escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Powstanie Centrum Usług Komunalnych

14.12.2019

Powstanie Centrum Usług Komunalnych

Wraz z pierwszym kwietnia obowiązki Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w zakresie utrzymania czystości oraz pielęgnacji miejskiej zieleni przejmie Centrum Usług Komunalnych.

– Utworzenie Centrum Usług Komunalnych (CUK) jest konsekwencją zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które spowodowały, że Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne przestało spełniać przepisy prawa zamówień publicznych, pozwalające na udzielanie zamówienia na realizację tych zadań z wolnej ręki własnej spółce komunalnej – wyjaśnia Marcin Breczko z biura prasowego magistratu.

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne nadal będzie zajmować się przyjmowaniem i przetwarzaniem odpadów komunalnych w Młynku-Sobuczynie.

– W obliczu nowej sytuacji prawnej miasto przeanalizowało wszelkie rozwiązania, które – z jednej strony – pozwoliłyby mu zachować kontrolę nad kompleksową realizacją dotychczasowego zadania CzPK przez jednego wykonawcę, a z drugiej – pozostać w zgodzie z nowymi przepisami. Po analizach zarekomendowano powołanie jednostki budżetowej do realizacji tego zadania w całości. Stworzenie takiej jednostki ma ważną zaletę – zmniejszy koszty dla miasta. Do usług wykonywanych przez Centrum Usług Komunalnych – zarządzania gospodarowaniem odpadami komunalnymi, pojemnikami oraz zielenią – nie będzie bowiem doliczany podatek VAT – tłumaczy Marcin Breczko.

Centrum Usług Komunalnych (CUK) będzie budżetową jednostką organizacyjną Gminy Miasta Częstochowy, nieposiadającą osobowości prawnej. Nadzór nad nią będzie sprawował prezydent miasta. CUK zajmie się m.in. przeprowadzaniem zamówień publicznych oraz nadzorowaniem zadań realizowanych przez podmioty świadczące usługi komunalne. Zadaniem jednostki będzie też tworzenie i nadzorowanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (oprócz stacjonarnych) czy wyposażanie nieruchomości wchodzących w zakres gminnego systemu gospodarowania odpadami w worki i pojemniki do ich zbierania. W kompetencji Centrum znajdzie się również usuwanie odpadów z ,,dzikich wysypisk”. CUK będzie prowadzić Biuro Obsługi Klienta oraz zajmie się działaniami informacyjnymi i edukacyjnymi na temat gospodarowania odpadami.  

W obszarze zieleni miejskiej nowa jednostka będzie czuwać nad pielęgnacją i utrzymywaniem porządku na terenach zielonych. Ponadto przypadnie jej też zadanie usuwania skutków ewentualnych gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

  • Katarzyna Gwara
Najnowsze artykuły