wydawnictw i ulotek reklamowych dotyczących firm i osób nie biorących udziału w targach jest zabroniony.

3. Kolportaż wydawnictw i ulotek reklamowych Wystawca prowadzi we własnym zakresie.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie sprawy dotyczące organizacji targów i realizacji zleceń nie ujęte w Karcie Zgłoszenia, umowie lub w Regulaminie Targów, należy uzgadniać bezpośrednio z Organizatorem. Biuro Targów:

Komisarz Targów: Teresa Szajer

 1. Wszelkie reklamacje Wystawców należy zgłaszać pisemnie na adres Organizatora w terminie 3 dni od daty zakończenia Targów.

Adres: Firma BTG; 42-280 Częstochowa , ulica Drzewna 48

 1. Z chwilą złożenia przez Wystawców Karty Zgłoszeniowej następuje przyjęcie niniejszego regulaminu.
 2. Sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 4. Numer konta bankowego na które należy dokonać wpłaty jest umieszczony na fakturach proformy.

REGULAMIN KONKURSU OGÓLNY

dotyczy: konkursów, eventów, głosowań i innych organizowanych przez Życie Częstochowy wydarzeń.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym przez wydawce Życia Częstochowy i powiatu firmę B.T.G Teresa Szajer. (dalej “Konkurs”).
2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540 z póź. zm).
3. Organizatorem Konkursu jest Życie Częstochowy i Powiatu, 42-200 Częstochowa , Al.N.M.P 51

Komisja

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a tym samym wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Konkursowej.

Zasady uczestnictwa w Konkursie

Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna spełnić wszystkie warunki zawarte w szczegółowym regulaminie danego konkursu .

Jeżeli nie ma szczegółowego regulaminu to obowiązuje regulamin ogólny.
Głosowanie

Wszystkie systemy głosowania  internetowego podlegają weryfikacji przez system komputerowy. Jeżeli system stwierdzi naruszanie prawidłowości głosowania/np. stosowanie zmiennego IP/ wtedy następuje odejmowanie punktów automatycznie.

Przy stwierdzeniu notorycznego naruszania regulaminu – jest możliwe wyłączenie danej osoby z głosowania/plebiscytu/ bez uprzedniego powiadomienia.

Nagrody

1. Nagrody ,które są w Konkursie należy wpisać do regulaminu.
2. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie aktualnymi przepisami prawa podatkowego. Jednostkowa wartość nagrody nie przekracza 760 zł.

zgodnie z aneksem Nr 1.

Zasady przyznawania nagród

1. Spośród Uczestników Konkursu, którzy przyślą do dnia określonego w regulaminu (decyduje data stempla pocztowego) kupony konkursowe Komisja Konkursowa wybierze Laureatów którzy spełniają wszystkie warunki regulaminu : –

Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
2. Laureatami Konkursu nie mogą być pracownicy ani rodziny pracowników Organizatora i współorganizatora Konkursu. Ogłoszenie listy Laureatów nastąpi poprzez :

– telefonicznie w dniu losowania nagród

Wydanie Nagród

1. Nagrody zostaną wydane Laureatom:

– pocztową przesyłką poleconą (Poczta Polska) za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez każdego z Laureatów w kuponie konkursowym. Wysyłka zostanie zrealizowana w ciagu 7 dni roboczych od momentu ogłoszenia Laureatów w dzienniku

-osobiście w redakcji Życia Częstochowy i powiatu , 42-200 Częstochowa, Al.N.M.P 51

 1. W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie odbierze Nagrody w ustalonym siedmiu dni , dana Nagroda przepada i pozostanie w dyspozycji Organizatora.3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.Dane osobowe1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu wydania nagród Laureatom Konkursu.
  2. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania.
  3. Odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie Nagrody.
  4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do zrealizowania konkursu.
  5.Laureat nie może scedować nagrody na inne osoby.
  Postępowanie reklamacyjne1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie, na adres Organizatora – Życie Częstochowy i Powiatu , 42-200 Częstochowa, Al.N.M.P 51 z dopiskiem „Konkurs. Reklamacja” wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem imienia, nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa, na podstawie Regulaminu, w terminie 7 dni, od daty rozstrzygnięcia Konkursu..
  3. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.Postanowienia Końcowe1. Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Organizatora www.zycieczestochowy.pl
  2. Kupon konkursowy zamieszczony w gazecie Życie Częstochowy i Powiatu
  2. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
  3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

4.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyn.

 

 

REGULAMIN KONKURSU MIDEX
KONKURS Wygraj Kosz Wyrobów Zakładu Midex o wartości 120 zł

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) określa warunki uczestnictwa
w konkursie organizowanym przez wydawce Życia Częstochowy i powiatu
firmę B.T.G Teresa Szajer. (dalej “Konkurs”).
2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201,
poz.1540 z póź. zm).
3. Organizatorem Konkursu jest Życie Częstochowy i Powiatu, 42-200
Częstochowa , Al.N.M.P 51.

KOMISJA

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a tym
samym wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję
konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej
wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem
powołania Komisji Konkursowej.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna spełnić
wszystkie warunki zawarte w szczegółowym regulaminie danego konkursu .

Jeżeli nie ma szczegółowego regulaminu to obowiązuje regulamin ogólny.

NAGRODY

1. Nagrody ,które są w Konkursie należy wpisać do regulaminu.
2. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
aktualnymi przepisami prawa podatkowego. Jednostkowa wartość nagrody nie
przekracza 760 zł.

zgodnie z aneksem Nr 1.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Spośród Uczestników Konkursu, którzy zgłoszą się do konkursu , dnia określonego w
regulaminu  Laureatów którzy spełniają wszystkie warunki
regulaminu : –

Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
2. Laureatami Konkursu nie mogą być pracownicy ani rodziny pracowników
Organizatora i współorganizatora Konkursu. Ogłoszenie listy Laureatów
nastąpi poprzez :

*

podanie informacji (lista Laureatów) na stronie www.zycieczestochowy.pl[1]

-zostanie ogłoszone na facebook

WYDANIE NAGRÓD

1. Nagrody zostaną wydane Laureatom:

-osobiście w redakcji Życia Częstochowy i powiatu , 42-200 Częstochowa,
Al.N.M.P 51

*

W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie odbierze Nagrody w ustalonym
siedmiu dni , dana Nagroda przepada i pozostanie w dyspozycji
Organizatora.

3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa podatkowego.

DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach
niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu
wydania nagród Laureatom Konkursu.
2. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i
ich poprawiania.
3. Odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie Nagrody.
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 ze zm.). Dane osobowe będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do
zrealizowania konkursu.
5.Laureat nie może scedować nagrody na inne osoby.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie,
na adres Organizatora – Życie Częstochowy i Powiatu , 42-200
Częstochowa, Al.N.M.P 51 z dopiskiem „Konkurs. Reklamacja” wraz z opisem
reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem imienia,
nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika. O zachowaniu terminu do
wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje
złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa, na
podstawie Regulaminu, w terminie 7 dni, od daty rozstrzygnięcia
Konkursu..
3. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem
poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Organizatora
www.zycieczestochowy.pl [1]
2. Kupon konkursowy zamieszczony w gazecie Życie Częstochowy i Powiatu
2. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu
rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.

4.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania
przyczyn.

 

 

 

Regulamin konkursu “Częstochowa 2080

Czas trwania konkursu: 15.12. – 19.12.

 1. Organizatorem konkursu jest Życie Częstochowy i powiatu
 2. Nagrodą w konkursie są: bilety na spektakle „SPA, czyli Salon Ponętnych Alternatyw” lub “Sefie.com.pl”.
 3. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu w komentarzu opis naszego miasta w przyszłości.
 4. Miło nam będzie, jeśli polubicie profil Życie Częstochowy i powiatu na Facebooku.
 5. Zachęcam również do polubienia i udostępnienia zdjęcia konkursowego.
 6. Wyniki zostaną ogłoszone w 20 grudnia na fanpage Życie Częstochowy i powiatu.
 7. Nagrodę należy odebrać w ciągu siedmiu dni roboczych od ogłoszenia wyników.
 8. Wyboru zwycięzcy dokona komisja konkursowa.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo zorganizowania dodatkowego głosowania, jeśli redakcyjna komisja konkursowa nie rozstrzygnie konkursu.
 10. Uczestnik biorący udział w konkursie i akceptujący regulamin, oświadcza, że jest autorem stworzonego wpisu i ma do niego pełne prawo.
 11. Uczestnik akceptując regulamin, wyraża zgodę na wykorzystanie jego wypowiedzi (w całości lub we fragmencie) w celu stworzenia opowiadania wigilijnego.
 12. Konkurs organizowany jest na terenie Polski.
 13. Uczestnikiem konkursu może być osoba, która ukończyła 18 lat, posiada profil w serwisie facebook.com.
 14. Warunkiem bezwzględnym do uczestnictwa w konkursie i otrzymania jest posiadanie profilu z danymi zgodnymi z prawdą.
 15. Nie można przekazywać nagród na rzecz innych osób oraz wymieniać nagrody rzeczowej na jej wartość pieniężną u Organizatora.
 16. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencji przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.
 17. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie przesłanych zdjęć do celów związanych z konkursem.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu.

 

 

Regulamin konkursu “Modne dziecko”

Czas trwania konkursu: 21.11. – 1.12.

 1. Organizatorem konkursu jest Życie Częstochowy i powiatu
 2. Nagrodą w konkursie są: gra skojarzenia, drewniana tablica, grający mikrofon oraz perkusja dziecięca.
 3. Zadanie konkursowe polega na wysłaniu pod wpisem konkursowym zdjęcia obrazującego stylizację dziecka lub mamy i dziecka
 4. Miło nam będzie, jeśli polubicie profil Życie Częstochowy i powiatu na Facebooku.
 5. Zachęcam również do polubienia i udostępnienia zdjęcia konkursowego.
 6. Konkurs trwa od 21 listopada do 1 grudnia do godziny 9.00.
 7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 1 grudnia na fanpage Życie Częstochowy i powiatu.
 8. Wyboru zwycięzcy dokona komisja konkursowa.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo zorganizowania dodatkowego głosowania, jeśli redakcyjna komisja konkursowa nie rozstrzygnie konkursu.
 10. Uczestnik biorący udział w konkursie i akceptujący regulamin, oświadcza, że ma pełne prawa do zamieszczonych przez niego zdjęć.
 11. Zwycięzca zgadza się, aby organizator przekazał jego dane teleadresowe sponsorowi nagrody, w celu dostarczenia nagrody.
 12. Dane teleadresowe muszą zostać podane w terminie do 3 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 13. Konkurs organizowany jest na terenie Polski.
 14. Uczestnikiem konkursu może być osoba, która ukończyła 18 lat, posiada profil w serwisie facebook.com.
 15. Warunkiem bezwzględnym do uczestnictwa w konkursie i otrzymania jest posiadanie profilu z danymi zgodnymi z prawdą.
 16. Nie można przekazywać nagród na rzecz innych osób oraz wymieniać nagrody rzeczowej na jej wartość pieniężną u Organizatora.
 17. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencji przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.
 18. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie przesłanych zdjęć do celów związanych z konkursem.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu.

 

REGULAMIN KONKURSU – Wyjątkowy Prezent POSTANOWIENIA OGÓLNE
REGULAMIN KONKURSU OGÓLNY

dotyczy: konkursów ,eventów i innych organizowanych przez Życie
Częstochowy imprez.

*Postanowienia ogólne*

1. Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) określa warunki uczestnictwa
w konkursie organizowanym przez wydawce Życia Częstochowy i powiatu
firmę B.T.G Teresa Szajer. (dalej “Konkurs”).
2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201,
poz.1540 z póź. zm).
3. Organizatorem Konkursu jest Życie Częstochowy i Powiatu, 42-200
Częstochowa , Al.N.M.P 51*.

4.Minimalna wartość nagrody 100zł
*

*Komisja*

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a tym
samym wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję
konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej
wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem
powołania Komisji Konkursowej.

*Zasady uczestnictwa w Konkursie*

Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna spełnić
wszystkie warunki zawarte w szczegółowym regulaminie danego konkursu .

Jeżeli nie ma szczegółowego regulaminu to obowiązuje regulamin ogólny.

*Nagrody*

1. Nagrody ,które są w Konkursie należy wpisać do regulaminu.
2. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
aktualnymi przepisami prawa podatkowego. Jednostkowa wartość nagrody nie
przekracza 760 zł.

zgodnie z aneksem Nr 1.

*Zasady przyznawania nagród*

1. Spośród Uczestników Konkursu, którzy przyślą do dnia określonego w
regulaminu (decyduje data stempla pocztowego) kupony konkursowe Komisja
Konkursowa wybierze Laureatów którzy spełniają wszystkie warunki
regulaminu : –

Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
2. Laureatami Konkursu nie mogą być pracownicy ani rodziny pracowników
Organizatora i współorganizatora Konkursu. Ogłoszenie listy Laureatów
nastąpi poprzez :

*

podanie informacji (lista Laureatów) na stronie
www.zycieczestochowy.pl, Facebooku lub w gazecie Życie Częstochowy i
powiatu. lub

telefonicznie w dniu losowania nagród

*Wydanie Nagród*

1. Nagrody zostaną wydane Laureatom:

– pocztową przesyłką poleconą (Poczta Polska) za potwierdzeniem odbioru
na adres wskazany przez każdego z Laureatów w kuponie konkursowym.
Wysyłka zostanie zrealizowana w ciągu 7 dni roboczych od momentu
ogłoszenia Laureatów w dzienniku

-osobiście w redakcji Życia Częstochowy i powiatu , 42-200 Częstochowa,
Al.N.M.P 51 lub w siedzibie sponsora.

2.

W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie odbierze Nagrody w ustalonym
terminie siedmiu dni , dana Nagroda przepada i pozostanie w
dyspozycji Organizatora.

3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa podatkowego.

*Dane osobowe*

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach
niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu
wydania nagród Laureatom Konkursu.
2. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do
nich i ich poprawiania.
3. Odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie Nagrody.
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe będą wykorzystywane tylko i
wyłącznie do zrealizowania konkursu.
5.Laureat nie może scedować nagrody na inne osoby.
*Postępowanie reklamacyjne*

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na
piśmie, na adres Organizatora – Życie Częstochowy i Powiatu , 42-200
Częstochowa, Al.N.M.P 51 z dopiskiem „Konkurs. Reklamacja” wraz z
opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem
imienia, nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika. O zachowaniu
terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa, na
podstawie Regulaminu, w terminie 7 dni, od daty rozstrzygnięcia
Konkursu..
3. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem
poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.

*Postanowienia Końcowe*

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Organizatora
www.zycieczestochowy.pl
2. Kupon konkursowy zamieszczony w gazecie Życie Częstochowy i Powiatu
2. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu
rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.

4.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu, sposób wyłaniania zwycięzców oraz przekazania nagród.
2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych
(Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540 z póź. zm).
3. Organizatorem Konkursu jest “Życie Częstochowy” – działając za zgodą i wiedzą właściciela firmy Wyjątkowy Prezent.
4. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od dnia 30 czerwca do 11 lipca.
5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem Facebook,
ani jego właścicielem czy administratorem. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs.
6. Osoba przystępująca do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu staje się jego uczestnikiem
i tym samym akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu.
7. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna („Uczestnik”), zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
która jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności
prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub
przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
8. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorów
w celu realizacji Konkursu w tym publikację swoich danych na fanpage’u.
9. Każdy Uczestnik może w Konkursie używać tylko jednego konta w serwisie Facebook. Zakładanie fikcyjnych kont,
złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszanie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, upoważnia Organizatora do wyłączenia
Uczestnika z Konkursu i powoduje utratę prawa do nagrody.
10. Aby mieć szansę na wygranie nagrody, należy odpowiedzieć na pytanie: który prezent chciałbyś wygrać i dlaczego?
11 Spośród wszystkich biorących udział w Konkursie, komisja konkursowa wyłoni zwycięzców.
12. Zwycięzcy otrzymają nagrody (Dla Niego – Poszalej w Symulatorze Wyścigowym, Dla Niej – Masaż Relaksacyjny, Degustacja Win –
Warsztaty z Sommelierem).
13. W sumie w konkursie wygrywają trzy osoby.
14. Wydanie nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie aktualnymi przepisami prawa podatkowego.
Jednostkowa wartość nagrody nie przekracza 760 zł.
15. Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
z dnia 26 lipca 1991 roku.
16. Wyniki konkursu zostaną podane do 7 dni po zakończeniu konkursu.
17. Z udziału w konkursie zostaną wykluczone odpowiedzi, które nie są związane z tematem konkursu, są obraźliwe, zawierają w sobie mowę nienawiści.
18 Zwycięzcy zobowiązani są do podania danych niezbędnych do wydania nagrody,
takich jak imię i nazwisko oraz adres do korespondencji (ulica, numer domu i mieszkania – jeżeli jest, kod pocztowy, miasto, numer telefonu kontaktowego)
w terminie 7 dni od opublikowania wyników konkursu.
19. Nagrody rzeczowe w Konkursie nie podlegają wymianie na ich ekwiwalent pieniężny.
20. Uczestnictwo w konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny.

REGULAMIN KONKURSU – Do wygrania bilet do filharmonii Czestochowa – Teatr Narodowy Opery i Balet z Odessy
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) okreœla warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą bilet: Teatr Narodowy Opery i Balet z Odessy
2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540 z póŸ. zm).
3. Organizatorem Konkursu jest Życie Częstochowy i Powiatu, 42-200 Częstochowa , Al.NMP 51
4. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Osoba przystępująca do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej “Uczestnik”) staje siê jego uczestnikiem i tym samym akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
6. Uczestnikiem Konkursu, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz rodziny pracowników Życia Częstochowy i Powiatu oraz współorganizatora konkursu firma Agencja Brussa
8. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.

Komisja
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a tym samym wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powo³ła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Konkursowej.

Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna:
– wpisać w komentarzu odpowiednie hasło podane przez organizatora.
– polubic Fan page organizatora i współorganizatora konkursu.
– mogą udostęnic konkurs na swojej tablicy Facebooka.
Serwis Facebook nie jest organizatorem konkursu ani takze nie jest z nim związany.

 

Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są :
biletyna: Teatr Narodowy Opery i Balet z Odessy
2. Wartość nagrody wynosi: 90 x 2 = 180 zł
3. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie aktualnymi przepisami prawa podatkowego. Jednostkowa wartość nagrody nie przekracza 760 zł.

 

Zasady przyznawania nagród

1. Spośród Uczestników Konkursu, którzy wezmą udział w konkursie Komisja Konkursowa wybierze Laureatów którzy spełniają wszystkie warunki regulaminu : wyniki zostaną podane w dniu 17.03.2017 na fanpage Życia Częstochowy i Powiatu.
Nie ma znaczenia kolejnosć zgłoszeñ.
2. Laureatami Konkursu nie mogą być pracownicy ani rodziny pracowników Organizatora i współorganizatora Konkursu. Ogłoszenie listy Laureatów nastąpi poprzez
– podanie informacji na fanpage Życia Czêstochowy i Powiatu.

Wydanie Nagród

1. Nagrody zostaną wydane Laureatom:
-osobiœcie w redakcji Życia Czêstochowy i powiatu , 42-200 CzĘstochowa, Al.NMP 51
2.W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie odbierze Nagrody w ustalonym terminie, dana Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.
3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.

Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane bêdą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególnoœci w celu wydania nagród Laureatom Konkursu.
2. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania.
3. Odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie Nagrody.
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do zrealizowania konkursu.
5.Laureat nie może scedować nagrody na inne osoby.

Postêpowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie, na adres Organizatora – Życie Czêstochowy i Powiatu , 42-200 Czêstochowa, ANMP 51 z dopiskiem „Konkurs. Reklamacja” wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem imienia, nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa, na podstawie Regulaminu, w terminie 7 dni, od daty rozstrzygnięcia Konkursu..
3. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.

Postanowienia Koñcowe

1. Regulamin Konkursu dostêpny jest w biurze Organizatora www.zycieczestochowy.pl
2. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane bêdą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje siê przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
4.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
5. Wziêcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

REGULAMIN KONKURSU – Do wygrania voucher na kurs prawa jazdy.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) okreœla warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazw¹: “Voucher na kurs prawa jazdy kat.B ”
2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540 z póŸ. zm).
3. Organizatorem Konkursu jest Życie Częstochowy i Powiatu, 42-200 Częstochowa , Al.NMP 51
4. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Osoba przystępująca do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej “Uczestnik”) staje siê jego uczestnikiem i tym samym akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
6. Uczestnikiem Konkursu, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz rodziny pracowników Życia Częstochowy i Powiatu oraz współorganizatora konkursuOSKSAFETYCAR
8. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.

Komisja
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a tym samym wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powo³ła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Konkursowej.

Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna:
– wpisać w komentarzu odpowiednie hasło podane przez organizatora.
– polubic Fan page organizatora i współorganizatora konkursu.
– mogą udostęnic konkurs na swojej tablicy Facebooka.
Serwis Facebook nie jest organizatorem konkursu ani takze nie jest z nim związany.

 

Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są :
– Voucher na kurs prawa jazdy kat.B
2. Wartość nagrody wynosi: 300 zł
3. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie aktualnymi przepisami prawa podatkowego. Jednostkowa wartość nagrody nie przekracza 760 zł.

 

Zasady przyznawania nagród

1. Spośród Uczestników Konkursu, którzy wezmą udział w konkursie Komisja Konkursowa wybierze Laureatów którzy spełniają wszystkie warunki regulaminu : wyniki zostaną podane w dniu 3.02.2017 na fanpage Życia Częstochowy i Powiatu.
Nie ma znaczenia kolejnosć zgłoszeñ.
2. Laureatami Konkursu nie mogą być pracownicy ani rodziny pracowników Organizatora i współorganizatora Konkursu. Ogłoszenie listy Laureatów nastąpi poprzez
– podanie informacji na fanpage Życia Czêstochowy i Powiatu.

Wydanie Nagród

1. Nagrody zostaną wydane Laureatom:
-osobiœcie w redakcji Życia Czêstochowy i powiatu , 42-200 CzĘstochowa, Al.NMP 51
2.W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie odbierze Nagrody w ustalonym terminie, dana Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.
3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.

Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane bêdą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególnoœci w celu wydania nagród Laureatom Konkursu.
2. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania.
3. Odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie Nagrody.
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do zrealizowania konkursu.
5.Laureat nie może scedować nagrody na inne osoby.

Postêpowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie, na adres Organizatora – Życie Czêstochowy i Powiatu , 42-200 Czêstochowa, ANMP 51 z dopiskiem „Konkurs. Reklamacja” wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem imienia, nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa, na podstawie Regulaminu, w terminie 7 dni, od daty rozstrzygnięcia Konkursu..
3. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.

Postanowienia Koñcowe

1. Regulamin Konkursu dostêpny jest w biurze Organizatora www.zycieczestochowy.pl
2. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane bêdą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje siê przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
4.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
5. Wziêcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

REGULAMIN KONKURSU

*Postanowienia ogólne*

1. Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) określa warunki uczestnictwa
w konkursie organizowanym pod nazwą: „Płyta – Randka z przeznaczeniem”
dla trzech osób

2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201,
poz.1540 z póź. zm).
3. Organizatorem Konkursu jest Życie Częstochowy i Powiatu, 42-200
Częstochowa , ANMP

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a tym
samym wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję
konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej
wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem
powołania Komisji Konkursowej.

*Zasady uczestnictwa w Konkursie*

1. Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna Warunki
uczestnictwa w konkursie:

– można polubić profil Życia oraz sponsora konkursu

– można udostępnić konkurs

– wpisanie w komentarzu: Targi Szolne 10 luty Galeria Jurajska

*Nagrody*

1. Nagrodami w Konkursie są trzy płyty „Randka z przeznaczeniem „
robgitarnik
2. Wartość nagrody wynosi:100zł
3. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
aktualnymi przepisami prawa podatkowego. Jednostkowa wartość nagrody nie
przekracza 760 zł.

zgodnie z aneksem Nr 1
*Zasady przyznawania nagród*

1. Spośród Uczestników Konkursu, którzy przyślą do dnia do 5 lutego 2017
rok e Komisja Konkursowa wybierze Laureatów którzy spełniają wszystkie
warunki regulaminu : można polubić profil Życia oraz sponsora konkursu

– można udostępnić konkurs

– wpisanie w komentarzu: Targi Szolne 10 luty Galeria Jurajska w dniu 6
lutego 2017roku.

Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
2. Laureatami Konkursu nie mogą być pracownicy ani rodziny pracowników
Organizatora i współorganizatora Konkursu. Ogloszenie listy Laureatów
nastąpi poprzez :

*

podanie informacji (lista Laureatów) na stronie www.zycieczestochowy.pl

*Wydanie Nagród*

1. Nagrody zostaną wydane Laureatom:

-osobiście w redakcji Życia Częstochowy i powiatu , 42-200 Częstochowa,
ANMP 51

2.

W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie odbierze Nagrody w ustalonym
-trzy dniowym terminie, dana Nagroda pozostanie w dyspozycji
Organizatora.
3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa podatkowego.

*Dane osobowe*

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach
niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu
wydania nagród Laureatom Konkursu.
2. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do
nich i ich poprawiania.
3. Odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie Nagrody.
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe będą wykorzystywane tylko i
wyłącznie do zrealizowania konkursu.
5.Laureat nie może scedować nagrody na inne osoby.
*Postępowanie reklamacyjne*

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na
piśmie, na adres Organizatora – Życie Częstochowy i Powiatu , 42-200
Częstochowa, ANMP 51 z dopiskiem „Konkurs. Reklamacja” wraz z opisem
reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem imienia,
nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika. O zachowaniu terminu do
wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje
złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa, na
podstawie Regulaminu, w terminie 7 dni, od daty rozstrzygnięcia
Konkursu..
3. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem
poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.

*Postanowienia Końcowe*

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Organizatora
www.zycieczestochowy.pl
2. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu
rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.

4.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
REGULAMIN KONKURSU – Zaproszenie na bal Karnawałowy dla dwóch osób do restauracji Avangarda w Poczesnej.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) okreœla warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazw¹: „Zaproszenie na bal Karnawałowy dla dwóch osób do restauracji Avangarda w Poczesnej”.
2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540 z póŸ. zm).
3. Organizatorem Konkursu jest Życie Częstochowy i Powiatu, 42-200 Częstochowa , Al.NMP 51
4. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Osoba przystępująca do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej “Uczestnik”) staje siê jego uczestnikiem i tym samym akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
6. Uczestnikiem Konkursu, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz rodziny pracowników Życia Częstochowy i Powiatu oraz współorganizatora konkursu retsuracja Avangarda
8. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.

Komisja
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a tym samym wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powo³ła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Konkursowej.

Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna:
– wpisać w komentarzu odpowiednie hasło podane przez organizatora.
– polubic Fan page organizatora i współorganizatora konkursu.
– mogą udostęnic konkurs na swojej tablicy Facebooka.
Serwis Facebook nie jest organizatorem konkursu ani takze nie jest z nim związany.

 

Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są :
– Zaproszenie na bal Karnawałowy dla dwóch osób do restauracji Avangarda w Poczesnej.
2. Wartość nagrody wynosi: 240 zł
3. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie aktualnymi przepisami prawa podatkowego. Jednostkowa wartość nagrody nie przekracza 760 zł.

 

Zasady przyznawania nagród

1. Spośród Uczestników Konkursu, którzy wezmą udział w konkursie Komisja Konkursowa wybierze Laureatów którzy spełniają wszystkie warunki regulaminu : wyniki zostaną podane w dniu 27.01.17r na fanpage Życia Częstochowy i Powiatu.
Nie ma znaczenia kolejnosć zgłoszeñ.
2. Laureatami Konkursu nie mogą być pracownicy ani rodziny pracowników Organizatora i współorganizatora Konkursu. Ogłoszenie listy Laureatów nastąpi poprzez
– podanie informacji na fanpage Życia Czêstochowy i Powiatu.

Wydanie Nagród

1. Nagrody zostaną wydane Laureatom:
-osobiœcie w redakcji Życia Czêstochowy i powiatu , 42-200 CzĘstochowa, Al.NMP 51
2.W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie odbierze Nagrody w ustalonym terminie, dana Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.
3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.

Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane bêdą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególnoœci w celu wydania nagród Laureatom Konkursu.
2. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania.
3. Odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie Nagrody.
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do zrealizowania konkursu.
5.Laureat nie może scedować nagrody na inne osoby.

Postêpowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie, na adres Organizatora – Życie Czêstochowy i Powiatu , 42-200 Czêstochowa, ANMP 51 z dopiskiem „Konkurs. Reklamacja” wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem imienia, nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa, na podstawie Regulaminu, w terminie 7 dni, od daty rozstrzygnięcia Konkursu..
3. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.

Postanowienia Koñcowe

1. Regulamin Konkursu dostêpny jest w biurze Organizatora www.zycieczestochowy.pl
2. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane bêdą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje siê przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
4.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
5. Wziêcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
Regulamin losowania bukietu na Facebook’u

*

*

1. ORGANIZATOR LOSOWANIA

Firma BTG – wydawca gazety “Życie Częstochowy i Powiatu”,
Częstochowa, Al. NMP 51

*

2. OKRES I WARUNKI LOSOWANIA

*

Wygraj bukiet dla swojej babci lub dziadka!

Sponsorem konkursu jest kwiaciarnia na Ryneczku box nr 71, wejście
od strony ulicy Lelewela.

Aby wygrać wystarczy wpisać imię babci lub dziadka w komentarz oraz
można udostępnić zdjęcie konkursowe.

Osoba, która wygra, musi podać adres obdarowanej osoby a Życie
Częstochowy osobiście zawiezie prezent pod wskazany adres.
Wyniki 20.01.2017r. godzina 10:00

*

Losowanie odbyło się dnia 20.01.2017r., o godzinie 10.00. W
losowaniu wzięli udział wszyscy użytkownicy, którzy opublikowali
post na swojej tablicy.

Konkurs skierowany jest do babć i dziadków, którzy ukończyli 50 lat
i obecnie mieszkają na terenie Częstochowy lub powiatu
częstochowskiego.

*

Każdy uczestnik losowania oświadcza swoją pełnoletność (ukończone 18
lat). Losowanie skierowane jest do obywateli Europy. W przypadku
obywateli z poza Europy, informujemy, że obejmują ich przepisy
europejskie. Promocja jest ważna dla wszystkich krajów dostawy,
które udostępnia strona internetowa. Uczestnictwo jest uzasadnione
prawidłowym wypełnieniem formularza wyświetlonego na specjalnych
postach na Facebooku. Każdy uczestnik może wziąć udział w losowaniu
tylko raz. Osoby, które podadzą fałszywe lub niekompletne dane albo
dokonają próby oszustwa, zostaną zdyskwalifikowane z losowaniu.

*

3. NAGRODA, WARUNKI, ZASADY WYMIANY

Zwycięzca losowania zostanie ogłoszony publicznie na profilu
Facebook’a Życia Częstochowy i powiatu. Zwycięzca ma prawo odrzucić
nagrodę. Nie ma prawa do wymiany nagrody za jej wartość pieniężną
lub przekazania jej osobie trzeciej. W przypadku, gdy skontaktowanie
się ze zwycięzcą, nie będzie możliwe w przeciągu 5 dni od dnia
losowania, nagroda zostanie anulowana. Życie Częstochowy i powiatu
skontaktuje się ze zwycięzcą za pomocą poczty elektronicznej e-mail.
Zwycięzca udostępni firmie Życie Częstochowy i powiatu prawo do
wykorzystania jego danych osobowych. Imię i nazwisko, narodowość,
miejsce zamieszkania, wysłany bukiet i własne zdjęcie, zostaną
opublikowane na kanałach promocyjnych Życie Częstochowy i powiatu:
media społecznościowe, strona internetowa oraz newslettery, w celu
udowodnienia, że promocja jest prawdziwa.

Nagroda obejmuje:

1 bukiet

Nagroda nie obejmuje:

Wazonu

Żadnego innego dodatkowego produkt

*

*

4. OGRANICZENIA

W losowaniu nie mogą wziąć udziału następujące osoby oraz ich
rodzina do drugiego stopnia pokrewieństwa (włącznie): (i) Osoby
fizyczne związane lub zatrudnienie przez jakąkolwiek jednostkę
prawną związaną z Życiem Częstochowy i powiatu(ii) Osoby fizyczne,
które mają udział pośredni lub bezpośredni w kapitale Życie
Częstochowy . (iii) Każda inna osoba fizyczna, które brała udział
pośredni, lub bezpośredni w losowaniu nagrody, lub w bezpośredniej
lub pośredniej organizacji i rozwoju tego konkursu (agencja, firmy,
współpracownicy etc.)

*

5. WYŁĄCZNOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Życie Częstochowy nie ponosi odpowiedzialności prawnej w żadnym
wypadku i okolicznościach, które mogą przeszkodzić w udziale w
losowaniu lub wykorzystaniu pełnym, lub połowicznym wygranej
nagrody. Życie Częstochowy i powiatu nie jest odpowiedzialna za
poniższe przypadki:

– Modyfikacja i/lub zmiany ustalonych warunków nagrody, zrealizowane
przez zwycięzcę.

– Możliwe opóźnienia w dostawie kwiatów, spowodowane przez osoby trzecie

– Szkody każdej natury, które zostaną wyrządzone z powodu
tymczasowego braku dostępności lub połączenia z siecią
telekomunikacyjną, lub mediami społecznościowymi.

– Niedozwolone, nieuważne, niezgodne z prawem wykorzystanie nagrody.

– Szkody wyrządzone przez osoby trzecie, które mogą mieć wpływ na
rozwój uczestnictwa w konkursie lub wykorzystanie nagrody.

– Przypadki siły wyższej, które mogą zaszkodzić rozwojowi
uczestnictwa lub wykorzystaniu nagrody.

W przypadku, gdy losowanie nie będzie mogło zostać zrealizowane z
powodu wykrytego oszustwa, technicznych błędów lub każdego innego
motywu, który jest poza kontrolą Życia Częstochowy i powiatu ma
wpływ na normalny rozwój konkursu, Życie Częstochowy i powiatu ma
prawo zakomunikować anulację, modyfikację albo zawieszenie losowania.

*

Życie Częstochowy i powiatu ma prawo zmodyfikować warunki tego
losowania w każdym momencie, tylko z powodów sprawiedliwych i
uzasadnionych, komunikując nowe warunki konkursu, warunki anulowania
konkursu, z uwzględnieniem wczesnego powiadomienia.

*

*

6. PYTANIA

Wszystkie pytania i wątpliwości prosimy kierować pod adres
e-mailt.szajer@zycie.czest.pl

REGULAMIN KONKURSU – zaproszenie na Sylwestra we Wrzosowym Dworze.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) okreœla warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazw¹: „Zaproszenie na Sywestra w Stylu Bonda we Wrzosowym Dworze”.
2. Konkurs nie jest gr¹ hazardow¹ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540 z póŸ. zm).
3. Organizatorem Konkursu jest ¯ycie Czêstochowy i Powiatu, 42-200 Czêstochowa , Al.NMP 51
4. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Osoba przystêpuj¹ca do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej “Uczestnik”) staje siê jego uczestnikiem i tym samym akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
6. Uczestnikiem Konkursu, mo¿e byæ wy³¹cznie pe³noletnia osoba fizyczna, zamieszka³a na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. W Konkursie nie mog¹ braæ udzia³u pracownicy oraz rodziny pracowników ¯ycia Czêstochowy i Powiatu oraz wspó³organizatora konkursu Wrzosowy Dwór
8. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.

Komisja
Celem zapewnienia prawid³owej organizacji i przebiegu Konkursu, a tym samym wy³onienia Laureatów Konkursu, Organizator powo³a komisjê konkursow¹ (dalej „Komisja Konkursowa”). W sk³ad Komisji Konkursowej wejd¹ osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protoko³em powo³ania Komisji Konkursowej.

Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Osoba zainteresowana przyst¹pieniem do Konkursu powinna:
– wpisaæ w komentarzu odpowiednie has³o podane przez organizatora.
– polubic Fan page organizatora i wspó³organizatora konkursu.
– mog¹ udostênic konkurs na swojej tablicy Facebooka.
Serwis Facebook nie jest organizatorem konkursu ani takze nie jest z nim zwi¹zany.

 

Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie s¹ :
– zaproszenie dla jednej osoby na Sylwestra we Wrzosowym Dworze
2. Wartoœæ nagrody wynosi: 249 z³
3. Wydanie Nagród nast¹pi zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie aktualnymi przepisami prawa podatkowego. Jednostkowa wartoœæ nagrody nie przekracza 760 z³.

 

Zasady przyznawania nagród

1. Spoœród Uczestników Konkursu, którzy wezm¹ udzia³ w konkursie Komisja Konkursowa wybierze Laureatów którzy spe³niaj¹ wszystkie warunki regulaminu : wyniki zostan¹ podane zostan¹ w dniu 6.12.2016 roku. na fanpage ¯ycia Czêstochowy i Powiatu.
Nie ma znaczenia kolejnoœæ zg³oszeñ.
2. Laureatami Konkursu nie mog¹ byæ pracownicy ani rodziny pracowników Organizatora i wspó³organizatora Konkursu. Og³oszenie listy Laureatów nast¹pi poprzez
– podanie informacji na fanpage ¯ycia Czêstochowy i Powiatu.

Wydanie Nagród

1. Nagrody zostan¹ wydane Laureatom:
-osobiœcie w redakcji ¯ycia Czêstochowy i powiatu , 42-200 Czêstochowa, Al.NMP 51
2.W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie odbierze Nagrody w ustalonym terminie, dana Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.
3. Nagrody zostan¹ wydane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.

Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane bêd¹ w zakresie i w celach niezbêdnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególnoœci w celu wydania nagród Laureatom Konkursu.
2. Uczestnicy podaj¹ dane dobrowolnie oraz maj¹ prawo dostêpu do nich i ich poprawiania.
3. Odmowa podania danych mo¿e uniemo¿liwiæ wydanie Nagrody.
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników nastêpuje zgodnie z ustaw¹ o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe bêd¹ wykorzystywane tylko i wy³¹cznie do zrealizowania konkursu.
5.Laureat nie mo¿e scedowaæ nagrody na inne osoby.

Postêpowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje w zwi¹zku z Konkursem nale¿y zg³aszaæ na piœmie, na adres Organizatora – ¯ycie Czêstochowy i Powiatu , 42-200 Czêstochowa, ANMP 51 z dopiskiem „Konkurs. Reklamacja” wraz z opisem reklamacji i jej szczegó³owym uzasadnieniem oraz podaniem imienia, nazwiska, dok³adnego adresu Uczestnika. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje z³o¿one po tym terminie nie bêd¹ rozpatrywane.
2. Reklamacje zwi¹zane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa, na podstawie Regulaminu, w terminie 7 dni, od daty rozstrzygniêcia Konkursu..
3. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wys³anym na adres wskazany w reklamacji.

Postanowienia Koñcowe

1. Regulamin Konkursu dostêpny jest w biurze Organizatora www.zycieczestochowy.pl
2. Wszelkie ewentualne spory zwi¹zane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane bêd¹ przez w³aœciwy miejscowo s¹d powszechny.
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje siê przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego.
4.Organizator zastrzega sobie prawo odwo³ania Konkursu bez podania przyczyn.
5. Wziêcie udzia³u w konkursie jest równoznaczne z akceptacj¹ Regulaminu Konkursu.
Regulamin

Kiermasz Bożonarodzeniowy 2016

 

1. Informacje ogólne

1. Miejsce Targów:

Częstochowa, CH AUCHON w Częstochowie Data :15,16,17,18,19 grudnia 2016

Katowice 08,09,10 grudnia 2016

Sosnowiec 08, 09,10,11 grudnia 2016

Mikołów 16,17,18 grudnia 2016

2. Organizator Targów: Firma BTG ,Teresa Szajer wydawca Życia Częstochowy i Powiatu

Wystawca: podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna, która zarezerwowała powierzchnię wystawienniczą na targach zgodnie z zasadami określonymi w § 3 Regulaminu Targów.

3. Powierzchnia wystawiennicza nie zadaszona bez jakiegokolwiek uzbrojenia technicznego, wyposażenia i obsługi.

§ 2.Warunki zgłoszenia udziału w targach:
1. Warunkiem uczestnictwa w targach jest: – odpłatne zarezerwowanie powierzchni wystawienniczej poprzez złożenie ważnej Karty Zgłoszenia – zlecenie lub podpisanie umowy – dokonanie w terminie ustalonych opłat.
2. Za ważną uznaje się tylko to zlecenie, które jest wypełnione i podpisane przez Wystawcę .

§ 3.Realizacja zlecenia
1. Organizator realizuje zlecenie, to znaczy dokonuje rezerwacji powierzchni wystawienniczej na targach oraz dostarcza dodatkowe wyposażenie, na podstawie Karty Zgłoszenia lub zamówienia – umowy złożonej przez

Wystawcę.
2. O lokalizacji stoiska decydują:
a) termin rezerwacji powierzchni wystawienniczej
b) dokonanie ustalonych odpłatności
c) warunki organizacyjno – techniczne.
3. Anulowanie zlecenia Wystawca dokonuje na 30 dni przed pierwszym dniem rozpoczęcia targów w formie pisemnej.
4. Anulowanie zlecenia w terminie krótszym niż 30 dni przed pierwszym dniem targów odbywa się wyłącznie

 

REGULAMIN KONKURSU
Do wygrania słodkie upominki

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) określa warunki uczestnictwa
  w konkursie organizowanym przez wydawce Życia Częstochowy i powiatu
  firmę B.T.G Teresa Szajer. (dalej “Konkurs”).
  2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
  19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201,
  poz.1540 z póź. zm).
  3. Organizatorem Konkursu jest Życie Częstochowy i Powiatu, 42-200
  Częstochowa , Al.N.M.P 51.

KOMISJA

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a tym
samym wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję
konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej
wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem
powołania Komisji Konkursowej.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna spełnić
wszystkie warunki zawarte w szczegółowym regulaminie danego konkursu .

(udział w konkursie jest dobrowolny)

Jeżeli nie ma szczegółowego regulaminu to obowiązuje regulamin ogólny.

NAGRODY
1. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
aktualnymi przepisami prawa podatkowego. Jednostkowa wartość nagrody nie
przekracza 760 zł.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Spośród Uczestników Konkursu, którzy zgłoszą się do konkursu , dnia określonego w
  regulaminu  Laureatów którzy spełniają wszystkie warunki
  regulaminu:

-Uczestnik zamieści zdjęcie w komentarzu

-Uczestnik udostępni konkurs na swoim profilu FB publicznie

-Uczestnik zdobędzie odpowiednią ilość polubień pod zamieszczonym zdjęciem.

Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.

 1. Nagrodę wygrywa 10 Uczestników konkursu, którzy uzyskali najwiekszą ilość polubień pod zamieszczontm zdjęciem.
  3. Laureatami Konkursu nie mogą być pracownicy ani rodziny pracowników
  Organizatora i współorganizatora Konkursu. Ogłoszenie listy Laureatów
  nastąpi poprzez :

podanie informacji (lista Laureatów) na profilu Facebook – Życie Częstochowy

WYDANIE NAGRÓD

 1. Nagrody zostaną wydane Laureatom:

-osobiście w redakcji Życia Częstochowy i powiatu , 42-200 Częstochowa,
Al.N.M.P 51

– Odbiór nagrody wyłącznie w dniu opublikowania wyników tj. 3.12.2020 r. do godziny 15.00. W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie odbierze Nagrody w ustalonym terminie, dana Nagroda przepada i pozostanie w dyspozycji Organizatora.

 1. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
  przepisami prawa podatkowego.

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach
  niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu
  wydania nagród Laureatom Konkursu.
  2. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i
  ich poprawiania.
  3. Odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie Nagrody.
  4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą
  o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
  926 ze zm.). Dane osobowe będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do
  zrealizowania konkursu.
  5.Laureat nie może scedować nagrody na inne osoby.
  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 2. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie,
  na adres Organizatora – Życie Częstochowy i Powiatu , 42-200
  Częstochowa, Al.N.M.P 51 z dopiskiem „Konkurs. Reklamacja” wraz z opisem
  reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem imienia,
  nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika. O zachowaniu terminu do
  wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje
  złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa, na
  podstawie Regulaminu, w terminie 7 dni, od daty rozstrzygnięcia
  Konkursu.
  3. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem
  poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Organizatora
  www.zycieczestochowy.pl[1]
  2. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu
  rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
  3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się
  przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie
  obowiązującego.

4.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania
przyczyn.

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny i organizator nie wymusza

żadnych działan wobec uczestnika konkursu

 

 

Quiz

Kliknij w ikonkę w prawym dolnym rogu quizu,
aby go powiększyć.

Pogoda

Nie daj się zaskoczyć pogodzie! Dzięki naszemu serwisowi będziesz zawsze na bieżąco. Aktualne informacje meteorologiczne dla Częstochowy.