Osadzeni w częstochowskim Areszcie Śledczym będą pracować w Nadleśnictwie Złoty Potok

08.11.2022

Osadzeni w częstochowskim Areszcie Śledczym będą pracować w Nadleśnictwie Złoty Potok

Areszt Śledczy w Częstochowie stale prowadzi działania związane z pozyskaniem nowych miejsc pracy dla osadzonych. 4 listopada podpisano umowę z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Złoty Potok. W ramach tej umowy czterech skazanych zatrudnionych zostanie przy rozbiórce budynków i pracach porządkowych – sprzątaniu zalegających śmieci i odpadów na terenie Nadleśnictwa.

Podpisanie umowy miało miejsce 4 listopada 2022 r. w siedzibie Nadleśnictwa Złoty Potok podczas spotkania dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie mjr Michała Krupy i Nadleśniczego Nadleśnictwa Złoty Potok mgr inż. Andrzeja Krzypkowskiego. – Zatrudnienie jest jednym z podstawowych środków oddziaływań penitencjarnych, który umożliwia kadrze penitencjarnej wzbudzanie w skazanych woli współdziałania w kształtowaniu ich społecznie pożądanych postaw. Zatrudnienie odpłatne daje skazanym możliwość spłacania nałożonych na nich sądowych zobowiązań finansowych, naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody czy spłatę zobowiązań ofiarom przestępstw. Taka forma zatrudnienia daje również możliwości i szansę na finansowe wsparcie rodziny – wyjaśnia por. Maria Warzecha, rzecznik prasowy Służby Wiezięnnej.

W Areszcie Śledczym w Częstochowie w ramach zatrudnienia odpłatnego  osadzeni wykonują m.in. prace poza terenem jednostki penitencjarnej w systemie bez konwojenta u kontrahentów pozawięziennych. Ponadto zajmują się pracami porządkowymi oraz pomocniczymi na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, a także pracują w przywięziennych przedsiębiorstwach państwowych. Jak informuje rzeczniczka służby więziennej, wskaźnik powszechności zatrudnienia wśród skazanych (zarówno odpłatnego jak i nieodpłatnego) w październiku 2022 r. w częstochowskiej jednostce penitencjarnej wyniósł 63,30%.

“Praca dla więźniów” to program, który wprowadzony został przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Służbę Więzienną w 2016 roku. Dzięki niemu zatrudnienie wśród skazanych i ukaranych, kwalifikujących się do pracy wynosi obecnie ponad 95 proc. – Są to aktualnie najwyższe wskaźniki od początku realizacji programu „Praca dla więźniów”. W 2015 roku pracowała tylko nieco ponad 1/3 osadzonych. W ramach programu „Praca dla więźniów” wybudowano  hale produkcyjne na terenie jednostek penitencjarnych tworząc tym samym nowe miejsca pracy dla osadzonych – dodaje por. Maria Warzecha i zwraca uwagę na to, że zatrudnienie osób pozbawionych wolności to także korzyści dla pracodawców, ponieważ każdemu przedsiębiorcy przysługuje ryczałt z tytułu zatrudnienia osób pozbawionych wolności.  Wynosi on 35% wartości wynagrodzeń wypłacanych z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia skazanych ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

fot. por. Maria Warzecha

  • opr. pn
Najnowsze artykuły