Prof. Marek Warzecha nowym rektorem Politechniki Częstochowskiej

18.04.2024

Prof. Marek Warzecha nowym rektorem Politechniki Częstochowskiej

Uczelniane Kolegium Elektorów wybrało prof. dr. hab. inż. Marka Warzechę na rektora Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2024-2028 – poinformowała PAP w czwartek rzeczniczka uczelni dr inż. Katarzyna Brendzel.

Prof. Marek Warzecha, pełniący w bieżącej kadencji (od 2023 r.) funkcję prorektora ds. rozwoju, był jedynym kandydatem na stanowisko rektora.

Obecny rektor prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol kieruje uczelnią już drugą kadencję, w związku z czym nie mógł po raz kolejny kandydować na to stanowisko.

W latach 1995-2000 prof. Warzecha studiował na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej. W roku 2000 otrzymał dyplom magistra inżyniera w zakresie metalurgii ekstrakcyjnej, a następnie rozpoczął studia doktoranckie na macierzystym wydziale. W 2005 r. obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. “Mieszanie gazem i homogenizacja chemiczna stali w piecu kadziowym”.

W latach 2007-2010 pracował jako pracownik naukowy w Institut fur Industrieofenbau und Warmetechnik na Uniwersytecie RWTH Aachen w Niemczech, a po powrocie do kraju, od marca 2010 r. jako adiunkt w Katedrze Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali PCz. W 2012 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej “Hydrodynamiczne warunki usuwania wtrąceń niemetalicznych w kadzi pośredniej urządzenia COS” otrzymał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie metalurgia.

Za prowadzoną w latach 2003-2023 działalność naukową i organizacyjną był wyróżniany Nagrodami Rektora Politechniki Częstochowskiej, indywidualnymi i zespołowymi, w tym otrzymał nagrodę indywidualną za wyróżniającą rozprawę doktorską.

Prof. dr hab. inż. Marek Warzecha od grudnia 2013 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Częstochowskiej. W kadencji 2016-2020 pełnił funkcję prodziekana ds. innowacji i rozwoju Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. Był także członkiem Senatu Politechniki Częstochowskiej, członkiem Rady Wydziału, członkiem Senackich Komisji: ds. Nauki i ds. Współpracy z Zagranicą, oraz przewodniczącym Wydziałowych Zespołów: ds. Promocji Wydziału oraz Współpracy z Instytucjami Zewnętrznymi.

W latach 2018-2019 pełnił funkcję kierownika Katedry Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali, w latach 2019-2023 – dyrektora Centrum Transferu Technologii, a od stycznia 2023 r. – funkcję prorektora ds. rozwoju.

W roku 2024 został wybrany do Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2024-2027 oraz został powołany do rady naukowej Yoshi Innovation S.A.(PAP)

  • Julia Szymańska
Najnowsze artykuły