Cztery zadania z dofinansowaniem

07.07.2019

Cztery zadania z dofinansowaniem

Cztery projekty złożone przez gminę Mstów znalazły się na liście rankingowej zadań rekomendowanych do udzielenia pomocy finansowej w ramach marszałkowskiego konkursu „Inicjatywa Sołecka”.

O pomoc finansową ze środków budżetu województwa w ramach konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. W sumie na ten cel zarezerwowano 4,5 mln zł.

W sumie na liście rankingowej znalazło się 238 projektów rekomendowanych do udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego. Dotyczą one m.in. budowy i doposażenia placów zabaw, centrów rekreacji, budowy i remontów: chodników, infrastruktury parkingowej, obiektów małej architektury. Wśród wniosków złożonych przez sołectwa dużym zainteresowaniem cieszyły się także inwestycje związane z rozwojem turystyki, krajoznawstwa i sportu.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w związku z ogłoszeniem przez sejmik roku 2019 Rokiem Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego wsparcie z budżetu województwa obejmuje także organizację licznych wydarzeń związanych z obchodami 100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego oraz działań mających na celu upamiętnienie tej wielkiej rocznicy.

Wśród wybranych projektów znalazły się cztery złożone przez gminę Mstów. Pierwszy dotyczy zagospodarowania terenów zielonych przy stawie w miejscowości Brzyszów.

Zakres prac będzie obejmował wyrównanie terenu, zasianie trawy, wykonanie ogrodzenia wokół stawu (w celu poprawy bezpieczeństwa), utwardzenie kostką brukową ścieżek wokół zbiornika wodnego i altany, a także nasadzenia krzewów. Drugie zadanie dotyczy zagospodarowania terenu rekreacyjnego w miejscowości Siedlec. Prace polegać będą na ogrodzeniu działki, utwardzeniu terenu poprzez wykonanie ścieżek z kostki brukowej oraz doposażenie placu zabaw. Trzeci projekt to doposażenie placu zabaw w miejscowości Zawada oraz zapewnienie bezpieczeństwa bawiącym się tam dzieciom. W ramach inwestycji ma zostać wykonane ogrodzenie placu zabaw. Pojawią się też nowe atrakcje dla najmłodszych. Z kolei ostatnie, czwarte zadanie, to również doposażenie placu zabaw w miejscowości Kuchary oraz zapewnienie bezpieczeństwa bawiącym się tam dzieciom.

  • Katarzyna Gwara
  • zdj. UG Mstów
Najnowsze artykuły