Opublikowano rozporządzenie ws. wysokości świadczenia dla pomagających obywatelom Ukrainy

15.03.2022

Opublikowano rozporządzenie ws. wysokości świadczenia dla pomagających obywatelom Ukrainy

Rozporządzenie ws. maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zostało opublikowane we wtorek w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z dokumentem maksymalna wysokość wypłacanego świadczenia to 40 zł za osobę dziennie.

Rozporządzenie Rady Ministrów wynika z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Określa ono maksymalną wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy wjechali do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi w tym kraju oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy z powodu tych działań wjechali do Polski wraz z najbliższą rodziną.

Zgodnie z przepisami specustawy, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne. Świadczenie takie będzie przysługiwało nie dłużej niż za okres 60 dni, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia może być przedłużony.

W rozporządzeniu wysokość świadczenia ustalono w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Kwota ta może być podwyższona przez wojewodę w przypadku zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy; gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu. W rozporządzeniu wskazano, że wniosek taki będzie rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie gminy.

“Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy” – czytamy w dokumencie. Doprecyzowano również, że świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

Zaznaczono, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 60 dni. Zgoda wojewody może dotyczyć: indywidualnych spraw; grupy podmiotów zapewniających wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy na obszarze województwa.

“W indywidualnych sprawach okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony na czas określony, na szczegółowo uzasadniony wniosek podmiotu zapewniającego wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy” – napisano.

Z kolei w przypadku grupy podmiotów okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony przez wojewodę z urzędu. “Zgoda ta jest publikowana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej wojewody i zawiera termin przedłużenia wypłaty świadczenia, określenie grupy podmiotów oraz uzasadnienie” – uściślono.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2022 r. (PAP)

 

  • Marcin Chomiuk/mchom/ ok/
Najnowsze artykuły