Miasto chce pomóc przedsiębiorcom

25.04.2020

Miasto chce pomóc przedsiębiorcom

Kryzys wywołany epidemią uderza także w samorządy – nie tylko w firmy i ich pracowników. Skutki zastoju w gospodarce przełożą się na znaczny ubytek dochodów Częstochowy, szacowany na ok. 100 mln zł. Miasto podejmuje jednak dalsze działania, aby ulżyć przedsiębiorcom.

Władze Częstochowy proponując ulgi, które pomogą odciążyć finanse przedsiębiorców w czasie kryzysu, oczekują jednocześnie na informacje dotyczące wysokości tych dochodów miasta, które są zależne od transz środków przekazywanych przez Rząd.

Odroczenia w najmach i dzierżawach

Prezydent Częstochowy wydał związane ze stanem epidemii zarządzenie w sprawie ulg dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, dotyczące należności na rzecz miasta z tytułu najmu nieruchomości, dzierżawy lub użytkowania. Na pisemny wniosek podmiotu 50% wspomnianych należności może zostać odroczona lub rozłożona na raty. Ma to dotyczyć sytuacji, gdy nastąpiło czasowe ograniczenie działalności w związku z rządowym rozporządzeniem z 31 marca, spadek przychodów minimum o połowę bądź czasowe zawieszenie działalności gospodarczej. Warunkiem udzielenia ulgi będzie brak zaległości z tytułu wyszczególnionej we wniosku należności na dzień 29 lutego tego roku. Od objętej ulgą należności nie będzie odsetek za zwłokę – za okres od dnia złożenia wniosku do dnia upływu terminu spłaty. Odroczenie terminu płatności należności objętych ulgą nie może przekroczyć 6 miesięcy. Natomiast w przypadku ratalnej spłaty należności będą mogły zostać podzielone na maksymalnie 6 rat. Spłata należności objętych ulgą rozpocznie się od lipca 2020 r.

Czasowe odstąpienie od opłaty prolongacyjnej

Możliwe jest również odstąpienie od naliczania opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód miasta. Odstąpienie od naliczania tej opłaty – zgodnie z przygotowanym projektem uchwały Rady Miasta Częstochowy – miałoby dotyczyć okresu od 14 marca do 30 września tego roku. Projekt trafi na najbliższą sesję Rady Miasta. Samorząd pozbawi się w ten sposób dochodów z tytułu tej opłaty, ale jest to oczywiście uzasadnione sytuacją wielu płatników podatku od nieruchomości, w tym podmiotów gospodarczych.

Przedsiębiorcy i podatnicy mogą liczyć na wsparcie miasta

Wsparcie miasta dla przedsiębiorców i podatników jest każdorazowo przyznawane na wniosek, w oparciu o indywidualną ocenę i realizowane w ramach prawnych pomocy publicznej.

Obecne regulacje dotyczące umów najmu, dzierżawy i użytkowania oraz opłaty regulacyjnej stanowią doprecyzowanie ram wsparcia w tym zakresie.

Informacji w zakresie ulg dotyczących:

  • umów najmu lokali miejskich – udziela Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych UM, tel. 34 3707 506,
  • umów dzierżawy gruntów oraz budynków miejskich – udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego UM, tel. 34 3707 711,
  •  opłaty prolongacyjnej i podatków lokalnych – udziela Wydział Podatków i Opłat UM, tel. 34 3707 434.
  • oprac. kg
Najnowsze artykuły